Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 66668Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2019, nr. WJZ/ 19246353, houdende wijziging van de Regeling tarieven Plantenziektenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95) en artikel 6a Plantenziektenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2c vervalt.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 50,56’ vervangen door ‘€ 52,16’ en ‘€ 1,58’ vervangen door ‘€ 1,63’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 75,84’ vervangen door ‘€ 78,24’ en ‘€ 2,37’ vervangen door ‘€ 2,45’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 101,12’ vervangen door ‘€ 104,32’ en ‘€ 3,16’ vervangen door ‘€ 3,26’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 11,06’ vervangen door ‘€ 11,41’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 6,32’ vervangen door ‘€ 6,52’.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 6,98’ vervangen door ‘€ 7,13’.

C

Artikel 10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 11,06’ vervangen door ‘€ 11,41’.

2. De tabel in onderdeel b komt te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per 1.000 stelen

Minimumtarief per partij

Maximumtarief per partij

1%

€ 0,03

€ 0,30

€ 3,00

3%

€ 0,08

€ 0,80

€ 8,00

5%

€ 0,13

€ 1,30

€ 13,00

10%

€ 0,26

€ 2,60

€ 26,00

15%

€ 0,39

€ 3,90

€ 39,00

25%

€ 0,66

€ 6,60

€ 66,00

35%

€ 0,92

€ 9,20

€ 92,00

50%

€ 1,31

€ 13,10

€ 131,00

75%

€ 1,97

€ 19,70

€ 197,00

D

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

 • 1. Het controlepercentage voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in uitvoeringsbesluit 2018/1137 van zendingen van oorsprong uit Belarus of China:

  • a. met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516, 6907 of 7210 is 15%;

  • b. met GN-code 6801 00 00, 6802 of 6803 00 is 50%.

 • 2. Als vergoeding voor de kosten van fytosanitaire werkzaamheden als bedoeld in uitvoeringsbesluit 2018/1137 wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht, waarbij het gewicht van de zending naar boven wordt afgerond in tonnen:

  • a. voor een zending van oorsprong uit Belarus of China die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516 of 6907, € 0,82 per ton, met een minimum van € 4,10 en een maximum van € 820 per zending;

  • b. voor een zending van oorsprong uit Belarus of China die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 6801 00 00, 6802 of 6803 00, € 4,37 per ton, met een minimum van € 4,37 en een maximum van € 4.370 per zending;

  • c. voor een zending van oorsprong uit Belarus of China die in de Europese Unie wordt ingevoerd met GN-code 7210, € 0,34 per ton, met een minimum van € 3,40 en een maximum van € 340 per zending.

 • 3. Als vergoeding voor de kosten van verwerking van inspectieaanvragen voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in uitvoeringsbesluit 2018/1137 van zendingen van oorsprong uit Belarus of China die niet via het elektronisch vooraanmeldsysteem CLIENT Import worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het tweede lid, een tarief van € 40,74 per zending in rekening gebracht.

E

Artikel 12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, wordt ‘€ 11,06’ vervangen door ‘€ 11,41’.

2. De tabel in onderdeel b komt te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per ton

Minimumtarief per partij

1%

€ 0,01

€ 0,25

3%

€ 0,04

€ 1,00

5%

€ 0,06

€ 1,50

7%

€ 0,08

€ 2,00

10%

€ 0,12

€ 3,00

15%

€ 0,18

€ 4,50

25%

€ 0,30

€ 7,50

35%

€ 0,42

€ 10,50

50%

€ 0,60

€ 15,00

75%

€ 0,90

€ 22,50

F

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Voor het verlenen van een erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een starttarief van € 52,16;

 • b. voor de registratie een tarief van € 48,90;

 • c. voor de contractbeoordeling een tarief van € 146,70;

 • d. voor de bedrijfscontrole administratie een tarief van € 97,80.

G

In artikel 14 wordt ‘€ 39,50’ vervangen door ‘€ 40,74’ en ‘€ 0,79’ vervangen door ‘€ 0,82’.

H

In artikel 15, eerste lid, wordt ‘€ 11,06’ vervangen door ‘€ 11,41’.

I

In artikel 16 wordt ‘€ 145,36’ vervangen door ‘€ 149,96’.

J

In artikel 17, eerste lid, wordt ‘€ 47,40’ vervangen door ‘€ 48,90’.

K

In artikel 18, eerste en derde lid, wordt ‘€ 7,90’ vervangen door ‘€ 8,15’.

L

Artikel 20, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 50,89’ vervangen door ‘€ 53,18’ en ‘€ 1,38’ vervangen door ‘€ 1,44’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 76,33’ vervangen door ‘€ 79,77’ en ‘€ 1,38’ vervangen door ‘€ 1,44’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 133,69’ vervangen door ‘€ 139,58’ en ‘€ 1,38’ vervangen door ‘€ 1,44’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 76,33’ vervangen door ‘€ 79,77’ en ‘€ 2,07’ vervangen door ‘€ 2,16’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 101,78’ vervangen door ‘€ 106,36’ en ‘€ 2,76’ vervangen door ‘€ 2,88’.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 6,98’ vervangen door ‘€ 7,13’ en ‘€ 5,18’ vervangen door ‘€ 5,41’.

7. In onderdeel g wordt ‘€ 14,50’ vervangen door ‘€ 15,15’.

M

In artikel 21 wordt ‘€ 61,09’ vervangen door ‘€ 63,84’.

N

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 61,14’ vervangen door ‘€ 63,89’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 91,71’ vervangen door ‘€ 95,84’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 143,94’ vervangen door ‘€ 150,29’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 91,71’ vervangen door ‘€ 95,84’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 122,28’ vervangen door ‘€ 127,78’.

O

In artikel 24 wordt ‘€ 8,85’ vervangen door ‘€ 9,25’.

P

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 137,64’ vervangen door ‘€ 143,83’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 206,46’ vervangen door ‘€ 215,75’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 275,28’ vervangen door ‘€ 287,66’.

Q

Artikel 26a wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 18,48’ vervangen door ‘€ 19,31’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 1,38’ vervangen door ‘€ 1,44’ en ‘€ 20,70’ door ‘€ 21,60’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 18,48’ vervangen door ‘€ 19,31’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 51,77’ vervangen door ‘€ 53,32’.

R

Artikel 26b wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 163,53’ vervangen door ‘€ 168,44’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 147,84’ vervangen door ‘€ 152,28’.

S

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1,38’ vervangen door ‘€ 1,44’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 0,14’ vervangen door ‘€ 0,15’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 52,91’ vervangen door ‘€ 55,29’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 47,73’ vervangen door ‘€ 49,98’.

T

Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 72,00’ vervangen door ‘€ 74,25’ en ‘€ 1,60’ vervangen door ‘€ 1,65’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 108,00’ vervangen door ‘€ 111,38’ en ‘€ 1,60’ door ‘€ 1,65’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 108,00’ vervangen door ‘€ 111,38’ en ‘€ 2,40’ door ‘€ 2,48’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 144,00’ vervangen door ‘€ 148,50’ en ‘€ 3,20’ door ‘€ 3,30’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 2,05’ vervangen door ‘€ 2,10’.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 6,98’ vervangen door ‘€ 7,13’.

7. Na onderdeel f wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel f in een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. invoeren aanvraag CLIENT Import € 29,70, vermeerderd met een tarief van € 1,65 per orderregel in CLIENT Import.

U

In artikel 30 wordt ‘€ 60,00’ vervangen door ‘€ 62,00’.

V

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 108,00’ vervangen door ‘€ 111,00’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 162,00’ vervangen door ‘€ 166,50’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 162,00’ vervangen door ‘€ 166,50’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 216,00’ vervangen door ‘€ 222,00’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 0,80’ vervangen door ‘€ 0,83’.

3. Het derde lid vervalt.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 28,80’ vervangen door ‘€ 29,70’ en ‘€ 0,80’ vervangen door ‘€ 0,83’.

W

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 11,06’ vervangen door ‘€ 11,41’.

2. Het tweede lid vervalt.

X

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 150,00’ vervangen door ‘€ 154,50’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 225,00’ vervangen door ‘€ 231,75’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 300,00’ vervangen door ‘€ 309,00’.

Y

Artikel 35 komt te luiden:

Artikel 35

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 29, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in artikel 29 genoemde vergoeding voor een standaard diagnose-onderzoek of morfologisch insectenonderzoek € 198,00 per uitgevoerd onderzoek in rekening gebracht.

Z

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 16,00’ vervangen door ‘€ 16,50’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 52,00’ vervangen door ‘€ 53,50’.

AA

In artikel 38, vierde lid, wordt ‘€ 6,98’ vervangen door ‘€ 7,13’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling tarieven Plantenziektenwet (hierna: tarievenregeling). Het betreft tariefsaanpassingen per 1 januari 2020 voor fytosanitaire werkzaamheden verricht door de NVWA en de plantaardige keuringsdiensten Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad- en pootgoed van landbouwgewassen (hierna: NAK), Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw), Stichting Bloembollenkeuringsdienst (hierna: BKD) en Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB). Voor de plantaardige keuringsdiensten geldt dat de personeelskosten de grootste kostencomponent zijn in de tariefstructuur en daarmee van grote invloed op de hoogte van het tarief.

2. Maat Houden 2014 en Controleverordening (EU) 2017/625

De tariefwijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

De relatief beperkte tariefsverhogingen hebben naar verwachting geen nadelige effecten op de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

3. Indexatie tarieven NVWA en keuringsdiensten

3.1. Generieke Indexatie NVWA-tarieven

De indexering van de NVWA-tarieven bedraagt voor 2020 2,5 % en is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Planbureau. Deze tariefsaanpassingen zijn opgenomen in de regeling tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

3.2 Indexatie e-CertNL-tarief

Het tarief voor e-CertNL wordt ook gebruikt door de plantaardige keuringsdiensten. De benodigde indexatie van dit tarief om kostendekkend te blijven is 2,1%. Het aantal certificaten groeit harder dan de bijbehorende kosten.

3.3 Indexatie tarieven keuringsdiensten

De personeels-gerelateerde kosten van de vier plantaardige keuringsdiensten maken circa 70% uit van de kostencomponenten van een verrichtingentarief. De overige kostencomponenten zijn voornamelijk diensten-gerelateerd.

3.3.1 Indexatie tarieven KCB

De indexering van de KCB-tarieven bedraagt voor 2020 3,0% (3,2% minutentarief) en is mede gebaseerd op de eigen CAO. De huidige CAO loopt tot 1 juli 2020. Per 1 januari 2020 worden de salarissen geïndexeerd met 1,5%. KCB is uitgegaan van een te verwachten stijging van de personele uitgaven in 2020 met 4%. Dit beeld past in de door LNV voor het KCB verwachte prijs- en loonstijgingen in 2020.

3.3.2 Indexatie tarieven BKD

De indexering van de BKD-tarieven bedraagt voor 2020 4,5%. BKD volgt de CAO Open Teelten, die loopt tot 1 maart 2020. BKD gaat uit van een te verwachten stijging van de personele uitgaven in 2020 met 3%. BKD heeft te maken met een dalende omzet, vooral veroorzaakt door een verminderde vraag naar laboratoriumtoetsen. De tariefindexatie is eerdere jaren beperkt door genomen maatregelen zoals reductie van de kosten. BKD investeert tegelijkertijd in zaken als de nieuwbouw van een laboratorium, de vernieuwing van het teeltregistratiesysteem en een nieuwe keuringssystematiek. Dit heeft invloed op de tariefstructuur door extra kosten.

3.3.3 Indexatie tarieven Naktuinbouw

De indexering van de tarieven van Naktuinbouw is gemiddeld 3%. Naktuinbouw kent een eigen arbeidsvoorwaardenoverleg, maar volgt de CAO Open Teelten en CAO Glastuinbouw en de CAO Tuinzaadbedrijven. Er wordt een stijging van de personele uitgaven verwacht van circa 4% en dat lijkt een reële inschatting op basis van de thans beschikbare informatie.

3.3.4 Indexatie tarieven NAK

De tarieven van NAK stijgen met 1,0%. NAK heeft een eigen CAO die loopt tot 1 mei 2020. Bij de begroting 2020 houdt NAK op basis van de door het CPB afgegeven verwachtingen, rekening met een algemene kostenstijging van 1,5% en een loonkostenontwikkeling van 2,5%. Door een stijgende omzet en gelijkblijvende personeelskosten door openstaande vacatures kan de tariefstijging worden beperkt. Dit lijkt een reële inschatting op basis van de thans beschikbare informatie. De wijziging van de fytosanitaire tarieven van de NAK sluit aan bij het begin van het teeltseizoen op 1 mei van het betreffende jaar en zal dan worden opgenomen in een aparte wijzigingsregeling.

4. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. Deze regeling betreft enkel aanpassingen van de tarieven van de plantaardige keuringsdiensten en de NVWA per 1 januari 2020. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven eenmalig kosten dienen te maken om kennis te kunnen nemen van deze wijzigingen. De huidige wijzigingen leiden in deze echter tot een verwaarloosbaar effect.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2020. Het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) biedt de mogelijkheid om bij tariefsaanpassingen af te wijken van de normale termijn voor bekendmaking van twee maanden voorafgaande aan de inwerkingtreding.

6. Artikelen

Artikel I, onder A en D

Artikel 2c van de tarievenregeling vervalt. In de plaats van de NVWA gaat het KCB de controles voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in uitvoeringsbesluit EU 2018/1137 uitvoeren. De inhoud van artikel 2c is daarom opgenomen in een nieuw artikel 11. De tariefsystematiek blijft ongewijzigd.

Artikel I, onder F

In dit artikel is een tarief opgenomen voor het KCB om de kosten voor het verlenen van een erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten onder artikel 89 van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PbEU 2016, L 317) (Plantgezondheidsverordening), die per 14 december 2019 van toepassing is, te kunnen doorberekenen aan het bedrijfsleven. Deze activiteit bestaat uit de registratie, contractbeoordeling en de bedrijfscontrole van de administratie.

Artikel I, onder T

Aan artikel 29 wordt een nieuw onderdeel g toegevoegd. Dit onderdeel betreft nieuwe tarieven voor Naktuinbouw voor de verwerking van aanvragen bij import in CLIENT Import en daarmee in TRACES (geïntegreerd in IMSOC). Dit laatste is een verplichting op grond van Verordening (EU) 2017/625. TRACES is een systeem dat specifiek is bedoeld voor registratie en tracering van de resultaten van officiële controles (Trade Control and Expert System).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten