Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 65933Overig

Besluit van de Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 4 december 2019, nr. 2019-0000623511, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD)

De Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht,

In aanmerking genomen het koninklijk besluit van 1 november 2019, No. 2019002307, houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat Minister drs. K.H. Ollongren niet in staat is haar taken als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Vice-Minister-President uit te oefenen alsmede de brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 november 2019, nr. 3710811, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake herschikking van taken en functies binnen het kabinet;

Besluit:

Artikel 1

Alle mandaten, volmachten en machtigingen vóór 1 november 2019 verleend op basis van het Mandaatbesluit BZK 2018, de daarop gebaseerde besluiten en overige besluiten inzake mandaat, volmacht of machtiging met betrekking tot aangelegenheden betreffende de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, worden met ingang van deze datum aangemerkt als verleend door de Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Artikel 2

 • 1. Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat vindt plaats op de volgende wijze:

  De Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (aanduiding functie gemandateerde).

 • 2. Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de Minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD.

Artikel 4

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2019.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de benoeming tot Minister zonder portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, eindigt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 2019

De Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

TOELICHTING

In verband met de tijdelijke herschikking van taken is het wenselijk duidelijkheid te verschaffen over de verlening van bevoegdheden met betrekking tot aangelegenheden betreffende de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daartoe strekt dit besluit.

Omdat het een benoeming betreft tot Minister zonder portefeuille blijven aangelegenheden betreffende personeel en materieel onder het gezagsbereik van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarop heeft dit besluit dus geen betrekking.

Evenmin heeft dit besluit betrekking op de uitoefening van bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de Wiv 2017, nu de wet zelf voorziet in het aanwijzen van de bevoegde functionarissen.

Dit besluit eindigt op het moment dat de tijdelijke voorzieningen die met het koninklijk besluit van 1 november 2019, no. 2019002307, zijn getroffen ongedaan worden gemaakt.

De Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten