Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2019, 6767VergunningenMER-beoordelingsbesluit Rijksstraatweg 16 NOARDBURGUM

Logo Tytsjerksteradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel maken op grond van artikel 7.17 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting gelegen aan Rijksstraatweg 16 te Noardburgum, ten behoeve van het uitbreiden van een melkrundveehouderijbedrijf, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Het gaat hier om een bestaande melkrundveehouderij welke wordt uitgebreid. De beoordelingsnotitie is ingediend omdat de aan te vragen activiteiten krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage.

Na beoordeling van de milieueffecten van de activiteiten is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de kenmerken van de activiteiten, de plaats waar de activiteiten wordt verricht en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteiten. Uit de beoordeling van de voorgenomen activiteiten blijkt dat er geen sprake is van bijzondere nadelige gevolgen voor het milieu.

Er zijn geen bijzondere omstandigheid die het uitvoeren van een m.e.r. noodzakelijk maken. Het besluit ligt met ingang van de dag na die waarop het besluit gepubliceerd is, gedurende zes weken voor een ieder op het gemeentehuis te Tytsjerksteradiel ter inzage. Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar- of beroep open, omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen in de procedure omtrent de omgevingsvergunning aangevoerd worden.