Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkStaatscourant 2019, 66680Ruimtelijke plannenGemeente Nijkerk - Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, tweede herziening Weldammerlaan 9

Logo Nijkerk

 

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 21 november 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, tweede herziening Weldammerlaan 9 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming op het perceel Weldammerlaan 9 te Hoevelaken in een woonbestemming. De agrarische bebouwing op het perceel wordt gesloopt en hiervoor in de plaats wordt op het perceel een extra woning mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning blijft gehandhaafd als woning.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 december 2019 zes weken ter inzage.

Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0151-0002 en via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.

De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

Nijkerk, 4 december 2019