Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2019, 66403Ruimtelijke plannenGemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Vermolenweg 44 Geesteren” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood” Staatscourant en Gemeenteblad

Logo Tubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerp-bestemmingsplan “Vermolenweg 44 Geesteren”.

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te passen. Aan de Vermolenweg 44 te Geesteren wordt ruim 1.000m² landschap ontsierende bebouwing gesloopt, er wordt geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit en er wordt een extra woning gerealiseerd.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPVERMOLENWEG44-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

 

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.

In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van het gebied. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen.

 

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van bouwplannen.

Ter inzage

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Inspraak

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd