Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 68629Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rondom de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rondom de Vecht vanaf vrijdag 13 december 2019 tot en met donderdag 23 januari 2020 ter inzage.

Inhoud

Het door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 2 oktober 2018 vastgestelde bestemmingsplan Rondom Vecht heeft vanaf vrijdag 4 januari 2019 tot en met donderdag 14 februari 2019 ter inzage gelegen. Tegen dit besluit zijn 14 beroepschriften ingediend.

Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt de mogelijkheid om hangende een beroep gebreken in het vaststellingsbesluit te herstellen met behulp van een ‘reparatiebesluit’. Aan enkele in de beroepschriften naar voren gebrachte bezwaren kan tegemoet worden gekomen door het nemen van een reparatiebesluit zoals bedoeld in artikel 6:19 Awb. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 19 november 2019 voor het bestemmingsplan Rondom de Vecht zo’n reparatiebesluit genomen. In dit reparatiebesluit zijn aanpassingen betreffende de verbeelding, regels, toelichting en bijlagen van het bestemmingsplan opgenomen. Naar aanleiding van dit besluit is bestemmingsplan Rondom de Vecht op 19 november 2019 gewijzigd vastgesteld.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VG02) vanaf vrijdag 13 december digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak in zien bij de receptie van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Spaan of de heer T. Verkammen via ons algemene telefoonnummer (14 0346).

Reageren

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan vanaf vrijdag 13 december gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het reparatiebesluit. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

In werking treden

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treden de door het reparatiebesluit gewijzigde onderdelen van het vastgestelde bestemmingplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij een dergelijk verzoek wordt de inwerkingtreding van de wijzigingen opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Een eerder ingesteld beroep bij de Raad van State, dat is gericht tegen de vaststelling van het genoemde bestemmingsplan ‘Rondom de Vecht’ op 2 oktober 2018, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op het onderhavige gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.