Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2019, 68211Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 'Galgeweg 9a' te Vlissingen

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Galgeweg 9a’ voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan ‘Galgeweg 9a’ beoogt de realisatie van een zelfstandig bouwperceel ten behoeve van de bouw van één nieuwe woning met de daarbij behorende bijgebouwen en parkeerplaatsen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de provinciale ‘Ruimte voor ruimte regeling’, waarvoor elders in onbruik geraakte bedrijfsbebouwing is gesloopt en wegbestemd.

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan liggen voor een ieder ter inzage vanaf 12 december 2019 gedurende een periode van zes weken (t/m 22 januari 2020) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van de button ‘Plannen zoeken’, vervolgens het tabblad Plannaam of -nummer selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718. BPWD02-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en de Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer D. Bennaars. Hij is telefonisch bereikbaar onder nr. (0118) 487316 en per e-mailadres dbennaars@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 11 december 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris