Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2019, 66085VergunningenAan de Dijk ongenummerd - Ontwerp-omgevingsvergunning

Logo Roermond

Omschrijving (incl. locatie):

Aan de Dijk ongenummerd, 6049 MB Herten: realisatie16 appartementen

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

 

Registratienummer:

58718-2019

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 4 december 2019 tot en met 14 januari 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7. Gedurende de inzagetermijn kan door eenieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Een zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND. Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht over het ontwerpbesluit.