Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 66034Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 november 2019, nr. VO/17770363, tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021 wordt voor de laatste alinea van onderdeel 3. Verdeelregels voor subsidies, een alinea ingevoegd, die luidt:

Indien na loting per categorie (G4, G33, overig) in totaal minder dan tien aanvragen in één of beide sectoren worden gehonoreerd, wordt een vervolgloting gedaan. Bij deze vervolgloting wordt geloot tussen de aanvragen die bij de eerste loting niet gehonoreerd zijn. Daarbij wordt de indeling naar sector gehandhaafd, maar wordt er niet onderverdeeld in regio’s. Er wordt per sector geloot, opdat het aantal te honoreren aanvragen aangevuld wordt tot tien aanvragen in beide sectoren, twintig in totaal.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 juni 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

In de bijlage bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019-2021 worden onder andere verdeelregels voor deze subsidie gegeven. Om regionale spreiding van deelnemende schoolbesturen te garanderen, worden aanvragen van bevoegde gezagen ingedeeld naar sector en naar regio. Er is ruimte voor vier bevoegde gezagen po en vier bevoegde gezagen vo in de G4, zijnde per sector uit iedere stad één bevoegd gezag, drie bevoegde gezagen per sector uit de G33 en drie bevoegde gezagen per sector uit de overige steden.

Bij de loting heeft zich onbedoeld de situatie voorgedaan dat er aanvragen moeten worden afgewezen in verband met de waarborgen voor regionale spreiding, terwijl er nog vrije plekken zijn in andere categorieën.

Daarom wordt met deze wijziging – met terugwerkende kracht – voorzien in de mogelijkheid van een vervolgloting. De vervolgloting wordt uitgevoerd indien bij de eerste loting op basis van de regels voor regionale spreiding niet alle plaatsen worden vervuld, terwijl er tevens aanvragen worden afgewezen. In deze vervolgloting doen de aanvragen mee die in de eerste loting niet zijn gehonoreerd. De verdeling in regio’s vervalt. Er wordt geloot totdat het totaal aantal te honoreren aanvragen (tien voor primair onderwijs en tien voor voortgezet onderwijs) bereikt is.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob