Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarendrechtStaatscourant 2019, 66444VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Barendrecht

Zaaknummer: 129034

 

 

Burgemeester en wethouders van Barendrecht

 

 

Onderwerp: instellen stopverbod Stellingmolen

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

Gelet op:

 

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Motivering:

 

- Voor de c.b.s. Groen van Prinsterer en k.d.v. Kibeo, beide entrees aan Stellingmolen, worden kinderen door hun ouders gebracht en gehaald. Het gemotoriseerde verkeer zorgt daarbij voor hinderlijke en gevaarlijke situaties voor overige weggebruikers en uitstappende kinderen. Om deze situatie te stroomlijnen en voor de politie handhaafbaar te maken wordt aan beide zijden van de Stellingmolen, vanaf de Torenmolen tot aan de woning met huisnummer 1 een stopverbod ingesteld aan beide zijden van de weg. Het parkeren in de vakken blijft daarbij toegestaan.

 

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

 

BESLUIT

 

Er wordt aan de Stellingmolen tussen Torenmolen en Stellingmolen 1 een stopverbod ingesteld aan beide zijden van de weg. Dit wordt aangegeven door middel van het plaatsen aan beide wegzijden van het bord E2 volgens bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Aldus besloten te Barendrecht 28 november 2019

 

Het College van Burgemeester en Wethouders

 

De heer W. Teeuwen

 

Directeur BAR-Organisatie

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 28 november 2019 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

 

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.