Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2019, 67523Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 vastgesteld

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 2 december 2019 het bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Elshofweg naast 11 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummers 2382 en 2383). Het plan maakt de realisatie van één starterswoning in het exploitatiegebied, gelegen in het buurtschap Elshof naast Elshofweg 11 te Wijhe door toepassing van het buurtschappenbeleid planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019010001-0301 en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • 1.

    tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

  • 2.

    belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.