Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 65936VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Magchiel van Zantenstraat en de Ruwielstraat in Nieuwer Ter Aa, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

ONDERWERP

Het verkeersbesluit betreft instellen van eenrichtingsverkeer (met uitgezondering van fietsers en bromfietsers) op de Magchiel van Zantenstraat en de Ruwielstraat in Nieuwer ter Aa. Het gemotoriseerd verkeer moet dan vanaf het Hondersche Laantje via op de Magchiel van Zantenstraat naar de Ruwielstraat gaan rijden. De Ruwielstraat is vanaf het Hondersche Laantje niet meer toegankelijk.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  • Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering en plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt de veiligheid gewaarborgd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994 worden de weggebruikers, passagiers beschermd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder d wordt met het verkeersbesluit de vrijheid van de weggebruikers en hulpdiensten gegarandeerd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 2 onder a wordt met het verkeersbesluit het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord;

  • Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregel. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover het instellen van deze verkeerscirculatie.

Het is stellen van de eenrichtingswegen op de Magchiel van Zantenstraat en de Ruwielstraat is nodig omdat de beschikbare breedte van de rijbaan, met de huidige verkeershoeveelheden (rijdend en geparkeerd), niet meer veilig is voor verkeer in twee richtingen. Ook de bereikbaarheid van de woningen voor hulpdiensten in geval van nood kan dan worden gegarandeerd. Daarnaast dient de boothelling aan Ruwielstraat voor de brandweer goed toegankelijk te zijn.

Het is dan ook gewenst om de rijrichting op de Magchiel van Zantenstraat en de Ruwielstraat in Nieuwer Ter Aa aan te passen van twee naar eenrichtingswegen. De rijrichting gaat dan vanaf het Hondersche Laantje via Magchiel van Zantenstraat naar de Ruwielstraat. Het is dan niet meer mogelijk om de Ruwielstraat vanaf het Hondersche Laantje in te rijden. De verkeerssituatie op de Van Reedestraat blijft onveranderd.

BELANGEN AFWEGING

De veiligheid en leefbaarheid in de Magchiel van Zantenstraat en de Ruwielstraat is leidend in deze afweging. Met het instellen van deze maatregel wordt de situatie in deze straten verbeterd en gezien de beschikbare ruimte in de straat duidelijker en overzichtelijker.

Weggebruikers die komen vanaf het Hondersche Laantje zullen moeten rijden via de Magchiel van Zantenstraat naar de Ruwielstraat. Uit een parkeeronderzoek is gebleken dat de voertuigen in de huidige situatie in aan te passen rij richting staan. Met dit besluit zal er voor de gebruikers geen grote veranderingen gaan plaatsvinden.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het gemeentebestuur van Stichtse Vecht tot aanpassing van de verkeerscirculatie (Met uitzondering van fietsers en bromfietsers) op de Magchiel van Zantenstraat en de Ruwielstraat in Nieuwer Ter Aa.

Hiervoor wordt, bij de kruising van het Honderdsche Laantje en de Magchiel van Zantenstraat, het verkeersbord C02 met onderbord en op de kruising van het Honderdsche Laantje en de Ruwielstraat verkeersborden C03 met onderbord (bijlage I, RVV 1990) geplaatst.

 

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

 

 

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Stichtse Vecht, 26 November 2019

 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

BEZWAAR

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de publicatiedatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.