Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2019, 66834Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Floraweg 1’

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2019 het bestemmingsplan ‘Floraweg 1’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Locatie en projectinhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op Floraweg 1. Deze grond staat kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie K, nummer 67 en 3169. Het voornemen is om één woning te realiseren.

Het bestemmingsplan heeft van 1 augustus t/m 11 september 2019 als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode is in totaal 1 zienswijze ontvangen. De zienswijze is beantwoord in de Nota van Beantwoording welke als bijlage bij de toelichting is gevoegd.

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A4, de Braassemdreef en de Alkemadelaan en het railverkeer op de spoorlijn Rotterdam-Schiphol.

Ten behoeve van de nieuwe woning is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai bij de nieuwe woning wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft een hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van de Rijksweg A4 van maximaal 53 dB, van de Alkemadelaan van maximaal 49 dB en van de Braassemdreef van maximaal 55 dB.

Tevens heeft de Omgevingsdienst een hogere waarde vastgesteld vanwege railverkeerslawaai van maximaal 56 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 5 december 2019 t/m 15 januari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafsprakenvoor het inzien van stukken. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPFLORAWEG1-VAS1.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 17 januari 2020, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met E. van Breukelen, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.