Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 66322Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan de Haspel-boven 1A, 3 en 5 te Zevenhuizen

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan de Haspel-boven 1A, 3 en 5 te Zevenhuizen ter inzage ligt.

Ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het juridisch planologisch mogelijk maken om op het perceel aan de Haspel-boven 1A Zevenhuizen een extra woning te bouwen ter compensatie van de sloop van voormalige agrarische bebouwing op het perceel de Haspel-boven 3. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf dinsdag 3 december 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het voormalige gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66 in Leek.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. De schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak hebt gemaakt. U kunt dit doen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Westerkwartier 14 0594. Het ontwerpwijzigingsplan kan digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.WZBG19HERS2-OW01 ).