Wijziging Regeling ziektekostenverzekering militairen

25 november 2019

Nr. BS2019021430

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op artikel 90, tweede, derde en vierde lid van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling ziektekostenverzekering militairen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b wordt ‘€ 3.039,–’ steeds vervangen door: ‘€ 3.187,–’.

B

In artikel 4 wordt ‘1 januari 2019’ vervangen door: ‘1 januari 2020’ en ‘6,95%’ door ‘7,15%’.

C

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘63,31%’ vervangen door ‘62,94%’; ‘1 januari 2019’ vervangen door: ‘1 januari 2020’ en ‘4,40%’ door ‘4,50%’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

De regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie, Voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

Naar boven