Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2019, 65816Ruimtelijke plannenRectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Debora Bakelaan met zienswijzen

Logo Heemskerk

Op 15 november 2019 is bekendgemaakt dat het bestemmingsplan Debora Bakelaan is vastgesteld. In de bekendmaking is niet aangegeven dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op dit bestemmingsplan. In verband hiermee wordt de beroepstermijn vanaf 2 december 2019 opnieuw opengesteld.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 31 oktober 2019 heeft besloten om het volgende bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen:

Bestemmingsplan Debora Bakelaan met planidentificatie NL.IMRO.0396.BPdeborabakeln2018-VA01. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 225 woningen mogelijk.

Inzage

Vanaf 2 december 2019 liggen het raadsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder codering NL.IMRO.0396.BPdeborabakeln2018-VA01

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende zes weken vanaf 2 december 2019 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Verder kan iedereen die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen, bij genoemde afdeling beroep instellen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

De dag na het verstrijken van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet en daarmee ook afdeling 2 van hoofdstuk 1 van die wet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen. Het beroepsschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingplan Debora Bakelaan te Heemskerk

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Debora Bakelaan, waarmee de bouw van 225 woningen mogelijk wordt gemaakt, een verzoek om vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarden voor de geluidsbelasting hebben betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een besluit tot vaststelling van de hogere waarden voor de geluidbelasting is genomen.

De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het bestemmingsplan Debora Bakelaan te Heemskerk.

Het besluit hogere waarden, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 2 december 2019 gedurende zes weken, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en is tevens in te zien op de website van Omgevingsdienst IJmond: www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Debora Bakelaan te Heemskerk.

Nadere inlichtingen: 140251.