Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 65755Verkeersbesluitenverkeersbesluit – Geslotenverklaring en afsluiting wegen gemotoriseerd verkeer natuurgebied de Mortelen/Scheeken

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

Is het gewenst om

Een aantal wegen binnen het natuurgebied de Mortelen/Scheeken af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de toegang hiervoor fysiek onmogelijk te maken.

 

Motivering

De openbare zand- en/of halfverharde wegen doorsnijden de natuurgebieden Mortelen en Scheeken. Men kan met de auto grote delen van de natuurgebieden doorkruisen. Hierdoor is het natuurgebied erg onrustig voor de recreant alsmede de inheemse fauna waaronder de edelherten. Er vinden in het gebied allerlei activiteiten plaats die zich niet verenigen met het gewenste natuurdoel en recreatieve gebruik van het natuurgebied. Voorbeelden zijn wildcrossen, 4x4 ritten, stroperij, afvaldumping, seksuele handelingen in de openbaarheid, nachtelijke wandelingen etc.

 

Het afsluiten van de wegen voor gemotoriseerd verkeer is voor het realiseren van de natuurdoelen en de diersoorten noodzakelijk. De afsluitingen zullen bijdragen aan het beter functioneren van onder meer de Natuurbrug over de A2 en het spoor.

Belangenafweging

Voor de aanwonenden en perceeleigenaren blijven hun gronden bereikbaar, middels een door het bevoegd gezag afgegeven ontheffing.

 

Voor de doelgroepen recreatieve gebruikers (paardrijden, lopers en fietsers) blijven de wegen toegankelijk.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  De volgende wegen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer en daarbij de wegen fysiek af te sluiten door het plaatsen van verkeersbord C01 met onderbord ‘Fietsen toegestaan’’ uit bijlage I van het RVV 1990 en een slagboom op de:

  • a.

   Ginnekedijk;

  • b.

   Koeweidenseweg;

  • c.

   Kruisbeemdenweg;

  • d.

   Pailjaartseweg;

  • e.

   Achterste Broekweg;

 • 2.

  De volgende wegen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd ontheffingshouders) door het plaatsen van verkeersbord C01 met onderbord ‘’Fietsen toegestaan’’ en ‘’uitgezonderd ontheffingshouders’’ uit bijlage I van het RVV 1990;

  • a.

   Monnikenweg (zijweg) ten westen van huisnummer 10;

  • b.

   Elsdonkseweg;

 • 3.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 4.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 5.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Bezwaar

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Bij onverwijlde spoed, heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. Dit kunt u doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch bij de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Let u erop dat u voor een voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd bent.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardes.

 

26-11-2019

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best