Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 februari 2019, nr. WJZ/19008213, houdende wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt in de rij met betrekking tot titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie in kolom 6 ‘€ 100.000.000’ vervangen door ‘€ 108.000.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 februari 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Algemeen

Voor de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) (titel 4.5 van de Regeling nationale EZ-subsidies) is extra budget beschikbaar gekomen. Het subsidieplafond voor 2018 wordt daarom met € 8 miljoen verhoogd naar een budget van € 108 miljoen. Door deze verhoging van het subsidiebudget kunnen meer aanvragen voor investeringen in kleinschalige duurzame warmte productie installaties worden gehonoreerd.

2. Regeldruk

De ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodule. Een concept van de regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk en is niet geselecteerd voor formele advisering.

3. Staatssteun

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie verstrekt wordt, bevat mogelijk staatssteun en wordt gerechtvaardigd door artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. De ophoging van het subsidieplafond brengt geen verandering in de staatssteunaspecten van deze subsidiemodule.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de datum waarop de regeling in de Staatscourant wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van de subsidiemodule gebaat is bij spoedige inwerkingtreding.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven