Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2019, 67416VerkeersbesluitenGemeente Uithoorn - Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Ringslang t.h.v. Rugstreeppad 9 - Uithoorn

Logo Uithoorn

kenmerk: 2019-090417

Burgemeester en wethouders van Uithoorn;

Formeel kader

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op alle gemeentelijke wegen.

Advisering

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de politiechef politieregio Amsterdsam, gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering over dit verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Motivering

De gemeente Uithoorn stimuleert het elektrische vervoer. Dit vervoer draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente Uithoorn. Voor het opladen van elektrische motorvoertuigen is het noodzakelijk om een netwerk van oplaadpunten te creëren. Daar waar behoefte is worden de oplaadpunten op centraal gelegen parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit vergroot de vindbaarheid van deze plaatsen. De parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden voor het opladen van deze elektrische motorvoertuigen. In de omgeving van de aan te wijzen plaatsen kunnen meerdere mensen wonen met een elektrisch motorvoertuig die geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben. De oplaadpalen bij de locaties krijgen een dubbel aansluitpunt. Hierdoor kunnen twee bij elkaar gelegen parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische motorvoertuigen worden ingericht en gelijktijdig twee motorvoertuigen worden opgeladen. De locaties zijn getoetst aan de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de gemeente.

Het besluit strekt conform art. 2 Wegenverkeerswet 1994 tot: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d); het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (lid 2a); het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (lid 3a).

Belangenafweging

Daar de gemeente Uithoorn het elektrisch vervoer stimuleert en bewoners niet altijd de gelegenheid hebben om op eigen terrein te parkeren, wil de gemeente parkeerplaatsen aanwijzen. Hierbij is gekeken naar de locatie, centraal gelegen in een wijk, parkeerdruk en of bewoners op eigen terrein kunnen parkeren.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Uithoorn besluiten om in de Ringslag ter hoogte van Rugstreeppad 9 te Uithoorn twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen, conform de bij dit besluit behorende tekening, aan te wijzen als parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Dit gebeurt door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met onderbord met opschrift "opladen elektrische motorvoertuigen" en een onderbord dat aangeeft dat de maatregel voor twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen geldt.

Uithoorn, 27 november 2019

Namens dezen,

ing. P.M. Louwerse

Teamleider Inrichting en Beheer, afdeling Buurt, Uitvoeringsorganisatie Duo+

Mededelingen

 

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (reden(nen)) van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De mogelijkheid bestaat om – zodra het bezwaarschrift is ingediend – tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.