Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020

26 november 2019

JBZ 19-5636

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Personenvervoer 2000, hoofdstuk 9 van de Arbeidstijdenwet, artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel 1 van de Wet van 17 maart 1979, houdende Regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van snelle motorboten, artikel 3 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 9, vijfde lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de Regeling dierlijke producten, de Regeling houders van dieren, artikel 32 Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi en de Binnenvaartregeling

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen regeling

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

a. Wet:

Wegenverkeerswet 1994;

b. RDW:

Dienst Wegverkeer;

c. controlekeuring:

eenmalige keuring van hetzelfde voertuig door de RDW binnen 6 weken nadat het betreffende voertuig bij de eerste keuring dan wel kentekenonderzoek nog niet voor goedkeuring in aanmerking komt;

d. erkenning:

de door de RDW afgegeven erkenningen en bevoegdheden op grond van de Wet, Wet Personenvervoer 2000 en Arbeidstijdenwet en het Kentekenreglement, te weten:

 • 1. APK-erkenning, erkenning als bedoeld in artikel 83 van de Wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3.500 kg;

 • 2. erkenning wijziging constructie LPG: erkenning als bedoeld in artikel 100 van de Wet;

 • 3. erkenning wijziging constructie GWC: erkenning als bedoeld in artikel 100 van de Wet;

 • 4. erkenning tachograaf, erkenning als bedoel in artikel 2:1 van de Regeling tachografen;

 • 5. erkenning boordcomputer taxi, BT: erkenning als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;

 • 6. erkenning bedrijfsvoorraad, BV: erkenning als bedoeld in artikel 62 van de Wet;

 • 7. erkenning exportdienstverlening, ED: erkenning als bedoeld in artikel 66a van de Wet;

 • 8. erkenning tenaamstelling, kentekenloket: erkenning als bedoeld in artikel 61a van de Wet;

 • 9. erkenning gecontroleerde afgifte en inname kentekenplaten, GAIK: erkenning als bedoeld in artikel 70a van de Wet;

 • 10. erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen: erkenning als bedoeld in artikel 173ll van het Reglement Rijbewijzen;

 • 11. bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder a van het Kentekenreglement;

 • 12. bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement;

 • 13. bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder c, van het Kentekenreglement;

 • 14. bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder d, van het Kentekenreglement;

e. handelaarskenteken:

kenteken als bedoeld in artikel 3 van het Kentekenreglement;

f. inrichting:

inrichting als bedoeld in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, de Regeling tachografen, en de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;

g. kentekenonderzoek:

onderzoek verricht ten behoeve van de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling als bedoeld in artikel 48 van de Wet;

h. keuringsplaats, KI:

hetgeen daaronder in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt verstaan;

i. mobiele keuringseenheid, ME:

keuringseenheid als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

j. mobiele installatie-eenheid, MAE:

installatie-eenheid als bedoeld in de Regeling werkplaatsen boordcomputer taxi;

k. mobiele onderzoekseenheid, MOE:

mobiele onderzoekseenheid als bedoeld in artikel 2:a:1 van de Regeling tachografen;

l. RDW-registers:

de registers als bedoeld in artikel 42, artikel 70k, artikel 126 en artikel 129a van de Wet;

m. recall:

handelingen en verstrekkingen in verband met de uitvoering van artikel 25e van de Wet;

n. taxi:

personenauto, bestemd voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet Personenvervoer 2000;

o. werkplaats, WP:

inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen, de Regeling tachografen dan wel de Regeling erkenning werkplaatsen Boordcomputer taxi;

p. voertuig licht:

voertuigen met een toegestane maximum massa van maximaal 3.500 kg, niet zijnde motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, landbouw- of bosbouwtrekkers, landbouw- of bosaanhangwagens of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;

q. voertuig zwaar:

voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg;

r. voertuig LRV:

motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, landbouw- of bosbouwtrekkers, landbouw- of bosaanhangwagens of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken.

Artikel 2. Opbouw tarieven, munteenheid en wijze van betaling

 • 1. De tarieven zijn exclusief de bedragen voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

 • 2. De tarieven zijn weergegeven in euro.

 • 3. Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 3. Uurtarieven

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. basis technisch uurtarief: € 99,00;

 • b. uurtarief technisch medewerker: € 110,00;

 • c. uurtarief ICT specialist, technisch inspecteur: € 132,00.

 • d. uurtarief administratieve medewerkers: € 96,00;

 • e. uurtarief consultancy / projectmanagement: € 142,00.

Artikel 4. Kosten van derden

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5. Werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties

 • 1. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.

 • 2. Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3. Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer dan wel een RDW-vestiging in het buitenland alsmede de wijze van vervoer.

 • 4. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere technisch inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

 • 1. Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet, de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2020, is voor de instandhouding van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken het geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2. Indien een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende deel van het kalenderjaar.

 • 3. Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

 • 4. Degene die op grond van hoofdstuk IIa en III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2020, is voor de instandhouding van de aanwijzing dan wel goedkeuring het geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Wijziging in producten

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.

Artikel 8. Tarief bij niet verschijnen keuringsstations

 • 1. Indien de aanvrager van een keuring op een keuringstation niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien door de keuringslocaties van de RDW uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen.

Artikel 9. Tarief centrale servicenummer RDW

Degene, die gebruik maakt van de 088 servicenummers is hiervoor het lokale tarief verschuldigd.

§ 2. Bijlagen

Artikel 10. Tarieven Bijlage I, erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht

 • 1. De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I.

 • 2. Voor de erkenninghouder GWC die tevens in het bezit is van een geldige door de RDW op grond van de Wet verleende typegoedkeuring geldt het jaarlijkse instandhoudingstarief erkenning GWC niet.

Artikel 11. Tarieven Bijlage II, individuele keuringen en onderzoeken

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen, kentekenonderzoeken, periodieke keuringen en ADR-keuringen zijn vermeld in Bijlage II.

Artikel 12. Tarieven Bijlage III en IV, type- en individuele goedkeuringen, aanwijzing bijzondere bromfietsen en Testcentrum Lelystad

 • 1. De tarieven met betrekking tot de typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen zijn vermeld in Bijlage III.

 • 2. De tarieven met betrekking tot het gebruik van het Testcentrum Lelystad zijn vermeld in Bijlage IV.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is het bepaalde in artikel 3 en 4 alsmede het bepaalde in § 3 van deze regeling van toepassing.

Artikel 13. Tarieven Bijlage V, Ontheffingen en vergunningen

De tarieven met betrekking tot ontheffingen en daarvoor benodigde documenten alsmede voor vergunningen zijn vermeld in Bijlage V.

Artikel 14. Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen

De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.

Artikel 15. Tarieven Bijlage VII, Gegevensverstrekking en Kennisnemingen

De tarieven voor de gegevensverstrekking uit de RDW-registers zijn opgenomen in Bijlage VII.

§ 3. Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring, individuele goedkeuring en aanwijzing bijzondere bromfietsen

Artikel 16. Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring

Het tarief van een test/keuring is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing, op basis van het betreffende uurtarief.

Artikel 17. Reis- en verblijfkosten

De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:

 • a. reiskosten:

  • 1°. per auto tot en met 225 km, of

  • 2°. per auto vanaf 225 km of meer, en

  • 3°. bij een andere wijze van vervoer, de daadwerkelijk gemaakte reiskosten

 • b. een uurtarief tijdens reisuren;

 • c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.

Artikel 18. Werkzaamheden na 18.00 uur

Indien de werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het uurtarief als bedoeld in artikel 3, onder c, berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.

Artikel 19. Meer/minder testen

 • 1. De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2. Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 20. Reductie typegoedkeuring

 • 1. Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2. Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij de korting zoals van toepassing op basis van de berekening en toetsing over 2019 in 2020 op de aanvragen van dat jaar worden verstrekt.

Artikel 21. Negatief resultaat

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 22. Berekening extra tijd

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW-medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 23. Annulering

 • 1. Indien de aanvrager van een keuring of test niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats dan wel op het Testcentrum Lelystad, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring of test wordt overgegaan, wordt het voor de aangevraagde keuring of test vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. door het Testcentrum Lelystad twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een individuele goedkeuring of aanwijzing bijzondere bromfiets;

  • b. door de RDW dertig werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een typegoedkeuring dan wel annulering van een huurovereenkomst. In deze gevallen wordt het tarief administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen in rekening gebracht.

 • 3. Ingeval van annulering van een afspraak in het kader van toezicht als bedoeld in bijlage III worden de kosten als bedoeld in artikel 3 en 5, eerste lid alsmede de administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen in rekening gebracht.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24. Overgangsbepaling

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.

Artikel 25. Intrekking regeling

De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2019 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 26. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van de in bijlage VI, onder Conversie LRV opgenomen tarieven.

 • 2. De in Bijlage VI, onder Conversie LRV opgenomen tarieven treden in werking op het tijdstip dat het bij koninklijke boodschap op 10 april 2019 ingediende voorstel van wet Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid, kamerstuk 35.188, nr. 2 tot wet is verheven en die in werking treedt.

Artikel 27. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020.

Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur

BIJLAGE I. AANVRAAG EN TOEZICHT ERKENNINGEN, BEVOEGDHEDEN EN HANDELAARSKENTEKENS

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, €)

Aanvragen erkenningen en bevoegdheden

   

Erkenning gasinstallatie

WP

330,50

Erkenning APK

KI

384,50

Erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

WP /MAE

384,50

Inrichtingen bij mobiele keuringseenheid, mobiele onderzoekseenheid of mobiele activeringseenheid erkenninghouder

STK

110,20

Erkenning TA (tachograaf)

WP

275,40

Erkenning bedrijfsvoorraad, BV

VE / NVE

192,30

Handelaarskenteken, HKB

STK

192,30

Bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD

VE / NVE

53,60

Bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH

VE / NVE

53,60

Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI

VE / NVE

53,60

Erkenning exportdienstverlening, ED

VE / NVE

53,60

Bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV

VE / NVE

161,20

Erkenning tenaamstelling, Kentekenloket

VE / NVE

1.479,00

Erkenning European Electronic Toll Service, EETS

VE / NVE

6.630,00

RTL

VE / NVE

54,60

Erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten, GAIK

VE / NVE

382,50

Erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

382,50

Erkenning GWC

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Verklaring van overeenstemming t.b.v. GWC

STK

149,50

Erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in de Binnenvaartregeling

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen

STK

0,00

Variabele (toezicht) kosten

   

Afmelding gasinstallatie

STK

5,20

Afmelding gasinstallatie (via rdw.nl)

STK

5,70

Herkeuring in beroep APK (klacht)

STK

46,00

Afmelding APK, bij goedkeuring

STK

3,65

Afmelding APK, bij goedkeuring (via rdw.nl)

STK

4,15

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,55

Vermeend onterechte goedkeuring APK

STK

46,00

Melding export, ED

STK

9,61

Afmelding TA

STK

5,20

Afmelding TA (via rdw.nl)

WP /ME

5,70

Melding demontage, ORAD (via provider en rdw.nl)

STK

0,00

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI

STK

0,25

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl)

STK

1,25

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via internet)

STK

0,50

Tenaamstelling bij RDW erkenninghouder, exclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

6,19

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een tenaamstelling aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

4,21

Optioneel: card voor voertuig in bedrijfsvoorraad

STK

3,00

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

STK

3,19

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad (via rdw.nl)

STK

3,59

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen

STK

9,61

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen (via rdw.nl)

STK

9,98

Schorsing tenaamstelling bij een erkend bedrijf (exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

Inschrijving

5,63

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

67,47

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

91,57

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

115,67

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

18,47

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

18,47

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

42,57

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

42,57

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

66,67

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

66,67

Brom- of snorfiets voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

5,47

Brom- of snorfiets voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

16,57

Brom- of snorfiets voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

27,67

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

18,47

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

42,57

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

66,67

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Vaste (instandhouding) kosten

   

Instandhouding erkenning gasinstallatie

WP

187,70

Instandhouding erkenning APK

KI /ME

187,70

Instandhouding erkenning BCT

WP /MAE

187,70

Instandhouding erkenning TA (tachograaf)

WP /ME

170,30

Instandhouding inrichtingen bij ME / MAE/MOE

Inrichting

110,20

Instandhouding erkenning BV, ongeacht of er bevoegdheden aan verbonden zijn

VE / NVE

97,90

Instandhouding handelaarskenteken

VE / NVE

97,90

Instandhouding bevoegdheid ORAD

VE / NVE

97,90

Instandhouding bevoegdheid OREH

VE / NVE

54,60

Instandhouding bevoegdheid VI

VE / NVE

97,90

Instandhouding erkenning, ED

VE / NVE

54,60

Instandhouding bevoegdheid TV

VE / NVE

137,20

Instandhouding RTL

VE / NVE

278,50

Instandhouding erkenning Kentekenloket

VE / NVE

1.530,00

Instandhouding erkenning European Electronic Toll Services, EETS

VE / NVE

6.630,00

Instandhouding erkenning GAIK

VE / NVE

410,00

Instandhouding erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

410,00

Instandhoudingskosten erkenning GWC

STK

497,00

Erkenning GWC reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

110,00

Erkenning GWC reiskosten auto van 225 km of meer

Autoreis

303,00

Erkenning GWC reisuren

Uur

66,00

Erkenning GWC verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Algemeen

   

Aanvraag wijziging / overname erkenningen, bevoegdheid of handelaarskenteken

STK

67,80

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat) exclusief verzendkosten

VE / NVE / WP / KI / ME /MAE/MOE

19,90

Bezoekkosten in kader van aanvraag, wijziging /overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

Bezoek

110,00

Historie tellerstand door erkend bedrijf

STK

0,00

Verstrekking APK-handboek

STK

38,80

Gecommitteerde examens

UUR

110,00

Aanvraag verklaring APK-keurmeesterexamen

STK

56,00

Bevoegdheidspas APK

STK

12,20

Examen tachograaftechnicus

STUK

235,00

Examen en bevoegdheidspas bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus

STK

65,00

Tellerstandenrapport t.b.v. erkenning bedrijfsvoorraad, BV

STK

0,00

Erkenning BV, tweede, volgende of vervangende bedrijfsvoorraadpas

STK

22,40

BIJLAGE II. KEURINGEN EN ONDERZOEKEN INDIVIDUELE VOERTUIGEN

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, €)

Algemeen

   

Reisuren

Uur

66,00

Controlekeuring schadevoertuig op grond van artikel 106 van de Wet

STK

30,50

Controlekeuring

STK

30,50

Voorrijkosten keuren aan huis

Uur

110,00

Identiteitsonderzoeken

   

Identificatie voertuig licht

STK

51,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

89,00

Nader identiteitsonderzoek VIN eenvoudig

STK

43,00

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN fiets, snor- en bromfiets en lichte aanhangwagens

STK

159,00

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN voertuig licht, zwaar en overig

STK

270,00

(her) inslag VIN

STK

43,00

Kentekenonderzoeken ten behoeve van inschrijving

   

Verklaring van geen bezwaar

STK

43,00

COP/CEMT Document

STK

16,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij RDW locatie

STK

15,88

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij keuren aan huis

STK

27,50

Vervangend goedkeuringsbewijs taxi

STK

16,00

Eerste Keuring Taxi

STK

34,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

46,00

Beoordeling gebruiksdoel zwaar

STK

82,50

Beoordeling gebruiksdoel LRV

STK

82,50

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht

STK

27,50

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig licht

STK

82,50

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig licht

STK

110,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig licht

STK

137,50

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig licht

STK

165,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig zwaar

STK

27,50

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig zwaar

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig zwaar

STK

82,50

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig zwaar

STK

110,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig zwaar

STK

137,50

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

165,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig LRV

STK

27,50

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig LRV

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig LRV

STK

82,50

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig LRV

STK

110,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig LRV

STK

137,50

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig LRV

STK

165,00

Her inschrijving voertuig licht

STK

64,00

Her inschrijving voertuig zwaar

STK

134,50

Schadekeuring voertuig licht

STK

43,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

107,00

Periodieke keuringen

   

Vrijwillige APK op eigen verzoek voertuig licht (bij identificatie)

STK

55,00

Vervangend keuringsbewijs

STK

16,00

Periodieke keuring voertuig licht

STK

63,00

Periodieke keuring voertuig zwaar

STK

118,00

Periodieke keuring bus, < 20 zitplaatsen

STK

73,50

Periodieke keuring bus, 20 tot en met 41 zitplaatsen

STK

134,50

Periodieke keuring bus > 41 zitplaatsen

STK

188,00

ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

16,00

ADR-certificaat

STK

136,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

136,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument (12 weken geldig)

STK

15,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

111,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

77,50

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

138,50

Periodieke keuring hitte werende bekleding LPG tanks

STK

64,50

Dierenvervoer

   

Keuring van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren

Uur

108,00

Keuring van een wegvoertuig voor her vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing

STK

30,50

Keuring vervoer pluimvee en pelsdieren (basis)

STK

89,00

Vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren

STK

15,00

Basiskeuring vervoer levende dieren, voertuig licht

STK

89,00

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren

STK

89,00

Keuring vervoer vee, categorie: eenhoevig, geiten, runderen, schapen en varkens, voertuig licht en zwaar (uitgebreid)

STK

165,00

BIJLAGE III. TYPEGOEDKEURINGEN, INDIVIDUELE GOEDKEURINGEN EN AANWIJZING BIJZONDERE BROMFIETSEN, INCLUSIEF TOEZICHT

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, €)

Algemeen

   

Reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

110,00

Reiskosten per auto van 225 km of meer

Autoreis

303,00

Reiskosten andere wijze van vervoer

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Reisuren

Uur

66,00

Verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Administratiekosten

STK

65,00

Waarmerken van documenten

STK

13,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

151,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

37,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

50,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

16,50

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

133,00

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

W>1

66,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

66,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

300,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

768,00

Aanvraag aanwijzing technische dienst

Uur

Artikel 3-5

Instandhouding COP

STK

497,00

Instandhouding TD klein

STK

1.500,00

Instandhouding TD groot

STK

2.500,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

316,00

Typegoedkeuringsverklaring aanvulling/correctie aangeleverd

STK

252,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

WMI code

STK

188,50

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / Wel V

252,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

Wel V

316,00

Certificaten, T(GK) en verklaringen (nationaal & EG / ECE) administratieve wijziging

W>1

68,50

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

97,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi)

STK

138,00

Goedkeuring Ambulance (voertuig speciaal doeleinde)

STK

138,00

Verklaring van overeenstemming

STK

149,50

CEMT verklaring

STK

16,50

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

578,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (eenvoudig)

STK

289,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.155,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

578,00

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

136,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

98,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

48,00

ADR

   

Typegoedkeuring ADR

STK

335,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

207,00

Wijziging ADR-certificaat

Uur

95,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)

   

Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad

Uur

132,00

Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

Uur

132,00

en reiskosten

Aanwijzing Bromfietsen (artikel 20b Wet)

   

Beoordeling aanwijzing bromfietsen

Uur

Artikel 3c en 17

Jaarlijkse evaluatie

STK

497,00

Periodiek toezicht op de aanwijzing

Uur

Artikel 3c en 17

Steekproefsgewijs toezicht

Uur

Artikel 3c en 17

BIJLAGE IV. GEBRUIK RDW-TESTCENTRUM (LELYSTAD)

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, €)

RDW Testcentrum

   

Gebruik testbaan

Uur

116,00

Gebruik baan parkeerremhelling

Uur

116,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

Uur

116,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test / keuring

55,30

Gebruik dynamische vlakte

Uur

353,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

Uur

91,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

Uur

160,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

Uur

160,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

Uur

160,00

Gebruik stabiliteitsvlakte lichte voertuigen

Uur

141,00

Gebruik TCL baan aquaplaning

Uur

163,00

Gebruik ABS-baan

Uur

307,00

Gebruik 4x4-baan

Uur

146,00

Gebruik Wetgripbaan

Uur

250,00

Gebruik TCL hal

Keuring

55,30

Gebruik TCL hal unit 1

Dag

164,00

Gebruik TCL hal unit 2

Dag

164,00

Gebruik TCL hal unit 3

Dag

177,00

Gebruik TCL hal unit 4

Dag

191,00

Gebruik TCL hal unit 5

Dag

202,00

Gebruik TCL hal unit 1

Maand

1.561,00

Gebruik TCL hal unit 2

Maand

1.561,00

Gebruik TCL hal unit 3

Maand

1.688,00

Gebruik TCL hal unit 4

Maand

1.815,00

Gebruik TCL hal unit 5

Maand

1.922,00

Gebruik TCL hal unit 1

Jaar

14.566,00

Gebruik TCL hal unit 2

Jaar

14.566,00

Gebruik TCL hal unit 3

Jaar

15.750,00

Gebruik TCL hal unit 4

Jaar

16.932,00

Gebruik TCL hal unit 5

Jaar

17.934,00

Gebruik kantoorruimte

Dag

66,50

Gebruik TCL huurauto

Uur

53,00

Gebruik TCL voertuig

Uur

99,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

Uur

66,00

Kalibratie testbank

Kalibratie

549,00

Kalibratie manometer

Kalibratie

81,00

Kalibratie tijdmeetset

Kalibratie

549,00

Verschroten band

STK

13,00

Gebruik apparatuur

Test / keuring

55,30

Gebruik wetgripcar

Test / keuring

102,50

Gebruik wetgrip C3 car

Test / keuring

435,00

Gebruik rolweerstandsbank

Test / keuring

630,00

Gebruik stuurrobot

Test / keuring

2.217,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

Uur

140,00

Bandentest rolweerstand C1

Test / keuring

940,00

Bandentest rolweerstand C2

Test / keuring

1021,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test / keuring

1183,00

Geluidtest C1 / C2

Test / keuring

1.081,00

Geluidtest C3

Test / keuring

1.772,00

Wetgrip bandentest C1 / C2

Test / keuring

1458,00

Wetgrip bandentest C3

Test / keuring

2.113,00

Individuele toelatingskeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

307,00

Individuele toelatingskeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

358,00

Individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

819,00

Individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

640,00

Individuele toelatingskeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

410,00

Individuele toelatingskeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

640,00

Controlekeuring individuele toelatingskeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

210,00

Controlekeuring individuele toelatingskeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

271,00

Controlekeuring individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

471,00

Controlekeuring individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

379,00

Controlekeuring individuele toelatingskeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

240,00

Controlekeuring individuele toelatingskeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

379,00

BIJLAGE V. ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, €)

Algemeen

   

Ontheffing landbouwvoertuigen (in mandaat, per wegbeheerder)

STK

30,00

Incidentele ontheffing exceptioneel

   

Annulering

STK

16,00

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

93,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Ontheffing voor specifieke doeleinden of opleiding

STK

128,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Verlenging incidentele ontheffing met 2 weken met een maximum van 12 weken

STK

56,00

Aantal routes (totaal 5 en route geldend tot aan de Nederlandse grens)

STK

56,00

Langlopende ontheffing exceptioneel

   

Langlopende ontheffing (jaarontheffing)

Kenteken

155,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

25,00

Basis Ontheffing LZV

STK

155,00

Incidentele ontheffing LZV en opleidingsontheffing LZV

STK

128,00

Ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies

   

Incidentele ontheffing (demonstraties en kortlopende proeven)

STK

368,00

Langlopende ontheffing

STK

368,00

Keuring en toelating voertuigen ten behoeve van ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies (artikel 2a Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer)

Uur

Artikel 3-5

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

   

SERT document nieuw

STK

71,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

35,50

Ontheffingsattest

STK

94,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

36,00

Vergunningen ZRA (experimenteerwet)

   

Aanvraag vergunning

STK

1000,00

RDW testen en onderzoeken

Uur

Artikel 3c en 17 en Bijlage IV

Advies SWOV

STK

Werkelijke kosten

Deskundigenrapporten

STK

Werkelijke kosten

BIJLAGE VI. INSCHRIJVING, TENAAMSTELLING VERVAL TENAAMSTELLING EN SCHORSING, KENTEKEN-, RIJ- EN REGISTRATIEBEWIJZEN

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, (€)

Inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards

   

Inschrijving in het kentekenregister, versneld

STK

40,70

Inschrijving in het kentekenregister, individueel

STK

40,70

Kentekenbewijs GV, BN, GN, CD, CDJ

STK

40,70

Handelaarskentekenbewijs, tweede of volgende

STK

40,70

Historische kentekenbewijzen

STK

40,70

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een voertuig door een RDW erkend bedrijf conform een GWC-nummer

STK

25,80

Aanpassing inschrijving na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve beoordeling noodzakelijk is

STK

59,20

Aanpassing inschrijving wegens uitbouw roetfilter

STK

59,20

Inschrijving transito

STK

20,01

Opdracht en machtiging tot tenaamstelling

STK

5,10

Spoedlevering kentekencard: afhalen in Veendam

STK

51,00

Spoedlevering kentekencard: per koeriersdienst bezorgd

STK

204,00

Vervangende documenten

   

Vervangend handelaarskenteken

STK

31,50

Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode

STK

31,50

Vervangende tenaamstellingscode

STK

1,00

Omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard

STK

9,98

Tenaamstelling

   

Tenaamstelling bij RDW vestiging: inclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

10,40

Verval tenaamstelling

   

Verval tenaamstelling export bij RDW balie

STK

9,98

Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

73,10

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

97,20

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

121,30

Brom- of snorfiets voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

11,10

Brom- of snorfiets voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

22,20

Brom- of snorfiets voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

33,30

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen)voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

24,10

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

48,20

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen) voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

72,30

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

24,10

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

48,20

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

72,30

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

24,10

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

48,20

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

72,30

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Rijbewijzen

   

Rijbewijs bij RDW

STK

30,00

Afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen

STK

9,70

Spoedaanvraag rijbewijs

STK

43,80

Begeleiderspas

STK

25,00

Elektronische aanvraag rijbewijs

STK

40,65

Registratie snelle motorboten

   

Eerste registratie snelle motorboot

STK

54,00

Overschrijving snelle motorboot

STK

29,00

Vervangend registratiebewijs

STK

31,50

Gemodificeerd registratiebewijs

STK

15,00

Omwisseling van papieren registratiebewijs naar card registratiebewijs snelle motorboot

STK

15,00

Conversie LRV

   

Registratie LRV voertuig voorzien van een GV-kenteken

STK

10,40

Registratie LRV voertuig

STK

18,00

BIJLAGE VII. GEGEVENSVERSTREKKING EN KENNISNEMINGEN RDW REGISTERS

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2020 in (euro, €)

Gegevensverstrekking RDW registers

   

Algemeen

   

Aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend

Aansluiting

510,00

Lijst Registraties Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL-lijsten)

STK

4,60

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat) exclusief verzendkosten

STK

19,90

Rijbewijzen

   

Indien de aanvraag schriftelijk of elektronisch wordt ingediend en de gegevens schriftelijk worden verstrekt (echtheidsverklaring)

Informatie

4,50

Aanvraag en verstrekking op geautomatiseerde wijze via web ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt gemeld (rijbewijscontrole zakelijk)

Informatie

0,16

WAM

   

Aanvraag uittreksel van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij

STK

505,00

Aanvraag op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze

STK

0,40

Schriftelijke of telefonische aanvraag informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig

STK

4,60

Recall

   

Selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een recall in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

505,00

Herhalen selectie van gegevens voor het uitvoeren van een recall in geval van gebreken aan voertuigen binnen 2 jaar na eerste selectie

1 selectie voertuigen

255,00

Opmaak van een brief in het kader van een recall

STK

86,70

Brief voor het uitvoeren van een recall, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending

STK

0,69

Afmelding reparatie defect terugroepactie door houders van een erkenning als bedoeld in artikel 1, onder d van deze regeling

STK

0,25

Kentekenregister

   

Online verstrekking aan belanghebbenden van persoons- en technische gegevens

STK

0,40

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van persoonsgegevens of het kenteken en de meld code, zonder overige gegevens (hit / no hit)

STK

0,15

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van het kenteken en de meld-code, en een beperkte set technische gegevens

STK

0,40

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche

Per maand

14.000,00

Kentekenregister

- Indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik op abonnementsbasis worden verstrekt (XML)

STK

0,06

Kentekenregister

- Indien de aanvraag en verstrekking door middel van een RDW web applicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt

STK

0,15

Verstrekking aan beroepsbeoefenaars van persoons- en technische gegevens

STK

0,40

Aanvraag overzicht van het wagenpark, beperkt tot actueel (schriftelijke verstrekking)

STK

5,00

Schriftelijke verstrekking van persoons- en technische gegevens inclusief verklaringen

STK

8,10

Centrale Fietsdiefstal Register

   

Mutaties in het Centrale Fietsdiefstal Register door de fietsfabrikant

STK

0,20

Raadplegen fiets(status) gegevens

STK

0,06

Abonnementen, milieu- en technische gegevens

   

Maandabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

797,00

Weekabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

1.544,00

Abonnement aanvulling Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (providers)

MAAND

3.005,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

173,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

3.020,00

Melding regelgeving

STK

256,00

Kennisneming kentekenregister door geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger

   

Teller rapport met uitgebreide voertuiginformatie

Persoon

0,00

Indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en uitsluitende de tellerstanden betreft

STK

0,00

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend betreffende een overzicht van voertuigen op naam tot maximaal 9 jaar terug

Persoon

4,50

Kennisnemingen Centraal Rijbewijzenregister

   

Kennisneming van gegevens uit het register aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 128, eerste lid van de Wet

Persoon

4,50

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

4,50

Legenda en begrippen

Omschrijving eenheid

1

1e test

AANVUL

Aanvulling

DAG

Etmaal

MAAND

kalendermaand

Jaar

Periode van 12 maanden

STK

Stuk (per aanvraag / 1 document / per werkplaats/keuringsplaats/inrichting bij mobiele keuringseenheid, mobiele activeringseenheid of een mobiele onderzoekseenheid)

Ki

keuringsplaats

WP

werkplaats

ME / MAE/MOE

Mobiele eenheid / mobiele activeringseenheid/ mobiele onderzoekseenheid

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

VE / NVE

Vestiging / nevenvestiging

W1 / Wel voorbereid

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1

TD Klein

Aangewezen technische dienst die maximaal 49 richtlijnen / verordeningen beoordeeld

TD groot

Aangewezen technische dienst die 50 of meer richtlijnen / verordeningen beoordeeld of die Conformity of Production werkzaamheden uitvoert

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur

TOELICHTING

Algemeen

De publicatie van de door de RDW vastgestelde tarieven vindt plaats op basis van het door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat goedgekeurde Financiële Meerjaren Beleidsplan (FMB) en de instemming van de Raad van toezicht van de RDW.

Voor het jaar 2020 geldt dat gemiddeld over het geheel van bestaande diensten en producten door de RDW de tarieven met 2,6% zijn gestegen.

Evaluatie van de pilot tellerstandenrapport heeft er toe geleid dat dit tarief voor alle afnemers vooralsnog € 0,00 blijft.

Bijlage I: bevat de tarieven voor aanvragen RDW-erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens, inclusief de variabele en vaste instandhouding kosten.

Bijlage II: bevat de tarieven van de diensten en producten die op de RDW-keuringsstations verkrijgbaar zijn, dan wel op verzoek aan huis worden verricht. De tarieven nader- en vervolgonderzoek identiteit zijn hierbij gehandhaafd

Bijlage III: bevat de diensten en producten die in het kader van de Europese-, nationale typegoedkeuring, individuele toelatingskeuringen van voertuigen of onderdelen daarvan of daarvoor, kunnen worden aangeschaft en het daarop te houden toezicht. De producten en diensten voor de aanwijzingen en het daarop te houden toezicht van de bijzondere bromfietsen is aan deze bijlage toegevoegd.

Bijlage IV: bevat de tarieven van het RDW-testcentrum in Lelystad, waarbij een maand en jaar tarief is gehandhaafd voor gebruik van de hallen.

Bijlage V: bevat de producten en diensten inzake de ontheffing verlening door de RDW. Voor het tarief zoals aan de aanvrager in rekening wordt gebracht voor een langlopende ontheffing exceptioneel geldt dat dit inclusief de op basis van een ministeriële regeling vastgestelde afdracht component aan wegbeheerders is. Voor incidentele ontheffingen exceptioneel is dit niet het geval, vanwege een andere afdracht structuur in diezelfde ministeriële regeling. In deze bijlage zijn tevens de tarieven opgenomen voor de voorbereiding van de vergunningen voor experimenten met motorrijtuigen waarbij de bestuurder buiten het voertuig is.

Bijlage VI: bevat alle tarieven die betrekking hebben op inschrijvingen in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen en registratiebewijzen. Dit is inclusief de schorsing van de tenaamstelling in het kentekenregister, waarbij nieuw is dat de schorsing nu ook voor de duur van 2 of 3 jaar kan worden aangevraagd en de tarieven hierop zijn aangepast. In verband met de inwerkingtreding van het gewijzigd artikel 4q, tweede lid en artikel 121, eerste lid van de Wet met ingang van 1 januari 2016 zijn de bedragen ter dekking van de taken als bedoeld in artikel 4q, tweede lid van de wet welke in de tarieven van de inschrijving en tenaamstelling van voertuigen is verdisconteerd bedraagt in 2020 € 22,81respectievelijk €3,31.

Bijlage VII: deze bevat de tarieven omtrent gegevensverstrekking uit de door de RDW bijgehouden registers, en de kennisneming en inzage in de eigen gegevens uit de RDW-registers, aangezien deze buiten de AVG- inzageverzoeken vallen.

Artikelsgewijs

In artikel 1 zijn de begrippen opgenomen die in deze regeling worden gebezigd. Daarbij is het uitgangspunt dat dit conform is aan begrippen opgenomen de in de desbetreffende wet of regeling. De begripsomschrijvingen hebben vooral tot doel deze herkenbaar en herleidbaar terug te kunnen vinden in de bijlagen.

Artikel 2 bevat een onderdeel waarin is aangegeven hoe een tarief is opgebouwd, de munteenheid waarin de RDW factureert, alsmede de afronding op 5 eurocent. Artikel 3 bevat de uurtarieven die de RDW hanteert bij werkzaamheden voortvloeiende of verband houdende met wettelijke en opgedragen taken. Gedacht kan worden aan opdrachten van het Ministerie ter voorbereiding van mogelijk nieuw beleid en wet- en regelgeving.

In artikel 4 is opgenomen dat ook kosten van zo nodig door de RDW ingeschakelde derden worden doorberekend. Het betreft bijvoorbeeld in het kader van de testen voor typegoedkeuringen dan wel anderszins noodzakelijke expertise voor de beoordeling van aanvragen.

Artikel 5 regelt dat de RDW reis- en verblijfkosten in rekening brengt. In artikel 17 zijn de grondslagen voor de berekening van reis- en verblijfkosten ingevolge artikel 5, eerste en derde lid opgenomen. De desbetreffende tarieven zijn terug te vinden in Bijlage III onder de noemer algemeen. Voor artikel 5, tweede lid gaat het om de zogenaamde voorrijkosten vanaf een RDW-keuringslocatie voor het keuren aan huis. Dit tarief staat vermeld in Bijlage II, onder de noemer algemeen.

Artikel 6 bevat de bepaling van tijdstip van meting en restitutie voor het in rekening brengen van tarieven. Dit is vooral van belang voor klanten met een kalenderjaar overschrijdende relatie met de RDW, zoals erkenninghouders en fabrikanten van voertuigen.

Artikel 7 voorziet in de mogelijkheid om binnen het kader van de wettelijke en opgedragen taken voor nieuwe producten de uurtarieven en zo nodig reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.

Artikel 8 bepaalt dat bij niet verschijnen, zonder tijdige kennisgeving, het aanvraagtarief in rekening wordt gebracht. Dit geldt bij keuringen op de RDW-keuringsstations aangezien er tijd en menskracht voor de aangevraagde keuring is gereserveerd.

Artikel 9 bepaald dat het lokale tarief geldt voor 088 RDW-servicenummers.

In paragraaf 2, de artikelen 10 tot en met 15 zijn de Bijlagen en de inhoud van de Bijlagen benoemd. Zie voorts ook de toelichting algemeen.

In paragraaf 3 zijn de bijzondere bepalingen voor typegoedkeuringen, individuele goedkeuringen en de aanwijzing bijzondere bromfietsen opgenomen. Deze zijn noodzakelijk in verband met de aard en soort van werkzaamheden die hieraan zijn verbonden.

In artikel 16 is aangegeven uit welke drie componenten het tarief van een test is opgebouwd.

In artikel 17 is de wijze van berekening van de reis- en verblijfkosten aangegeven.

In artikel 18 is geregeld dat het tarief met 100% wordt verhoogd bij het op verzoek verrichten van werkzaamheden in het weekend of op feestdagen.

In artikel 19 is aangegeven dat het tarief van een test zoals vermeld in artikel 18 gebaseerd is op het enkelvoudig uitvoeren van een test. Het vaker dan eenmaal uitvoeren van een (deel) test wordt in rekening gebracht.

Artikel 20 bevat de condities voor een reductieregeling voor certificaten en typegoedkeuringen.

Artikel 21 regelt, in verband met de internationale afnemers, expliciet dat voor toelatings- en typegoedkeuringswerkzaamheden als bedoelt in hoofdstuk III van de Wegenverkeerswet 1994, voor testen met een negatief resultaat dan wel een geweigerde typegoedkeuring de tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 22 bepaalt dat indien de werkzaamheden langer dan de door de RDW vastgestelde norm-tijd duren, gelegen in omstandigheden bij de aanvrager, de extra tijd eveneens volgens de uurtarieven in rekening wordt gebracht.

Artikel 23 bevat annuleringsbepalingen voor aanvragen en toezicht in het kader van typegoedkeuringen, individuele goedkeuringen en aanwijzingen bijzondere bromfietsen.

Artikel 24 bevat de overgangsbepaling.

Artikel 25 bevat de intrekking van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2019.

De artikelen 26 en 27 bevatten de slotbepalingen als inwerkingtreding en citeertitel.

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur

Naar boven