Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 67970VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 691-2019.

Logo Utrecht

Provincie Utrecht 691-2019, gemeente Woerden, N405 Kamerik, snelheidsverlaging ter verhoging van de verkeersveiligheid.

 

 

 

 

Besluit van de provincie Utrecht van 3 december 2019, met kenmerk 81F90052, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de provinciale weg N405, Kamerik vanaf de aansluiting N212 (Ir. Enschedeweg) tot aan de bebouwde kom van Woerden (Kruipin).

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Overwegingen

In het vigerende Mobiliteitsprogramma 2014-2018 is vastgesteld dat de gehele N405 ingericht dient te worden als een erftoegangsweg met een daarbij behorend snelheidsregime van 60 km/uur. Op dit moment geldt er tussen hectometerpaal 0.700 en 2.300 reeds een 60 km/uur-regime. Dit betekent dat het geldende 80 km/uur-regime van hectometerpaal 2.300 t/m 3.800 (aansluiting N212) ook wordt verlaagd naar 60 km/uur. De voorrangssituatie op het wegvak wordt niet aangepast.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De gemandateerde verkeersspecialist van de politie eenheid Midden Nederland heeft positief geadviseerd over de maatregelen.

Afweging belangen

Vanuit het Dorpsplatform Kamerik zijn vragen gesteld over de intensiteit van het verkeer en de verkeersveiligheid op dit wegvak.  Het percentage zwaar verkeer op dit wegvak is met 1,7% laag ten opzichte van andere provinciale wegen. Voor dit weggedeelte is een quickscan uitgevoerd waarbij het Dorpsplatform is meegenomen. Met de verschillende partijen is uitvoerig overleg geweest over de omvorming van deze weg naar een erftoegangsweg zodat met als gevolgen van het verlagen van het snelheidsregime en beter geleiden van fietsverkeer richting de hoofdfietsroute.

In het proces heeft het Dorpsplatform de wens kenbaar gemaakt om de bestaande t-splitsing op de kruising N212/N405 te vervangen voor een rotonde. Deze splitsing van wegen is de laatste op de N212 die niet is voorzien van een rotonde en/of verkeersregelinstallatie (VRI). Daarnaast heeft het Dorpsplatform opmerkingen geplaatst bij het wegontwerp in de bochten van de N405.

Voor de t-splitsing en het wegontwerp in de bochten geldt dat dit potentiele verkeersonveilige situaties zijn.

 

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met het aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakend beeldmateriaal genaamd ‘vb.691.N405zuid v1.1.pdf’ en ‘vb.691.N405noord v1.1.pdf’, worden de volgende maatregelen uitgevoerd op de provinciale weg N405, Kamerik vanaf de aansluiting N212 (Ir. Enschedeweg) tot aan de bebouwde kom van Woerden (Kruipin).

 

Aanbrengen:

 

  • Borden 8x A1-60 (60 km/u) van bijlage 1 van het RVV 1990, waarmee een maximum snelheid op het weggedeelte provinciale weg N405, Kamerik vanaf de aansluiting N212 tot aan de bebouwde kom van Woerden wordt ingesteld van 60 kilometer per uur. Plaatsing ter hoogte van hmp. 3.760, 2.915 en 2.970, 2.630 en 2.660, 2.390 en 2.420, 2.260;

  • Borden 9x C15 van bijlage 1 van de RVV 1990, waarmee een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen wordt gerealiseerd. Plaatsing ter hoogte van hmp. 3.760, 2.915 en 2.970, 2.630 en 2.660, 2.390 en 2.420, 2.260, 2.220.

  •  

 

Verwijderen:

 

  • Bord A2-60 (einde 60 km/u) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een einde eerder aangegeven maximumsnelheid van 60 km/u wordt aangegeven zodat op het weggedeelte provinciale weg N405, Kamerik vanaf de aansluiting N212 tot aan de bebouwde kom van Woerden een maximumsnelheid wordt ingesteld van 60 kilometer per uur. Verwijdering ter hoogte van hmp. 2.315;

  • Bord A1-60 (60 km/u) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee de aangegeven maximumsnelheid van 60 km/u wordt aangegeven omdat op het weggedeelte provinciale weg N405, Kamerik vanaf de aansluiting N212 tot aan de bebouwde kom van Woerden een maximumsnelheid wordt ingesteld van 60 kilometer per uur. Verwijdering ter hoogte van hmp. 2.285.

 

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

 

 

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

 

 

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 10 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

  • Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

  • Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.