Verkeersbesluit afsluiten Braambergseweg Drempt

Logo Bronckhorst

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

Gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende dat:

de Braambergseweg gelegen is in de gemeente Bronckhorst;

de Braambergseweg in beheer is bij de gemeente Bronckhorst;

de Braambergseweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst voor een aantal verkeersmaatregelen is gemandateerd;

de gemeentelijke wegencategorisering van Bronckhorst is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (hierna: GVVP);

de Braambergseweg in het GVVP gecategoriseerd is als erftoegangsweg;

erftoegangswegen primair een verblijfsfunctie hebben, dat wil zeggen dat op erftoegangswegen de verblijfsfunctie belangrijker wordt geacht dan de verkeersfunctie;

een aantal buurtbewoners bij de gemeente heeft aangegeven dat er te snel wordt gereden op de Braambergseweg;

de gemeente daarom verkeerstellingen en snelheidsmetingen heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat 85% (V85) van de weggebruikers 36 km/uur of langzamer rijdt;

een V85 van 36 km/uur geen bijzonder uitkomst is en op zichzelf derhalve geen aanleiding is voor het treffen van (verkeers)maatregelen;

uit de tellingen echter is gebleken dat relatief veel zwaar gemotoriseerd verkeer door de Braambergseweg rijdt;

de rijbaan van de Braambergseweg een beperkte breedte kent van circa 3,80 meter;

een profiel van circa 3,80 meter niet breed genoeg is voor de afwikkeling van gemotoriseerd verkeer in twee richtingen, in het bijzonder wanneer ook veel zwaar gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van het wegvak;

in het GVVP staat beschreven dat in verblijfsgebieden zwaar gemotoriseerd verkeer moet worden geweerd uit het oogpunt van verkeersveiligheid;

na het uitvoeren van de tellingen een gesprek is geweest met de bewoners van de Braambergseweg en dat bij deze bijeenkomst verschillende oplossingen zijn aangedragen, zoals een verbod op zwaar gemotoriseerd verkeer, het instellen van éénrichtingsweg, het realiseren van een woonerf of de weg gedeeltelijk afsluiten voor al het gemotoriseerd verkeer;

deze oplossingen zijn besproken met de politie en Veilig Verkeer Nederland, waarbij het afsluiten van de weg als meest effectieve maatregel is genoemd;

dit voorstel inhoudt dat de Braambergseweg wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, waardoor fietsers, bromfietsers en voetgangers nog wel volledig gebruik kunnen maken van de weg;

andere mogelijke (verkeers)maatregelen vanwege de hoge kosten van een herinrichting of de onhaalbaarheid van het handhaven van de maatregel als niet haalbaar zijn beoordeeld;

daarom besloten is de Braambergseweg fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van huisnummer 1 conform bijgevoegde situatieschets;

dat ter attentie van verkeer op de fysieke afsluiting aan beide zijden van de Braambergseweg verkeersborden L8 (doodlopende weg) van bijlage 1 van het RVV 1990 worden geplaatst, voorzien van onderborden waarop ‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers’ staat weergegeven;

gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel;

gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de Politie, Oost – Nederland;

de politie een positief advies heeft afgegeven voor de hierna genoemde verkeersmaatregel.

Besluiten:

door het plaatsen van fysieke obstakels op de Braambergseweg ter hoogte van huisnummer 1, de Braambergseweg af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;

Situatieschets:

Hengelo, 02 12 2019

Gemeente Bronckhorst

Cluster Buiten

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  redenen voor het maken van bezwaar

 • 5.

  uw handtekening 

meer weten? Zie www.bronckhorst.nl

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Naar boven