Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 65882Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Epe voor de uitvoering van het bestemmingsplan ‘De Pirk-Noord’ en de omgevingsvergunning ‘Omgevingsvergunning 1e fase voor het bouwen van 8 woningen op het perceel De Pirk 7 in Vaassen (zaaknummer 48872)’ van de gemeente Epe

KENNISGEVING

Onteigeningsplan De Pirk-Noord

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister voor Milieu en Wonen deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Epe onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan ‘De Pirk-Noord’ en de omgevingsvergunning ‘Omgevingsvergunning 1e fase voor het bouwen van 8 woningen op het perceel De Pirk 7 in Vaassen (zaaknummer 48872)’.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van woningbouw ter plaatse van De Pirk-Noord in Vaassen. Een groot deel van het bestemmingsplan is inmiddels gerealiseerd. Op de te onteigenen onroerende zaken voorzag het bestemmingsplan in de bouw van vijf rijwoningen met tuin en bijbehorende voorzieningen. Als gevolg van de veranderde vraag naar woningen is een herverkaveling opgesteld die de bouw van acht woningen mogelijk maakt. Om dit te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van acht grondgebonden rijwoningen en de aanleg van openbare voorzieningen zoals een ontsluitingsweg, een voet-/fietspad en parkeerplaatsen. Van de acht woningen worden er zeven op de te onteigenen onroerende zaken gerealiseerd.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Wonen, Tuin en Verkeer en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie toegekend. Daarnaast geldt voor de onroerende zaken de eerdergenoemde omgevingsvergunning.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Epe, Marktplein 1 te Epe (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister voor Milieu en Wonen, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100540. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw C. Visser, telefoon 06 – 15 94 82 74, of mevrouw F. Rob-Russel, telefoon 06 – 12 09 75 85.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 4 februari 2020 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Epe, Marktplein 1 te Epe. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.