Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 67637VerkeersbesluitenGemeente Emmen – verkeersbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij het dorpshuis Zandpol (Zandpolstraat 7A) te Zandpol (zaaknummer: 290425-2019).

Logo Emmen

Burgemeester en Wethouders van Emmen,

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.

 

Overwegende:

 • Op grond van artikel 2, lid 2 sub a en artikel 2, lid 3 sub a Wegenverkeerswet 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels respectievelijk strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik.

 • op grond van artikel 18, eerste lid en onder d. en artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens;

 • het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant (artikel 26 BABW);

 • de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat.

 • het is verboden om te parkeren op een andere wijze of met een ander doel dan op het verkeersbord of onderbord is aangegeven (artikel 24 RVV1990).

 • onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen wordt in dit besluit verstaan voertuigen die aangedreven worden door een elektromotor en minimaal 45 km elektrisch kunnen rijden op één acculading.

 

Uit het oogpunt van:

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Is het gewenst om

Een laadpaal voor elektrische voertuigen te exploiteren in het dorp Zandpol.

 

Motivering

Elektrische voertuigen dragen bij aan een schone lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. Het aantal elektrische voertuigen groeit en daarmee ook de behoefte aan openbare laadpalen. In totaal worden in Drenthe en Groningen 1000 extra laadpalen geplaatst. Dit is een project van de provincies Groningen en Drenthe en een aantal gemeenten waaronder Emmen. Door het vergroten van het aantal laadpalen die voor iedereen te gebruiken zijn, willen we bijdragen aan de omslag naar elektrisch rijden.

 

Om het gebruik van elektrische voertuigen te promoten is het nodig dat er een dekkend netwerk van openbare laadmogelijkheden wordt gerealiseerd. Daarom willen we dat er in elke kern met meer dan 1.000 inwoners een mogelijkheid komt om een elektrische voertuig op te kunnen laden (Basis op orde). Ook willen we oplaadpalen plaatsen bij voorzieningen waar veel bezoekers komen (Strategische laadpalen). Tenslotte wordt ook bewoners en forensen die een elektrische auto hebben, of concrete plannen hebben om er één aan te schaffen, de mogelijkheid geboden een laadpaal aan te vragen in hun woonomgeving of nabij hun werkplaats (Paal volgt auto). Dit verkeersbesluit gaat om het realiseren van een basis op orde oplaadpaal in het dorp Zandpol.

 

Belangenafweging

Een oplaadpaal heeft twee aansluitingen voor het opladen van een voertuig. Bij een oplaadpaal worden daarom twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Het is nodig om de parkeerplaatsen bij de laadpaal te reserveren voor het opladen. Er mogen dan geen voertuigen worden geparkeerd die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dit maximaliseert het gebruik van de locatie en stimuleert om elektrisch te rijden.

 

We hebben ervoor gekozen om de oplaadpaal te plaatsen op de Zandpolstraat bij huisnummer 7a. We hebben hiervoor de volgende redenen:

 • 1.

  De oplaadpaal komt bij Dorpshuis Trefpunt Zandpol waar ook bezoekers komen van buiten de Zandpol. Dit vergroot de doelmatigheid van de oplaadpaal;

 • 2.

  De oplaadpaal komt centraal in de kern. Hierdoor is de oplaadpaal voor de meeste bewoners op korte loopafstand te bereiken;

 • 3.

  De oplaadpaal komt op een parkeerterrein met meerdere parkeerplaatsen. De druk als gevolg van het wegvallen van twee reguliere parkeerplaatsen kan dan over een groter aantal parkeervakken worden verdeeld.

 • 4.

  Deze locatie ligt op korte loopafstand van de basisschool en het sportveld waar wellicht ook E-rijders komen.

 

Naast deze redenen spelen ook fysieke omstandigheden een rol bij het bepalen van de locatie van de oplaadpaal. Het gaat dan om een vrije doorgang voor voetgangers, de afstand tussen de laadpaal en het elektriciteitsnetwerk en de aan- of afwezigheid van boomwortels.

 

Als gemeente begrijpen wij dat de verandering van parkeerplaatsen vervelend kan zijn. Maar we zien tegelijkertijd het algemeen belang van het stimuleren van elektrisch rijden. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken en soms besluiten moeten nemen waar niet iedereen het mee eens is.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

 

Besluit

 • 1.

  We reserveren twee parkeervakken bij de te plaatsen oplaadpaal bij het dorpshuis Trefpunt Zandpol (Zandpolstraat 7a) in het dorp Zandpol voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 2.

  Deze maatregel voeren we uit door plaatsing van het verkeersbord model E4 met een onderbord met de tekst “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” zoals aangegeven in de bijbehorende situatietekening.

 

Emmen, 10 december 2019

Burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

de teamleider van team Inrichting Openbare Ruimte

V. Fennis

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen voor een periode van zes weken na bekendmaking. Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de heer R. Ney via telefoonnummer 14 0591.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Emmen

t.a.v. Team Inrichting Openbare Ruimte

Postbus 30.001

7800 RA EMMEN

Naast schriftelijk bezwaar is ook digitaal bezwaar mogelijk via www.gemeente.emmen.nl

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit. Als u het bezwaarschrift te laat indient, kan het niet ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de inhoud van uw bezwaar.

 

Ondanks een ingediend bezwaar mag de gemeente het besluit uitvoeren. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl of bel 088 - 361 13 37.