Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekStaatscourant 2019, 67789Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Hubertusstraat 47a-49 te Groot Genhout

Logo Beek

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BEEK;

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf 13 december 2019 tot en met 23 januari 2020, gedurende zes weken ter gemeentesecretarie (publieksbalie), Raadhuisstraat 9, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Hubertusstraat 47a-49 te Groot Genhout”, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0888.BPHUBERTUS47A4918-ON01. Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op enerzijds het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming met de mogelijkheid tot het realiseren van één woning ter plaatse van het te slopen (huidige) garagebedrijf. Anderzijds betreft het het omzetten van de (voormalige) bedrijfswoning behorende bij het garagebedrijf in een reguliere woning.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen te richten aan de gemeenteraad van Beek, Postbus 20, 6190 AA Beek.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de publieksbalie (tel. 046 – 43 89 222). De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen.

Beek, 12 december 2019