Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 66769Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 6 december 2019 ligt gedurende zes weken het op 30 oktober 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1 met de bijbehorende stukken ter inzage.

De wijziging is aangebracht naar aanleiding van een door de raad aangenomen amendement en heeft betrekking op paragraaf 3.3.1 van de toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwerp-Omgevingsvisie De Fryske Marren. Aangezien dit geen vastgesteld beleid betreft, is paragraaf 3.3.1 geschrapt uit het vastgestelde plan.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel De Bremer Wyldernis 1 te Nijemirdum.

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming 'Woondoeleinden' wordt vergroot ten behoeve van ruimte voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk op het perceel.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1) (dit servicepunt is van 18 november tot 14 december gesloten in verband met verbouwing)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over dit bestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het bestemmingsplan kunt bekijken. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPNIM19BREMERWYLD1-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 4 december 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren