Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2019, 66021Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, lage Zandsestraat 24 Haalderen

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 21 november het bestemmingsplan Buitengebied lage Zandsestraat 24 Haalderen heeft vastgesteld:

 

Wat is het plan?

Het bestemmingsplan voorziet in een functieverandering aan Lage Zandsestraat 24 Haalderen. De functieverandering voorziet in de realisatie van twee woningen aan Lage Zandsestraat 24 bij afbraak van glastuinbouw van 1,3 ha op dit perceel.

 

Wat ligt ter inzage?

Het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende bijlagen liggen ter inzage. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

In het raadsbesluit is vermeld dat er geen exploitatieplan is vastgesteld.

 

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1705.229-VG01 of via http://www.offcielebekendmakingen.nl;

Bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.

 

Wilt u reageren?

Belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht op het bestemmingsplan Buitengebied lage Zandsestraat 24 Haalderen, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500EA ’s-Gravenhage.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 16 januari 2020.

 

Heeft u vragen?

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

Bemmel,  4 december 2019