Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 65892Overig

Bekendmaking besluit Maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer Rosier Nederland B.V., Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer het volgende bekend. Bij besluit van 3 december 2019 is aan Rosier Nederland B.V. te Sas van Gent op grond van artikel 3.6 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een maatwerkbesluit verleend voor het lozen van koelwater met een warmtevracht van maximaal 3,5 MW op het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Terinzagelegging

Het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 11 december tot en met 22 januari 2020 ter inzage. Op verzoek kan Rijkswaterstaat u de stukken per e-mail toezenden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid, op voorafgaande afspraak, de stukken in te komen zien ter kantore van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor beide verzoeken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via de telefoon: 088-7974600.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de ter inzage legging een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta, ter attentie van afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Inlichtingen

Belanghebbenden kunnen voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken tijdens kantooruren contact opnemen via de telefoon: 088-7974600.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta, E.B. Alwayn