Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 67824Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Visvijver Eerste Stichting in Oploo”

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan:

“Visvijver Eerste Stichting Oploo”

Het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1702.8BPVisvijver-ON01 maakt het mogelijk de waterpartij gelegen aan de Eerste Stichting te Oploo te gebruiken als recreatieve visvijver. Daarvoor worden drie visplekken ingericht die worden voorzien van een chalet.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 10 december 2019 voor de duur van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (directe link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.1702.8BPVisvijver-ON01).

Eenieder is gerechtigd binnen genoemde termijn mondeling en schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeenteraad, Postbus 40, 5845 ZG SINT ANTHONIS. Indien u mondeling wilt inspreken, dan kunt u zich wenden tot de heer G. Kusters, telefoonnummer (0485) 388 850.

Sint Anthonis, 9 december 2019