Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2019, kenmerk 1614205-19880-CZ, houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3 in verband met enkele aanpassingen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3 wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk 4, onderdeel C, wordt de volzin ‘Voor het programmamanagement betekent dit in totaal maximaal € 1.750.000 in de periode 1 november 2018 tot 1 juli 2021.’, vervangen door, ‘Voor het programmamanagement betekent dit in totaal maximaal € 2.214.846 in de periode 1 november 2018 tot 1 juli 2021.’.

B

In hoofdstuk 6, wordt na onderdeel E, een onderdeel, toegevoegd, luidende:

F Subsidie voor het inbouwen van 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen

De subsidie uit dit onderdeel is bedoeld voor gebruikersverenigingen van EPD- en EVS-systemen voor ggz-instellingen. De gebruikersverenigingen komen voor subsidie in aanmerking, om aanpassingen in hun EPD’s te kunnen financieren. Deze aanpassingen hebben betrekking op het inbouwen van 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen.

De 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het huidige beleidskader Verplichte zorginformatie bouwstenen, onder paragraaf 2: Aanvullende Zorginformatiebouwstenen bij hoofdstuk 6, onderdeel F.

Een gebruikersvereniging formuleert gezamenlijk met alle aangesloten instellingen een behoeftestelling en geeft de ICT-leverancier opdracht deze door te voeren in het systeem. Wanneer een ggz-instelling niet is aangesloten bij een gebruikersvereniging en zelf de onderhandeling doet met de softwareleverancier kan deze geen gebruik maken van dit onderdeel van het besluit. De aanpassingen in de systemen moeten ter beschikking komen voor alle ggz-instellingen welke gebruik maken van deze systemen.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

De volgende activiteiten, om de nodige aanpassingen voor de 42 zorginformatiebouwstenen in hun EPD’s te kunnen realiseren, komen voor subsidie in aanmerking:

  • het inbouwen van de 42 zorginformatiebouwstenen, waarbij minimaal 90% van deze aanvullende zorginformatiebouwstenen (zie bijlage 2: Aanvullende Zorginformatiebouwstenen) wordt gerealiseerd;

  • het organiseren van gezamenlijk overleg tussen de leden van de gebruikersvereniging, gericht op het achterhalen van de behoeftestelling van de ggz-instellingen;

  • het formuleren van eisen door de aangesloten ggz-instellingen;

  • het laten uitvoeren van een Proof of Concept (POC); het implementeren van de software aanpassingen en het testen daarvan in ggz-instellingen.

De uiterlijke datum waarop de inbouw van de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen moeten zijn gerealiseerd ligt op 1 april 2021.

Aanvragen van een subsidie

Een gebruikersvereniging kan op grond van de procedure van hoofdstuk 3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS subsidie aanvragen. De subsidieaanvraag wordt ingediend met een activiteitenplan en een begroting. Indien een gebruikersvereniging in aanmerking wil komen voor de subsidie dient het aanvraagformulier uiterlijk 1 mei 2020 gestuurd te worden aan Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

De gebruikersvereniging dient aan te tonen dat zij voldoet aan de definitie van een gebruikersvereniging, bedoeld in de bijlage, hoofdstuk 1, Begrippenlijst, onder g. Bij de aanvraag voor subsidie dient een ledenlijst te worden overgelegd, inclusief bewijs van lidmaatschap van het minimaal aantal leden en contactgegevens van deze leden.

Er kan maximaal één gebruikersvereniging subsidie aanvragen per softwareleverancier. Indien er meerdere gebruikersverenigingen van één softwareleverancier zijn, is slechts één subsidie per softwareleverancier mogelijk.

De oprichtingsdatum van de gebruikersvereniging, voor het aanvragen van een subsidie voor het inbouwen van de 42 aanvullende zorginformatiebouwstenen, moet voor 1 februari 2020 liggen.

Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond bedraagt € 4.200.000,-. Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Per gebruikersvereniging kan een subsidie van €420.000 worden aangevraagd voor de activiteiten voor het inbouwen van de 42 zorginformatiebouwstenen.

Voor deze subsidie geldt het arrangement zoals vastgelegd in artikel 1.5, onder d, van de Kaderregeling.

Aanvraag tot vaststelling

In aanvulling op artikel 7.8, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS legt de ontvanger van de subsidie bij de aanvraag tot vaststelling ook verantwoording af aan de hand van een testrapport, waaruit de inbouw van de zorginformatiebouwstenen blijkt.

C

Na hoofdstuk 10 wordt Bijlage 1 gewijzigd en komt te luiden overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

D

In het Handboek VIPP GGZ eindtoets, paragraaf 3.1 Normen, onder Module A1 Patiënt & informatie, wordt onder het kopje ‘Meetmethode’, in de tweede rij, onder Testpatiënt, na de volzin ‘Voor toetsing van de zibs wordt een tolerantie van 90% gehanteerd’, een volzin ingevoegd, luidende:

Voor zover de bronsystemen het niet toe laten om de zibs Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking en Medicatiegebruik aan te leveren, zijn deze zibs uitgezonderd voor toetsing.

E

In het Handboek VIPP GGZ eindtoets, paragraaf 3.1 Normen, onder Module A2 Patiënt & informatie, wordt onder het kopje ‘Meetmethode’, in de tweede rij, onder Testpatiënt, na de volzin ‘Voor toetsing van de zibs wordt een tolerantie van 90% gehanteerd’, een volzin ingevoegd, luidende:

Voor zover de bronsystemen het niet toe laten om de zibs Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking en Medicatiegebruik aan te leveren, zijn deze zibs uitgezonderd voor toetsing.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

BIJLAGE 1 ZORGINFORMATIEBOUWSTENEN

Verplichte zorginformatiebouwstenen

Binnen de VIPP ggz regeling zijn zorginformatiebouwstenen (zibs) van toepassing op de modulen A1, A2, B1 en B2. In de VIPP ggz regeling is het feitelijk gebruik van dossiergegevens en e-health door patiënten het uitgangspunt. Deze bijlage verwijst naar de technische inbouw en ontsluiting van de zibs in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het ontvangen en beheren van de gegevens in patiëntenportalen en/of persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Concreet gaat het om het kunnen leveren van gestructureerde gegevens conform de zibs (de content) vanuit EPD’s en aanpalende systemen zoals lab of medicatie en om het kunnen ontvangen en van de op deze zibs gebaseerde gegevens in patiëntenportalen en / of PGO’s conform het MedMij afsprakenstelsel. De samenstelling van deze lijst is met MedMij en Nictiz afgestemd.

Alle zibs waarnaar hieronder wordt verwezen zijn gepubliceerd op https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL).

De meest recente versie van de functionele specificaties (functioneel ontwerp) en bijbehorende HL7 FHIR profielen (technisch ontwerp) worden gepubliceerd op de landingspagina van de MedMij informatiestandaarden:

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_MedMij.

De zibs relevant voor de VIPP ggz regeling zijn verwerkt in twee MedMij standaarden:

  • Medicatieproces (alle medicatiegegevens)

  • Basisgegevens GGZ (alle overige gegevens)

Hieronder worden de betreffende zibs nader omschreven.

Afhankelijk van de zorg die een instelling biedt zijn verschillende zibs relevant. Dit onderscheid in zorg is als volgt: ambulante zorg zonder voorschrijven medicatie (I), ambulante zorg met voorschrijven medicatie (II) en zorg met verblijf (III). Binnen elke categorie geldt dat het verplicht is om 90% van de daar opgesomde verplichte zibs te implementeren in het EPD en te kunnen tonen in het portaal of PGO, zie het handboek voor de eindtoets.

Om het gebruik van MedMij te stimuleren in de ggz zal de verplichte inbouw plaatsvinden van een van de MedMij profielen die zijn gepubliceerd in het MedMij afsprakenstelsel. Voor zowel Medicatieproces als de Basisgegevens GGZ zijn de zibs uitgewerkt tot HL7 FHIR berichten, waarop verdere toetsing plaatsvindt. Zie:

In onderstaande tabel is aangegeven welke zibs verplicht zijn bij welke module en welke zorg.

Gegevens

Zorg informatie bouwsteen (Zib)

Module A1

Module A2

Zorg

1. Laboratorium uitslagen (klinische bepalingen)

LaboratoriumUitslag

D

D

I, II, III

2. Patiëntengegevens

Patiënt

D

D

I, II, III

3. Verzekeringsgegevens

Betaler

D

D

I, II, III

4. Behandelaanwijzingen

BehandelAanwijzing

D

D

I, II, III

5. Functionele of mentale status

FunctioneleOfMentaleStatus

D

D

I, II, III

6. Probleem

Probleem

D

D

I, II, III

7. Verrichtingen

Verrichting

D

D

I, II, III

8. Wilsverklaring

Wilsverklaring

I

D

I, II, III

9. Contactpersoon

Contactpersoon

I

D

I, II, III

10. Burgerlijke staat

BurgerlijkeStaat

I

D

I, II, III

11. Woonsituatie

Woonsituatie

I

D

I, II, III

12. Druggebruik

Drugsgebruik

I

D

I, II, III

13. Alcoholgebruik

AlcoholGebruik

I

D

I, II, III

14. Tabakgebruik

TabakGebruik

I

D

I, II, III

15. Tekstuitslag

TekstUitslag

I

D

I, II, III

16. Zorgverlener (inclusief BgZ huisarts)

Zorgverlener

I

D

I, II, III

17. Zorgaanbieder

Zorgaanbieder

I

D

I, II, III

18. Gezinssituatie / Check of er kinderen zijn

Gezinssituatie

I

D

I, II, III

19. ParticipatieInMaatschappij (BgZ Sociale omgeving)

ParticipatieInMaatschappij

I

D

I, II, III

20. HulpVanAnderen (BgZ Sociale omgeving)

HulpVanAnderen

I

D

I, II, III

21. Taalvaardigheid

Taalvaardigheid

I

D

I, II, III

22. Juridische status

JuridischeStatus (uit Vrijheidsbeperkende-Maatregelen)

I

D

I, II, III

23. Algemene meting (incl. ROM uitslagen)

AlgemeneMeting

I

D

I, II, III

24. Medicatieafspraak

Medicatieafspraak

D

D

II, III

25. Toedieningsafspraak

Toedieningsafspraak

D

D

II, III

26. Medicatieverstrekking

Medicatieverstrekking

D

D

II, III

27. Verstrekkingsverzoek

Verstrekkingsverzoek

D

D

II, III

28. MedicatieGebruik

MedicatieGebruik2

D

D

II, III

29. Vrijheidbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende-Maatregelen

D

D

III

Legenda :

D= volledig conform de datavereisten

I=de inhoud van de gegevenselementen

Onder zorg:

(I)= ambulante zorg zonder voorschrijven medicatie

(II)= ambulante zorg met voorschrijven medicatie

(III)=zorg met verblijf

In de VIPP regeling zijn de gegevensdiensten basisgegevens GGZ en medicatiegegevens, afhankelijk van het type zorg (I, II, III) verplicht gesteld. De basisgegevens GGZ bestaat uit de zibs 1 t/m 23, de medicatiegegevens bestaat uit de zibs 24 t/m 28. Vrijheidsbeperkende maatregelen is geen MedMij gegevensdienst, maar deze zib dient in het kader van VIPP wel te worden in gebouwd als de instelling zorg met verblijf levert.

Onderstaande tabel geeft aan welke MedMij standaard bij welk type zorg (I, II, III) verplicht is.

Zorg

Medicatieproces

Basisgegevens GGZ zonder vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen

I

nee

ja

nee

II

ja

ja

nee

III

ja

ja

ja

Nadere informatie per zib:

 

Locatie specificatie zib

MedMij FHIR profiel

Laboratorium uitslagen (klinische bepalingen)

https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)

De functionele specificatie is te vinden op: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.01_OntwerpLabresult#Use_case:_Raadplegen_laboratoriumresultaten_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.01_FHIR_LaboratoryResults

Patiëntengegevens

https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/nl-core-patient

Verzekeringsgegevens

https://zibs.nl/wiki/Betaler-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-Payer

Behandelaanwijzingen

https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-TreatmentDirective

Wilsverklaring

https://zibs.nl/wiki/Wilsverklaring-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-AdvanceDirective

Contactpersoon

https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/nl-core-relatedperson

Functionele of mentale status

https://zibs.nl/wiki/FunctioneleOfMentaleStatus-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-FunctionalOrMentalStatus

Probleem

https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZIB-Problem

Burgerlijke staat

https://zibs.nl/wiki/BurgerlijkeStaat-v3.0(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/nl-core-patient

Woonsituatie

https://zibs.nl/wiki/Woonsituatie-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-LivingSituation

Druggebruik

https://zibs.nl/wiki/DrugsGebruik-v3.2(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-DrugUse

Alcoholgebruik

https://zibs.nl/wiki/AlcoholGebruik-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-AlcoholUse

Tabakgebruik

https://zibs.nl/wiki/TabakGebruik-v3.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-TobaccoUse

Tekstuitslag

https://zibs.nl/wiki/TekstUitslag-v4.1(2017NL)

 

Verrichtingen

https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-Procedure

Zorgverlener (inclusief BgZ huisarts)

https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/nl-core-practitioner

https://simplifier.net/NictizSTU3/nl-core-practitionerrole

Zorgaanbieder

https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/nl-core-organization

Gezinssituatie / Check of er kinderen zijn

https://zibs.nl/wiki/Gezinssituatie-v3.0(2017NL)

 

ParticipatieInMaatschappij (BgZ Sociale omgeving)

https://zibs.nl/wiki/ParticipatieInMaatschappij-v3.1(2017NL)

 

HulpVanAnderen (BgZ Sociale omgeving)

https://zibs.nl/wiki/HulpVanAnderen-v3.0(2017NL)

 

Taalvaardigheid

https://zibs.nl/wiki/Taalvaardigheid-v3.1(2017NL)

 

Juridische status1

Als onderdeel van: https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL)1

 

Algemene meting (incl. ROM uitslagen)

https://zibs.nl/wiki/AlgemeneMeting-v3.0(2017NL)

Huisarts FHIR profiel is niet bruikbaar

Medicatieafspraak

https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.0.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-MedicationAgreement

Toedieningsafspraak

https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v1.0.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-AdministrationAgreement

Medicatieverstrekking

https://zibs.nl/wiki/Medicatieverstrekking-v2.0(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-Dispense

Verstrekkingsverzoek

https://zibs.nl/wiki/Verstrekkingsverzoek-v1.0.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-DispenseRequest

MedicatieGebruik

https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v1.0.1(2017NL)

https://simplifier.net/NictizSTU3/zib-MedicationUse

Vrijheidbeperkende maatregelen

 

http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Argus%20Registratie%20van%20vrijheidsbeperkende%20interventies%20in%20de%20ggz.pdf

X Noot
1

Deze zib wordt een afsplitsing van de bestaande zib vrijheid beperkende maatregelen en is onderhanden bij Nictiz.

Aanvullende Zorginformatiebouwstenen bij hoofdstuk 6 onderdeel F

De aanvullende 42 zibs geven de patiënt nog meer regie over hun zorgproces. Met deze toevoeging worden de systemen van zorgverleners namelijk ook voorbereid op de verpleegkundige overdracht (eOverdracht). Daarnaast wordt de zorgbrede toepassing van de Basisgegevensset Zorg verder ondersteund. Door het inbouwen van deze zibs wordt het fundament gelegd om behandelplannen of onderdelen daaruit over te dragen in de keten, bijvoorbeeld tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Deze mogelijkheden passen in de doelstellingen voor digitale gegevensuitwisseling.

Zorg informatie bouwsteen (zib)

Vindplaats

Toelichting

1. Ademhaling

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek, incidenten verslaving

2. Alert

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Collega professional informeren over risico

3. Allergie

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Interacties met medicatie, stoffen, voeding

4. Bloeddruk

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek

5. Levensovertuiging

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Kennen van achtergrond van de patiënt

6. Lichaamsgewicht

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek

7. Lichaamslengte

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek

8. Lichaamstemperatuur

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek

9. Medische hulpmiddelen (bril, gebit, gehoorapparaat, stok, etc.

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Elke patient kan een bril, gebit, gehoorapparaat nodig hebben, ook in de ggz. e-Overdracht

10. Mobiliteit

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz

11. MustScore (meting van de ondervoedingstoestand).

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Voedingsgerelateerde ggz problematiek

12. Pijnscore

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek

13b. Contact

https://zibs.nl/wiki/Contact-v3.1(2017NL)

Somatisch onderzoek

14. SNAQscore drie varianten voor specifieke doelgroepen:

SNAQ65+Score-v1.0

SNAQrcScore-v1.0

SNAQScore-v3.1

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Voedingsgerelateerde ggz problematiek

15. Vaccinaties

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Hepatitis b vaccinaties in ggz

16. VermogenTotDrinken

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

17. VermogenTotEten

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

18. VermogenTotMondverzorging

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

19. VermogenTotToiletgang

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

20. VermogenTotUiterlijkeVerzorging

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

21. VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

22. VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

23. VermogenTotZichKleden

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

24. VermogenTotZichWassen

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Verpleegkundige zorg ggz, e-overdracht

25. Voedingsadvies

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Voedingsgerelateerde ggz problematiek, o.a. anorexia, boulimia,

26. Behandeldoel

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Doelen stellen, overleggen met patiënt en checken of ze worden bereikt

Wvggz: Zorgplan: DoelstellingVanZorg

27. Familie anamnese

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Betrekken familie bij zorg, achtergrond

WVGGZ familieanamnese

28. Hartfrequentie (beter dan pols).

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Somatisch onderzoek, breder nuttig dan polsfrequentie

29. Gezinssituatie Kind

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Relevantie voor welbevinden kind

30. Nationaliteit

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Kennen van achtergrond van de patiënt

31. Opleiding

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

Kennen van achtergrond van de patiënt

32. Vochtbalans

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

o.a. bij verslavingsproblematiek en bepaalde medicatie

33. Signaleringsplan

www.vippggz.nl

Signaleren van risico's mbt de patiënt

34. Kindcheck

www.vippggz.nl

Nagaan of kinderen risico lopen en meldcode kindermishandeling nodig is

35. Conclusie Professioneel Onderzoek

www.vippggz.nl

Hart van professioneel werk: wat is er aan de hand

36. Behandelplan compositie

www.vippggz.nl

Kern van het werk van zorgprofessionals in de ggz. Wordt als zeer gewenst gezien door behandelaren. Geeft voor hen echt meerwaarde vwb het werken met zib's (belangrijk dus voor draagvlak). Het is een compositie van zib's die al ingebouwd wordt (lijst 29) en een aantal nieuwe (nr 37-42 van deze lijst. In Wvggz aangeduid als: Zorgplan

37. Hulpvraag / zorgvraag omschrijving

www.vippggz.nl

Wat wil de patiënt zelf?

38. Crisismaatregel (Wvggz)

www.vippggz.nl

Registratie crisismaatregel in het kader van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

39. ZorgMachtiging

www.vippggz.nl

Juridische zaken rondom verplichte behandelingen op basis van een rechterlijke beschikking

40. Informed Consent

www.vippggz.nl

Instemming van de patiënt

41. Evaluatie en evaluatiemoment

www.vippggz.nl

Nagaan of diagnose correct is en behandeling gepast is

42. Intensiteit van de behandeling en duur

www.vippggz.nl

Intensiteit van de behandeling, ambulant, dagbehandeling of verblijf, mist en wordt gesuggereerd om toe te voegen ivm gepast gebruik, Tevens ook behandelduur

TOELICHTING

Algemene toelichting

Op grond van de beleidsregels subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3 (hierna: de beleidsregels) kunnen ggz-instellingen subsidie aanvragen zodat ook ggz-instellingen op korte termijn een digitaliseringsslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat ggz-instellingen in 2021 op een gestandaardiseerde en veilige manier medische informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

Met het onderhavige besluit tot wijziging worden de beleidsregels op enkele punten aangepast. Met deze aanpassing wordt onder andere extra subsidie beschikbaar gesteld voor GGZ Nederland en de gebruikersverenigingen, als bedoeld in de beleidsregels.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A

In hoofdstuk 4, onderdeel c, is een subsidieplafond van € 1.750.000 voor de periode 1 november 2018 tot 1 juli 2021 voor het programmamanagement opgenomen. Met deze wijziging wordt het subsidieplafond gewijzigd en kan het programmanagement een hogere subsidie ontvangen. Dit betekent dat GGZ Nederland, die de rol van programmabegeleider vervult, nog een subsidie van € 464.846 kan aanvragen voor de periode 1 november 2018 tot 1 juli 2021. Deze wijziging is nodig omdat GGZ NL bij de initiële subsidieaanvraag in de begroting is uit gegaan van een kortere subsidie periode. Nu de subsidieperiode een half jaar langer is en de activiteiten daarom langer zullen moeten worden uitgevoerd, is een verhoging van de subsidie nodig, om de daarmee gemoeide kosten te kunnen dekken. GGZ Nederland dient hiervoor een herziene subsidieaanvraag in te dienen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de reeds bestaande activiteiten, waarvoor eerder subsidie is verleend en voor het doen van twee onderzoeken: één naar de mate waarin deze regeling de ambities verwoordt in het visiedocument @PATIENT connect van GGZ Nederland dekt en één naar inzet van technologie voor de bestrijding van administratieve lasten. Met deze herziene aanvraag zal GGZ Nederland over extra financiële middelen beschikken om de bestaande activiteiten en de twee onderzoeken uit te voeren. GGZ Nederland dient hiervoor een aangepaste activiteitenplan en begroting in te dienen.

B

In de bijlage in hoofdstuk 6 is de subsidie voor gebruikersverenigingen geregeld. Gebruikersverenigingen kunnen op grond van dit hoofdstuk een subsidie aanvragen om de 29 verplichte zorginformatiebouwstenen voor de GGZ te laten inbouwen door softwareleveranciers. Met de toevoeging van onderdeel F, in hoofdstuk 6, krijgen gebruikersverenigingen de mogelijkheid om een extra subsidie aan te vragen voor het inbouwen van nog eens 42 zorginformatiebouwstenen (hierna: zibs) voor de GGZ. Deze 42 zibs geven de patiënt nog meer regie over hun zorgproces. Met deze toevoeging worden de systemen van zorgverleners namelijk ook voorbereid op de verpleegkundige overdracht (eOverdracht). Daarnaast wordt de zorgbrede toepassing van de Basisgegevensset Zorg verder ondersteund. Door het inbouwen van deze zibs wordt het fundament gelegd om behandelplannen of onderdelen daaruit over te dragen in de keten, bijvoorbeeld tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Deze mogelijkheden passen in de doelstellingen voor digitale gegevensuitwisseling.

De 42 zibs staan opgenomen in de bijlage, die met dit besluit aan de beleidsregels wordt toegevoegd en gepubliceerd.

De oprichtingsdatum van de gebruikersvereniging, voor het aanvragen van de subsidie voor het inbouwen van de 42 zibs, is van een latere datum dan in de beleidsregels in hoofdstuk 6, onder c, in de derde alinea wordt genoemd. De gebruikersverenigingen die gebruik willen maken van deze subsidie moeten namelijk een uiterlijke oprichtingsdatum hebben van 1 februari 2020. Dit is gedaan om gebruikersverenigingen gelijke kansen te geven voor het inbouwen van aanvullende zibs, zodat er geen achterstand in de systemen ontstaat voor deze groep ggz-instellingen.

Het is bekend dat de hoogte van het subsidiebedrag per gebruikersvereniging niet toereikend is om alle kosten voor het inbouwen van de 42 zorginformatiebouwstenen te dekken. Uit inventarisatie door GGZ NL blijkt echter dat ggz-zorginstellingen die aangesloten zijn bij gebruikersverenigingen bereid zijn om bij te dragen aan de kosten voor de gevraagde inspanningen, zodat het inbouwen van de 42 zorginformatiebouwstenen kan worden gerealiseerd. Deze eigen bijdrage dient bij de aanvraag voor subsidieverlening te worden aangetoond. Bij het vaststellen van de subsidie zal eveneens moeten worden verklaard wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.

C

Bijlage 1 is vervangen door een nieuwe bijlage. Hiermee is de bestaande bijlage met verplichte zorginformatiebouwstenen geactualiseerd en daarnaast is er een tabel met Aanvullende zorginformatiebouwstenen toegevoegd.

Deze aanvullende tabel ziet op hoofdstuk 6, onderdeel F, van de beleidsregels.

D en E

De wijzigingen genoemd onder D en E zien op het bij de beleidsregels gevoegde Handboek VIPP GGZ eindtoets. In de beleidsregels was opgenomen dat, voor het beoordelen of de volledige gegevensset aanwezig is voor een testpatiënt in het PGO/patiëntenportaal, voor de toetsing van de zibs een tolerantie van 90% wordt gehanteerd. Naar aanleiding van een overleg met GGZ Nederland blijkt dat de zibs Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking en Medicatiegebruik nog niet door de bronsystemen (dit zijn de systemen van apotheken) kunnen worden aangeleverd. Dit betekent dat instellingen niet kunnen voldoen aan alle verplichtingen voor de modules A1 en A2. Om te voorkomen dat het ontbreken van deze drie zibs een belemmering vormt op de toetsing is besloten om deze drie zibs vrij te stellen van toetsing, voor zover de bronsystemen van de apothekers niet in staat zijn deze zibs te vullen. Dit betekent dat er nog steeds een tolerantie van 90% wordt gehanteerd, maar dat de zibs Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking en Medicatiegebruik niet worden meegerekend om te komen tot deze 90%.

Artikel II

Overeenkomstig de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving treedt dit besluit tot wijziging in werking met ingang van1 januari 2020.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven