Gemeente Delft, verkeersbesluit Kruisstraat, instellen verbod stil te staan

Logo Delft

 

 

 

 

Nr. 4110584

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan de assetmanager Gebiedsbeheer bij afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • -

  artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • -

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 

 • 1.

  dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Kruisstraat in Delft;

 • 2.

  de Kruisstraat gelegen is in de wijk Binnenstad van Delft;

 • 3.

  er aan de Kruisstraat een supermarkt Jumbo is gevestigd;

 • 4.

  de supermarkt door historisch gegroeide omstandigheden genoodzaakt is het laden en lossen op de openbare weg te laten plaats vinden op het wegvak van de Kruisstraat tussen de Zuiderstraat en de Ezelsveldlaan;

 • 5.

  het bouwplan Bastiaanspoort nabij de Kruisstraat is gelegen;

 • 6.

  dit bouwplan over een eigen inpandige laad- en losvoorziening beschikt en derhalve niet van de openbare weg gebruik hoeft te maken voor het laden en lossen;

 • 7.

  het regelmatig voorkomt dat er een voertuig op de Kruisstraat stilstaat en daardoor de inpandige laad- en losvoorziening voor vrachtverkeer blokkeert;

 • 8.

  het onder andere leveranciers van de supermarkt betreft die meerdere leveringen per dag doen;

 • 9.

  dit leidt tot verkeersonveilige situaties op de kruisstraat en de vrije doorgang belemmert;

 • 10.

  het derhalve gewenst is om op de Kruisstraat, tussen de Zuiderstraat en de Gasthuislaan een verbod stil te staan in te stellen;

 • 11

  het voor de vuilophaaldienst wel mogelijk moet zijn om de containers aan de Kruisstraat te legen;

 • 12

  daarom een uitzondering op het verbod stil te staan wordt gemaakt voor voertuigen van Avalex;

 • 13

  als de gemeentelijke afvalinzamelaar wijzigt, de naam van de nieuwe inzamelaar op het onderbord wordt aangebracht;

 • 14

  de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • 15

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie en dat positief is geadviseerd;

 • 16

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  een verbod stil te staan in te stellen aan beide zijden van de Kruisstraat, tussen de Zuiderstraat en de Gasthuislaan;

 • 2.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels het plaatsen van de borden E2 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de tekst “uitgezonderd voertuigen Avalex”;

 • 3.

  de bebording te plaatsen op de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheer & Leefbaarheid

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

Delft, 2 december 2019

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u bi nnen 6 weken na dagtekening een

bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet,

kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van di t besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op

grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursre cht, bij de president van de

Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH

’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor het behandelen van een

dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Bijlage

Naar boven