Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2019, 66999Interne regelingen

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2019, nr. 2759088, houdende Indexering van de Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak 2020

De Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 9b van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2020 wordt met 1,643% verhoogd en vastgesteld op het in de bij deze regeling behorende bijlage genoemde bedrag.

B

De bijlage bij de regeling komt als volgt te luiden:

Bijlage als bedoeld in artikel 3:

Functie

Totaal

Vakliteratuur

Kleine consumpties

Representatie

voorzitter Raad voor de rechtspraak

rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak

€ 5.139

€ 974

€ 145

€ 4.020

niet-rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak

€ 5.039

€ 974

€ 145

€ 3.920

voorzitter bestuur gerechtshof

voorzitter bestuur rechtbank

voorzitter bestuur Centrale Raad van Beroep

voorzitter bestuur College van Beroep voor het Bedrijfsleven

€ 2.963

€ 974

€ 145

€ 1.844

lid bestuur gerechtshof

lid bestuur rechtbank

lid bestuur Centrale Raad van Beroep

lid bestuur College van Beroep voor het Bedrijfsleven

€ 1.977

€ 974

€ 145

€ 858

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2020. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2019

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Op grond van artikel 9b van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak worden de in artikel 9 van dat besluit genoemde bedragen van de onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak per 1 januari 2020 geïndexeerd met 1,643%. Dit is de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) over de periode september 2018 tot en met september 2019, zoals deze volgt uit berekeningen van het CBS. In het met deze regeling gewijzigde artikel 3 van de Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak zijn de volgende bedragen opgenomen: het totaalbedrag op jaarbasis en de bedragen op jaarbasis per deelpost. De indexering zorgt ervoor dat de in artikel 3 genoemde bijlage, wordt aangepast en de bedragen voor 2019 weergeven. Door het wijzigen van deze gegevens wordt uitvoering gegeven aan de indexering.

’s-Gravenhage, 28 november 2019

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker