Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT tot nadere specificatie en harmonisatie van onbalansverrekening o.g.v. artikel 52(2) van Verordening (EU) 2017/2195, Autoriteit Consument en Markt.

Zaaknummer ACM/18/034394

Op 19 december 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel tot nadere specificatie en harmonisatie van onbalansverrekening o.g.v. artikel 52(2) van Verordening (EU) 2017/2195.

Op grond van artikel 4, eerste lid, van de EB Verordening dient TenneT dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de ACM.

Op grond van artikel 5, zesde lid, van de EB-Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen.

De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk 4 maart 2019 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/18/032982 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

Naar boven