Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 68215Verkeersbesluiten2019-12-06 Adriaan van Bergenplein, Pionstraat en Prinses Irenelaan, Noordwest, Fietsstrook, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

 

Kenmerk: 7024432

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

met deze verkeersmaatregel de veiligheid op de weg en/of beschermen van de weggebruikers en passagiers verzekerd wordt (art. 2 lid 1a en/of 1b Wegenverkeerswet);

dat

in verband met de herinrichting van de Prinses Irenelaan en Pionstraat dienen diverse verkeersmaatregelen genomen te worden, waaronder deze;

dat

met het aanleggen van fietsstroken op genoemde wegen, deze route aantrekkelijker wordt voor fietsers;

dat

deze verkeersmaatregel tevens inhoudt dat bestuurders van gemotoriseerde voertuigen niet op de fietsstrook of naast de fietsstrook gelegen rijbaan mogen stilstaan;

dat

door deze herinrichting de kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid van omwonenden en de verkeersveiligheid voor de weggebruikers verbetert en draagt bij aan de doelen van Slimme routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen (SRSRSB);

dat

om de functie van de weg als woonstraat te waarborgen de wegen ingericht worden als verblijfsgebied volgens de principes van Duurzaam Veilig;

dat

naast de aanpassingen van de infrastructuur ook de verkeersmaatregelen aangepast dienen te worden naar de nieuwe situatie;

dat

met deze verkeersmaatregel de juridische situatie in overeenstemming gebracht wordt met de inrichting;

dat

met deze verkeersmaatregel de toekomstige situatie in overeenstemming gebracht wordt met de vigerende wet- en regelgeving;

dat

de bewoners middels een participatietraject betrokken zijn geweest bij de herinrichtinsplannen van dit gebied;

dat

er overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluiten:

met ingang van 11 december2019 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Noordwest

Adriaan van Bergenplein , Pionstraat en Prinses Irenelaan (ter hoogte van de Adriaan van Bergenstraat richting Zwanenvechtlaan; wegvak: tussen de Jacob Simonsz. de Rijkstraat en Zwanenvechtlaan)

 

Vaststellen: Fiesstrook aan weerszijden van de weg (een door een doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop twee afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht, conform artikel 1, sub n van het RVV 1990 waar de vigerende gedragsregels met betrekking tot fietsstroken van kracht zijn)

 

Utrecht, 6 december 2019

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

Mw S. el Yaakoubi

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Gepubliceerd op 10 december2019in de Staatscourant.

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.