Gemeente Amsterdam - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud West 2018 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan - Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 7 november 2019 het bestemmingsplan Oud West 2018 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan Oud West 2018 wordt globaal begrensd door de Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en gaat uit van de bestaande bebouwing en bouwhoogte, bestaande mate van functiemenging en de vergunde situatie. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit en de Nota van wijzigingen die als bijlage bij het bestemmingsplan is opgenomen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Oud West 2018 en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met bijbehorende stukken met ingang van 5 december 2019 ter inzage bij het Stadsloket stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken. Het stadsloket is geopend van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur. Op donderdag is het Stadsloket van 08.00-20.00 uur open.

Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleeg-baar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-VG01. Het plan is raadpleegbaar via  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-VG01

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 6 december 2019, gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Amsterdam, 4 december 2019

burgemeester en wethouders,

Femke Halsema

burgemeester

Peter Teesink

secretaris

Naar boven