Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 66125Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Schouwen-Duiveland die nodig zijn voor de aanleg van een rotonde in de kruising van de Rijksweg N59 met de Zwaardweg en de Boogerdweg

Kennisgeving

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat, ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ten name van de Staat onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de aanleg van een rotonde in de kruising van de Rijksweg N59 met de Zwaardweg en de Boogerdweg, de aan­passing van de Rijksweg N59 vanaf ongeveer 180 meter westelijk van de kruising (N59 km. 5.400) tot ongeveer 210 meter oostelijk van de kruising (N59 km. 5.000) en voor de gedeeltelijke aanpassing van de Zwaardweg en de Boogerdweg over een lengte van ongeveer 100 meter vanaf genoemde kruising, met bijkomende werken, in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 10 december 2019 tot en met 20 januari 2020.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht onder vermelding van dossiernr. ON2-2019-100475. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 06 - 12 09 75 85, of de heer A.H.W. Steenvoorden, telefoon 06 - 13 27 13 84.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 12 februari 2020 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, vergaderzaal 1.32, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.