Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 65935VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer op de Doude van Troostwijkstraat in Nieuwer Ter Aa, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

ONDERWERP

Het verkeersbesluit betreft instellen van eenrichtingsverkeer op de Doude van Troostwijkstraat in Nieuwer Ter Aa. Het gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van fietsers en bromfietsers) moet vanaf de Dorpsstaat en de Van Renessestraat naar de Julianalaan gaan rijden.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  • Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering en plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt de veiligheid gewaarborgd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994 worden de weggebruikers, passagiers beschermd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder d wordt met het verkeersbesluit de vrijheid van de weggebruikers en hulpdiensten gegarandeerd;

  • Ingevolge van artikel 2 lid 2 onder a wordt met het verkeersbesluit het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord;

  • Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregel. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover het instellen van deze eenrichtingsweg.

Het is stellen van de eenrichtingsweg op de Doude van Troostwijkstraat is nodig omdat de beschikbare breedte van de rijbaan, met de huidige verkeershoeveelheden (rijdend en geparkeerd), niet meer veilig is voor twee richtingen verkeer. Ook de bereikbaarheid van de woningen voor hulpdiensten in geval van nood kan dan worden gegarandeerd.

Het is dan ook gewenst om de rijrichting op de Doude van Troostwijkstraat in Nieuwer Ter Aa aan te passen tot eenrichtingsweg. De rijrichting gaat dan vanaf de Dorpsstaat en de Van Renessestraat naar de Julianastraat.

BELANGEN AFWEGING

De veiligheid en leefbaarheid in de Doude van Troostwijkstraat is leidend in deze. Met het instellen van deze maatregel wordt de situatie in de Doude van Troostwijkstraat verbeterd en gezien de beschikbare ruimte in de straat duidelijker en overzichtelijker.

Weggebruikers die komen vanaf de Julianalaan zullen om moeten rijden via de bredere Dorpstraat en de Van Renessestraat.

Met het verkeersbesluit wordt het verkeer met bestemming het voetbalveld aan de Van Renessestraat ook via de bredere Dorpsstraat geleid.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het gemeentebestuur van Stichtse Vecht tot het instellen van een eenrichtingsweg op de Doude van Troostwijkstraat in Nieuw Ter Aa.

Hiervoor wordt, bij de kruising van de Van Renessestraat, het verkeersbord C02 met onderbord en op de kruising van de Julianastraat verkeersborden C03 met onderbord (bijlage I, RVV 1990) geplaatst.

 

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

 

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Stichtse Vecht, 26 November 2019

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

BEZWAAR

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de publicatiedatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.