Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 66850OverigOntwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder behorende bij bestemmingsplan Tames Visserstraat 1, Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in de Wet geluidhinder bekend dat zij voornemens zijn om voor twee van de woningen die mogelijk worden gemaakt met het ontwerp bestemmingsplan Tames Visserstraat 1 Schermerhorn, een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de N243 vast te stellen van 49 dB.

Inzage

Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. De schriftelijke reactie kan worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.