Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 67889Vergunningen

Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Zuidasdok, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor­bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat er een besluit is genomen.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te kunnen blijven verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt verbreed naar 2x6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmings­verkeer worden gescheiden. Het Tracébesluit Zuidasdok heeft betrekking op de wijzigingen van de A10 Zuid en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de inpassing daarvan.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij besluit van 11 oktober 2019, kenmerk WN2019-003880, is door het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) aan ZuidPlus een watervergunning, op grond van de Waterwet en de Keur AGV 2017, verleend voor het ophogen van de bodem in de beschermingszone van een waterkering. De handelingen bestaan uit het aanbrengen van een grond­lichaam en het uitvoeren van verticale drainage nabij de locatie Jaagpad 1 in Amsterdam in verband met het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van de realisatie van het project Zuidasdok.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage bij:

  • Informatiecentrum Zuidas, World Trade Center – Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?

Van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;

  • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u telefonisch contact opnemen met de heer H. de Coninck van Waternet, telefoon 020 – 608 53 93.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het wnd. afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat