Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. WJZ/ 19280762, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies, de artikelen 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1. Openstelling Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

 • 1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw

  2.3.2, eerste lid

     

  02-03-2020 t/m 30-06-2020

  € 15.000.000

  Titel 2.9: Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

  2.9.2

     

  01-07-2019 t/m 14-01-2020

  € 5.130.000

  Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

  2.10.2, eerste lid

     

  01-04-2020 t/m 30-04-2020

  € 6.000.000

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-01-2020 t/m 28-05-2020

   
   

  3.2.9

     

  01-01-2020 t/m 31-12-2020

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  19-12-2019 t/m 07-01-2020

  € 9.587.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2, onderdeel a

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  27-03-2020 t/m 23-04-2020

  € 10.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  PENTA-innovatieprojecten

   

  01-05-2020 t/m 22-05-2020

  € 10.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  Startersfondsen

   

  01-01-2020 t/m 31-03-2020

  € 22.000.000

   

  3.10.12b

  Seed Business Angel Fondsen

   

  01-01-2020 t/m 30-06-2020

  € 5.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2020 t/m 31-12-2020

  € 640.000.000

     

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2020 t/m 31-12-2020

  € 25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2020 t/m 15-06-2020

  € 45.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2020 t/m 31-05-2020

  € 200.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2020 t/m 31-12-2020

  € 8.000.000

   

  3.16.11a

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  06-01-2020 t/m 10-03-2020

  € 370.000

   

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  06-01-2020 t/m 10-03-2020

  € 2.400.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare energie

   

  01-04-2019 t/m 31-03-2020

  € 50.000.000

   

  4.2.65

  Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

  1. Energie-innovatie

  De dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodules inzake de Topsector energieprojecten is geplaatst t/m 07-01-2020

  € 35.000.000

       

  2. CO2-reductie industrie, projecten die passen binnen het subthema Circulaire Economie

  01-08-2019 t/m 22-09-2020

  € 44.000.000

       

  4. Flexibilisering van het elektriciteitssysteem

  01-08-2019 t/m 07-01-2020

  € 12.500.000

       

  5. Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind

  01-08-2019 t/m 07-01-2020

  € 4.500.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-04-2019 t/m 31-03-2020

  € 47.900.000

         

  01-04-2020 t/m 31-03-2021

  € 47.900.000

   

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-04-2019 t/m 31-03-2020

  € 18.700.000

         

  01-04-2020 t/m 31-03-2021

  € 18.700.000

  Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

  4.4.2

     

  14-02-2020 t/m 15-04-2020

  € 105.600.000

  Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie

  4.5.2

     

  01-01-2020 t/m 31-12-2020

  € 100.000.000

  Titel 4.6: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

  4.6.2

     

  01-08-2019 t/m 30-06-2020

  € 28.000.000

Artikel 2. Openstelling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

 • 1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 3.2: Jonge vissers

  3.2.2

     

  06-01-2020 t/m 23-12-2020

  € 350.000

  Titel 3.5: Aquacultuurinnovatieprojecten

  3.5.2

     

  04-11-2019 t/m 16-01-2020

  € 3.000.000

         

  02-11-2020 t/m 15-01-2021

  € 3.000.000

  Titel 3.6. Afzetbevorderingsprojecten

  3.6.2

     

  06-07-2020 t/m 18-09-2020

  € 2.800.000

  Titel 3.7: Productie- en afzetprogramma’s voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

  3.7.2

     

  03-08-2020 t/m 28-08-2020

  € 44.250

  Titel 3.9: Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

  3.9.2

     

  06-07-2020 t/m 18-09-2020

  € 6.000.000

  Titel 3.10: Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten

  3.10.1

     

  02-06-2020 t/m 23-12-2020

  € 2.800.000

  Titel 4.1: Brede weersverzekering

  4.1.2

     

  Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

  € 17.500.000

Artikel 3. Openstellingsperiode

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2020, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 4. Intrekken regeling

De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

De onderhavige regeling bevat de subsidieplafonds en openstellingsperioden voor het jaar 2020 van de subsidiemodules die zijn opgenomen in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. Dit zijn de subsidiemodules van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nieuwe openstellingen in de loop van het jaar leiden tot wijziging van deze Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020.

De in de tabellen genoemde subsidies zijn opgenomen in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. Bij de introductie van een nieuwe subsidie of de wijziging van een subsidie wordt in de toelichting bij de voornoemde regelingen uitvoerig stilgestaan bij de administratieve lasten die de desbetreffende subsidie met zich brengt. Deze subsidies zijn verregaand lastenarm ingericht. Met de onderhavige regeling worden geen informatieverplichtingen gewijzigd en worden de administratieve lasten-percentages dus niet gewijzigd.

De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt met ingang van 1 januari 2020 ingetrokken. Deze regeling is op dat moment materieel uitgewerkt.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020. Met bekendmaking minder dan twee maanden voordien wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten, zoals opgenomen in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze afwijking is gerechtvaardigd omdat de doelgroepen ten zeerste gebaat zijn bij een snelle inwerkingtreding.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven