Rectificatie Tarievenbesluit Ctgb 2020

Inhoudsopgave

Algemeen

 

Hoofdstuk 1

Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2

Overige bepalingen

Hoofdstuk 3

Toelichting bij Tarievenbesluit

Hoofdstuk 4

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (Gewasbescherming en Biociden onder overgangsrecht)

Hoofdstuk 5

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie Biocidenverordening

Hoofdstuk 6

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Tarievenbesluit 2019

Hoofdstuk 7

Tarieven Servicedesk

Hoofdstuk 8a

Tarieven Gewasbescherming (voorschot/nacalculatie)

1

Tarieven aanvragen werkzame stofdossiers

2

Tarieven aanvragen Ctgb als zonaal Rapporteur Member State (zRMS)

3

Tarieven aanvragen nationale uitbreiding met kleine toepassingen (NLKUG)

Hoofdstuk 8b

Tarieven Gewasbescherming (vaste tarieven)

1

Tarieven aanvragen Ctgb als Concerned Member State (CMS)

2

Tarieven wederzijdse erkenning gewasbeschermingsmiddelen (WERG)

3

Nationale wijzigingsaanvraag (NLWG)

4

Tarieven afleiding maximale residulimiet (MRL)

Hoofdstuk 8c

Tarieven Gewasbescherming overige aanvragen

1

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarbij geen beoordeling plaatsvindt

2

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het aanvraagtarief tevens beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

Hoofdstuk 8d

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

Hoofdstuk 9a

Tarieven Biociden (BPR)

1

Tarieven voor aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

2

Tarieven voor aanvragen tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Ctgb de evaluerende autoriteit is (eCA)

3

Tarieven voor aanvragen tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Nederland als betrokken lidstaat optreedt

4

Tarieven voor overige of administratieve aanvragen

Hoofdstuk 9b

Tarieven Biociden (overgangsrecht)

1

Tarieven voor middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

2

Overige aanvragen

Hoofdstuk 9c

Jaarlijkse vergoeding biociden

Algemeen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Gelet op artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de Verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de Verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de Biocidenverordening;

besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit:

HOOFDSTUK 1 – BEGRIPSBEPALINGEN

a. Gewasbeschermingsmiddelenverordening:

Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

b. Gewasbeschermingsrichtlijn:

Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

c. Biocidenverordening:

Verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012

d. Biocidenrichtlijn:

Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

e. de wet:

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

f. de regeling:

Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

g. nieuwe werkzame stof:
 • i. (gewasbeschermingsmiddelen)

  • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsmiddelenverordening, of

  • 2. een werkzame stof die

   • a. niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en

   • b. die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en

   • c. daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

 • ii (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biocidenverordening

h. zonale aanvragen:

aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld volgens artikel 33 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening.

i. Europese aanvragen:

aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening.

HOOFDSTUK 2 – OVERIGE BEPALINGEN

1. Openbaarmakingverzoeken

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.

2. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten

Het “Tarievenbesluit Ctgb 2019” wordt ingetrokken.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020, voor zover nodig met terugwerkende kracht, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Tussentijdse aanpassing Tarievenbesluit

Het Tarievenbesluit kan, indien daar aanleiding toe is, tussentijds worden aangepast.

6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2020”.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

d.d. 25 september 2019

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

HOOFDSTUK 3 – TOELICHTING BIJ TARIEVENBESLUIT

Algemeen

De wet bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van de opgedragen taken, moeten worden gedekt uit de door het College vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Opbouw van tarieven

Het Ctgb werkt op basis van de werkelijke kosten. Dat zijn de uren die experts besteden aan het beoordelen van het dossier op veiligheid voor mens, dier en milieu. Aanvragers betalen een tarief dat is samengesteld uit de verschillende beoordelingen die van toepassing zijn op hun aanvraag. Door de omvang en complexiteit van een dossier (zoals gebruik alleen in kassen of juist ook buiten, of het een aanvraag is voor een enkel product of voor een grote biocidefamilie), kunnen de kosten sterk uiteenlopen.

De kosten van een aanvraag zijn opgebouwd uit tarieven voor de verschillende fases en aspecten van de beoordeling, zoals de humane toxicologie, residuen, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, fysisch chemische eigenschappen en werkzaamheid. Die worden als het ware op elkaar gestapeld. De kosten zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden en dat verschilt per aanvraag.

Ook het type aanvraag is bepalend voor de kosten. Een middel dat bijvoorbeeld in een ander Europees land al is toegelaten, kan in Nederland via een wederzijdse erkenning op de markt komen. Het Ctgb neemt dan het merendeel van de beoordeling uit de andere EU-lidstaat over en kijkt vooral naar voor Nederland specifieke elementen. De kosten hiervoor zijn dan aanmerkelijk lager dan voor een complete beoordeling. Echter mochten er voor toelating op de Nederlandse markt aanvullende beoordelingen nodig zijn dan kunnen die kosten toch oplopen.

Vaste tarieven en tarieven op basis van voorschot en nacalculatie

Vanwege de grote verschillen tussen de typen aanvragen hanteert het Ctgb twee typen tarieven: Tarieven op basis van een voorschot en nacalculatie, en volgens een vast tarief. De tarieven worden vooraf in rekening gebracht.

Indien het College besluit tot het opvragen van aanvullende gegevens worden daarvoor ook de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

Voor werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd en hebben betrekking op:

 • Aanvragen tot goedkeuring van een werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel of wel tot goedkeuring van een werkzame stof volgens (EU) 528/2012.

 • Aanvragen tot toelating (bijvoorbeeld aanvragen voor nieuwe middelen, wijzigingen of verlengingen van bestaande toelatingen) van een biocide of gewasbeschermingsmiddel en anders (bijvoorbeeld Jaarlijkse vergoedingen, die toelatinghouders aan het Ctgb verschuldigd zijn op grond van artikel 10, eerste lid van de Wgb.

 • Openbaarmakingsverzoeken door middel van verwijzing naar het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

 • Servicedesk verzoeken.

 • Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van de Gewasbeschermingsmiddelen verordening

 • Overige werkzaamheden.

Jaarlijkse vergoeding

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari en dat is tevens de datum waarop de registratie voor het volgend jaar een feit is als de registratie niet voortijdig schriftelijk is ingetrokken.

Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 4 – FACTURERING, BETALING EN NACALCULATIE/RESTITUTIE (GEWASBESCHERMING EN BIOCIDEN ONDER OVERGANGSRECHT)

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

 • a) De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • b) Voor de verschuldigde aanvraag- of beoordelingskosten wordt door het Ctgb een factuur verzonden met een betalingstermijn van 30 dagen. Niet of niet tijdige betaling kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 2.3 Bestuursreglement 2018.

 • c) Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • d) In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87lid 1 Awb geldt voor andere tarieven of kosten dan bedoeld onder b) dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

Toelichting “Nacalculatie”

Bij diverse aanvragen vindt nacalculatie plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten; dit is bij de desbetreffende aanvragen nadrukkelijk vermeld. Voor deze aanvragen wordt eerst een voorschot in rekening gebracht en vindt vervolgens een eindafrekening op basis van werkelijke kosten plaats.

Aanpassing van het voorschotbedrag

Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte onderbouwing een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. Er kan met reden van het voorschotbedrag worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Toelichting “Werkelijke kosten”

Werkelijke kosten betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door het Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW). Meer informatie over de werkwijze en samenwerkingspartners staat op de website www.ctgb.nl.

Toelichting “Tijdige betaling”

Er is tijdig betaald als de betaling voor het einde van de in de factuur genoemde termijn door het Ctgb is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

Betaling in termijnen

Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen.

 • Dit verzoek wordt gehonoreerd indien de kosten van de procedure meer dan € 5.000,– bedragen.

 • Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000,– bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som.

 • Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000,– bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.

De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur. Bij betaling in termijnen aanvaardt het Ctgb na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.

Incassomogelijkheden

Het is mogelijk om facturen automatisch te laten incasseren door het Ctgb. Meer informatie vindt u hierover op de website www.ctgb.nl. Neem hiervoor contact op met het Ctgb via finance@ctgb.nl.

Kaderformulering

De aanvrager van een toelating onder overgangsrecht van een biocide kan het Ctgb vragen om bij de toelating vast te stellen dat de betreffende biocide als kaderformulering wordt aangemerkt. De vaststelling van een kaderformulering biedt de toelatinghouder de mogelijkheid om gemakkelijker en tegen lagere tarieven sterk vergelijkbare toelatingen (bijv. in andere kleuren) te verkrijgen. De vaststelling van de kaderformulering brengt extra aanvraagkosten met zich mee, die derhalve naast de gewone aanvraagkosten in rekening gebracht worden.

HOOFDSTUK 5 – FACTURERING, BETALING EN NACALCULATIE/RESTITUTIE BIOCIDENVERORDENING

Het Ctgb dient ten aanzien van biociden prioritairs de bepalingen ten aanzien van tarieven uit de Biocidenverordening te volgen. Deze worden hieronder toegelicht.

Verordening (EU) 528/2012

Per 1 september 2013 is Verordening (EU) 528/2012 in werking getreden. Deze Verordening is van toepassing op alle (aanvragen inzake) biociden en werkzame stoffen in biociden die niet op grond van regels van overgangsrecht onder de werking van de nationale wet of Richtlijn 98/8/EG vallen. De Verordening geeft regels voor de vergoeding die de lidstaten mogen berekenen voor de diensten die zij verrichten met betrekking tot de procedures van de verordening.

Grondslagen en uitgangspunten

De Biocidenverordening verplicht de lidstaten om in de tariefstelling rekening te houden met:

 • de gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding indien een aanvrager de verlangde informatie niet binnen de vastgestelde termijn indient (artikel 80 lid 3 onder b);

 • waar passend, inachtneming van de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van de mogelijkheid om betalingen in verschillende termijnen en fasen te splitsen (artikel 80 lid 3 onder c);

 • bij de structuur en het bedrag van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de omstandigheid of de informatie gezamenlijk dan wel afzonderlijk wordt ingediend (artikel 80 lid 3 onder d);

 • in naar behoren gemotiveerde gevallen kan, mits het agentschap of de bevoegde autoriteit daarmee akkoord gaat, de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden (artikel 80 lid 3 onder e);

 • de communicatie tussen aanvrager en Ctgb loopt onder de verordening volledig digitaal;

 • de Verordening introduceert nieuwe aanvraagtypen en nieuwe soorten toelatingen, nieuwe verplichtingen ten aanzien van tariefstelling, facturering en betaling, en de mogelijkheid van een aangepast tarief;

 • beoordelende lidstaten moeten kostendekkend werken;

 • daar waar de Biocidenverordening geen uitkomst biedt, is hoofdstuk 4 van dit Tarievenbesluit van toepassing.

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend, geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling via het Register for Biocidal Products (R4BP).

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (biociden)

 • Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag geplaatst in R4BP.

 • De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moet zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven.

 • Bij niet-tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

 • Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure door middel van nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen

Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Aanvraag van biocidenfamilies

Onder Verordening (EU) 528/2012 is het mogelijk om een toelating aan te vragen voor meerdere producten tegelijk. Voor aanvragen waarbij het Ctgb optreedt als evaluerende lidstaat wordt gewerkt met een voorschottarief. Voor wederzijdse erkenning van een toelating van een biocidenfamilie door een andere lidstaat, wordt gewerkt met vaste tarieven.

HOOFDSTUK 6 – BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Gewasbescherming

Vergelijkende beoordeling (Comparative Assessment)

Bij publicatie van het tarievenbesluit waren de tarieven nog niet bekend en stond hier een pm post. De tarieven worden met deze rectificatie vastgesteld.

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009

De werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Voorschot en staffels worden niet meer gehanteerd.

Biociden

Aanvraag tot verlenging van de toelating van een middel (B-TWER)

Hier stond een fout starttarief genoemd; dit is aangepast.

Aanvraag tot toelating, uitbreiding, wijziging en verlenging (TB, UB, WSB, TVB)

Hier stond een fout starttarief genoemd; dit is aangepast. Voor de beoordeling van Criteria ten aanzien van volksgezondheid en voor Cirteria ten aanzien van toepasser waren aparte tarieven gepubliceerd. Voor de beoordeling is deze samengevoegd naar één tarief.

HOOFDSTUK 7 – TARIEVEN SERVICEDESK

Verzoeken

Categorie

Omschrijving

Bedrag

     

1

Tot 4 uur

Servicedeskvragen die binnen 4 uur afgehandeld kunnen worden.

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

2

Vanaf 4 uur

Servicedeskvragen, waarvan de beantwoording 4 uur of meer vraagt.

Werkelijke kosten

o.b.v. nacalculatie

3

Request for meeting (RFM)

Meeting voor potentiële aanvragers die informatie willen over deelvragen betreffende hun dossier

Werkelijke kosten

o.b.v. nacalculatie

4

Korte-RFM

Korte meeting aansluitend aan een workshop, waarbij een potentiële aanvrager kan ingaan op het onderwerp van de workshop in relatie tot het eigen dossier.

0,5 uur voorbereiding

+ uren o.b.v. nacalculatie

5

Pre-submission meeting (PSM)

In een PSM worden aanbevelingen gegeven aan de aanvrager op procedureel en inhoudelijk gebied, op basis van een nagenoeg volledig dossier.

Werkelijke kosten

o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 10.000,–

6

Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

Bijeenkomst met algemene informatie voor potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben met een aanvraagdossier.

€ 200,–

7

Workshop

Bijeenkomst om aanvragers op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk.

PM

HOOFDSTUK 8A – TARIEVEN GEWASBESCHERMING (VOORSCHOT/NACALCULATIE)

Algemeen

Voor de aanvragen van werkzame stoffen, zonale aanvragen met Nederland als zonale Rapporteur Member State (zRMS) én voor de NLKUG-aanvragen (Nationale uitbreiding met kleine toepassingen) is gekozen voor een voorschottarief en nacalculatie.

Bij deze aanvragen is vooraf lastig in te schatten hoeveel uren de beoordeling in beslag gaat nemen en is er een grote spreiding in benodigde beoordelingstijd tussen de aanvragen. Aan het begin van de aanvraag brengt het Ctgb het voorschot in rekening.

 • 1. Tarieven aanvragen werkzame stofdossiers

 • 2. Tarieven aanvragen Ctgb als zonale Rapporteur Member State (zRMS)

 • 3. Tarieven nationale uitbreiding met kleine toepassingen (NLKUG)

1. Tarieven aanvragen werkzame stofdossiers

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis van low risk stoffen, micro-organismen of feromonen

 
 

Aanvraagkosten

€ 12.875,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 150.000,–*

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–*

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof op basis van low risk stoffen, micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 12.875,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,–*

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 30.000,–*

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur stofdossier

 
 

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

Werkelijke kosten met voorschot van € 20.000,–*

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 50.000,–*

 

Co-rapporteur werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 25.000,–*

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

 
 

Beoordeling confirmatory data

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 15.500,–*

TGDM

Data matching van het werkzame stofdossier

Beoordeling van data matching voor stofdossiers van niet-notifiers van de EU goedkeuring van de werkzame stof, inclusief het vaststellen van Categorie 4 data indien van toepassing, zoals bedoeld in het EU GD art 43 PPP renewals; SANCO/2010/13170 rev. 14 d.d. 7 Oktober 2016.

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 10.000,–*

TGDM-C4

Data matching nageleverde data Cat. 4

Indien Categorie 4 data zijn geclaimd en vastgesteld bij de primaire beoordeling voor datamatching, dan dient aanvrager deze data op de gestelde deadline te leveren en moet beoordeeld worden of de geleverde data voldoende zijn om de datamatching volledig te verklaren.

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 2.000,–*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

2. Tarieven aanvragen Ctgb als zonaal Rapporteur Member State (zRMS)

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

ZTG, ZTG-LR

Zonale aanvraag nieuwe toelating NL = zRMS

De toevoeging -LR staat voor een middelaanvraag waarvoor de procedure van laag risicomiddelen wordt gevolgd.

Werkelijke kosten met voorschottarief tussen € 30.000 – € 70.000,–.

ZWTG, ZWTG-LR

Wijzigingsaanvraag

De toevoeging – LR staat voor een middelaanvraag waarvoor de procedure van laag risicomiddelen wordt gevolgd.

Werkelijke kosten met voorschottarief tussen € 30.000 – € 70.000,–.

ZTHG

Vrijwillig zonale herregistratie onder overgangsrecht.

Werkelijke kosten met voorschottarief tussen € 30.000 – € 70.000,–.

ZRG

Renewal aanvragen (Renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is toegekend voor het indienen van een dRR.

 
 

Aanvraagkosten

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het voorschot na indiening dRR.

€ 10.000,–

 

Intake en beoordelen – Renewal aanvraag

Werkelijke kosten met voorschottarief tussen € 30.000 – € 70.000,–.

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

3. Tarieven aanvragen nationale uitbreiding met kleine toepassingen (NLKUG)

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Nationale uitbreiding met kleine Toepassing

(NLKUG)

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 6.000,–*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

HOOFDSTUK 8B – TARIEVEN GEWASBESCHERMING (VASTE TARIEVEN)

Voor het merendeel van de beoordelingen zijn kosten op basis van een vast tarief. Dit betreft aanvragen waarbij Nederland als Concerned Member State (CMS) optreedt, de wederzijdse erkenningen, NLWG’s (aanvragen waarbij alleen het nationaal addendum wordt beoordeeld) en MRL beoordelingen. De kosten starten met een aanvraagtarief voor de intake/commentaarronde. Daarna wordt beoordeeld of het dossier valide is en als er geen informatie ontbreekt kan het dossier door naar de beoordelingsfase.

Op basis van de standaardkosten betalen aanvragers een vast bedrag voor de beoordeling. Daarnaast worden ‘add-ons’ (ofwel additionele tarieven) in rekening gebracht, zoals: toetsing aan specifieke guidances, een extra draft Registration Report, het aantal toepassingen van het middel, de plant-plaag combinatie, beoordeling vanwege een extra werkzame stof of studies die geëvalueerd moeten worden.

 • 1. Tarieven aanvragen Ctgb als Concerned Member State (CMS)

  • 1.1. Aanvraag voor nieuwe toelating en verlenging (renewal) van een bestaande toelating waarbij NL als CMS optreedt (NLTG/NLRG)

  • 1.2. Wijzigingsaanvraag waarbij NL als CMS optreedt (NLWTG)

 • 2. Wederzijdse erkenning gewasbeschermingsmiddelen (WERG)

 • 3. Wijzigingsaanvraag waarbij alleen het nationaal addendum hoeft te worden beoordeeld (NLWG)

 • 4. Afleiden maximale residulimiet (MRL)

1. Tarieven aanvragen Ctgb als Concerned Member State (CMS)

Een gemiddeld tarief voor dit type aanvraag is lastig te bepalen, omdat per aanvraag verschillende add-ons kunnen worden toegekend, waardoor de kosten uiteen lopen.

De beoordelingstarieven voor onderstaande aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, met maximaal 5 toepassingen (= regels in de GAP) en 1 dRR (veld óf kastoepassingen) per zone.

Er worden extra kosten in rekening gebracht wanneer een middel meerdere werkzame stoffen bevat, er meer dan 5 toepassingen zijn, wanneer er sprake is van meer dan 1 dRR of overige aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

1.1 Aanvraag voor nieuwe toelating en verlenging van een bestaande toelating (renewal) waarbij NL als CMS optreedt (NLTG/NLRG)

Een NLTG is een aanvraag tot nieuwe toelating met Nederland als betrokken lidstaat (Concerned Member State). Een NLRG is een verlenging (renewal) van een toelatingsdossier met Nederland als betrokken lidstaat.

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLTG, NLRG

Zonale aanvraag nieuwe toelating/verlenging toelating NL = CMS

 
 

Aanvraagkosten nieuwe toelating (NLTG) en Renewal (NLRG)

€ 10.220,–

 

Beoordelingskosten

 
 

Werkzaamheid

€ 840,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 560,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 420,–

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 840,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.540,–

 

Ecotoxicologie

€ 1.960,–

 

Projectbegeleiding

€ 3.080,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Beoordelingskosten voor middelen op basis van low risk stoffen, micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Werkzaamheid

€ 1.680,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 140,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 560,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 700,–

 

Ecotoxicologie

€ 700,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.960,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Additionele tarieven

 
 

Per extra werkzame stof

€ 2.380,–

 

Per elke 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 980,–

 

Per tankmix

€ 2.100,–

 

Extra dRR

€ 9.520,–

 

Evalueren van samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

Werkelijke

kosten

 

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

€ 3.920,–

 

Toepassing Guidance bedekte teelt (per 5 teelten)

€ 560,–

 

Toepassing Guidance relevance of metabolites in groundwater (B10) – per metaboliet

€ 980,–

 

GAP inperking gedurende aanvraag

€ 1.120,–

 

Beoordelen brugstudie, per brugstudie

€ 560,–

 

Extra te beoordelen:

 
 

Volgens Guidance Birds & Mammals

€ 1.680,–

 

Volgens Guidance Aquatische organismen

€ 1.260,–

 

Effect Combinatie van stoffen – ecotoxicologie

€ 1.120,–

 

Volgens Guidance niet-doelwit (non-target) organismen

€ 1.120,–

 

Statistische analyse Complexe (veld)studies

€ 2.240,–

 

Evaluatie ecotoxicologie model

€ 7.000,–

 

Humane Toxicologie beoordeling importtolerantie

€ 21.000,–

 

Maximum Residu Limiet beoordeling relevante metabolieten

€ 3.640,–

 

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

 
 

CA 1: Intake

€ 840,–

 

Landbouwkundige beoordeling: per toepassing

€ 715,–

 

CA 2: Risico beoordeling

Werkelijke

kosten

1.2 Wijzigingsaanvraag waarbij NL als CMS optreedt (NLWTG)

Een NLWTG is een wijzigingsaanvraag waarbij NL als concerned Member State optreedt.

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLWTG

Wijzigingsaanvraag NL = CMS

 
 

Aanvraagkosten

€ 6.720,–

 

Beoordelingskosten

 
 

Werkzaamheid

€ 700,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 420,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 420,–

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 560,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 840,–

 

Ecotoxicologie

€ 1.120,–

 

Projectbegeleiding

€ 2.240,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Beoordelingskosten voor middelen. op basis van low risk stoffen, micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Werkzaamheid

€ 1.680,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 140,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 560,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 700,–

 

Ecotoxicologie

€ 700,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.960,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Additionele tarieven

 
 

Per extra werkzame stof

€ 2.380,–

 

Per elke 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 980,–

 

Per tankmix

€ 2.100,–

 

Extra dRR

€ 9.520,–

 

Evalueren van samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

Werkelijke

kosten

 

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

€ 3.920,–

 

Toepassing Guidance bedekte teelt (per 5 teelten)

€ 560,–

 

Toepassing Guidance relevance of metabolites in groundwater (B10) – per metaboliet

€ 980,–

 

GAP inperking gedurende aanvraag

€ 1.120,–

 

Beoordelen brugstudie, per brugstudie

€ 560,–

 

Extra te beoordelen:

 
 

Volgens Guidance Birds & Mammals

€ 1.680,–

 

Volgens Guidance Aquatische organismen

€ 1.260,–

 

Effect Combinatie van stoffen – ecotoxicologie

€ 1.120,–

 

Volgens Guidance niet-doelwit (non-target) organismen

€ 1.120,–

 

Statistische analyse Complexe (veld)studies

€ 2.240,–

 

Evaluatie ecotoxicologie model

€ 7.000,–

 

Humane Toxicologie beoordeling importtolerantie

€ 21.000,–

 

Maximum Residu Limiet beoordeling relevante metabolieten

€ 3.640,–

 

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

 
 

CA 1: Intake

€ 840,–

 

Landbouwkundige beoordeling: per toepassing

€ 715,–

 

CA 2: Risico beoordeling

Werkelijke

kosten

2. Tarieven wederzijdse erkenning gewasbeschermingsmiddelen (WERG)

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLWERGZ, NLWERG

Wederzijdse erkenning

Wederzijdse erkenning kan op basis van zonaal dossier (NLWERGZ) of op basis van een toelating onder Richtlijn 91/414/EEG (NLWERG) uit een andere lidstaat

 
 

Aanvraagkosten

€ 4.620,–

 

Beoordelingskosten

 
 

Werkzaamheid

€ 700,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 560,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

N.v.t.

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 840,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.380,–

 

Ecotoxicologie

€ 2.800,–

 

Projectbegeleiding

€ 2.380,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Beoordelingskosten voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen (waaronder low risk middelen)

 
 

Werkzaamheid

€ 1.680,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 700,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 560,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 700,–

 

Ecotoxicologie

€ 700,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.960,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Additionele tarieven

 
 

Per extra werkzame stof

€ 2.380,–

 

Per elke 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 980,–

 

Per tankmix

€ 2.100,–

 

Extra dRR

€ 9.520,–

 

Evalueren van samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

Werkelijke

kosten

 

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

€ 3.920,–

 

Toepassing Guidance bedekte teelt (per 5 teelten)

€ 560,–

 

Toepassing Guidance relevance of metabolites in groundwater (B10) – per metaboliet

€ 980,–

 

GAP inperking gedurende aanvraag

€ 1.120,–

 

Beoordelen brugstudie, per brugstudie

€ 560,–

 

Extra te beoordelen:

 
 

Volgens Guidance Birds & Mammals

€ 1.680,–

 

Volgens Guidance Aquatische organismen

€ 1.260,–

 

Effect Combinatie van stoffen – ecotoxicologie

€ 1.120,–

 

Volgens Guidance niet-doelwit (non-target) organismen

€ 1.120,–

 

Statistische analyse Complexe (veld)studies

€ 2.240,–

 

Evaluatie ecotoxicologie model

€ 7.000,–

 

Humane Toxicologie beoordeling importtolerantie

€ 21.000,–

 

Maximum Residu Limiet beoordeling relevante metabolieten

€ 3.640,–

 

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

 
 

CA 1: Intake

€ 840,–

 

Landbouwkundige beoordeling: per toepassing

€ 715,–

 

CA 2: Risico beoordeling

Werkelijke

kosten

3. Nationale wijzigingsaanvraag (NLWG)

Een NLWG is een wijzigingsaanvraag waarbij alleen het nationaal addendum hoeft te worden beoordeeld.

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLWG

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

 
 

Aanvraagkosten

€ 1.820,–

 

Beoordelingskosten

 
 

Werkzaamheid

€ 1.120,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

N.v.t.

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 140,–

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 140,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 980,–

 

Ecotoxicologie

€ 980,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.540,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Beoordelingskosten voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen (waaronder low risk middelen)

 
 

Werkzaamheid

€ 1.820,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

N.v.t.

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 420,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 700,–

 

Ecotoxicologie

€ 700,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.960,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Additionele tarieven

 
 

Per extra werkzame stof

€ 2.380,–

 

Per elke 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 980,–

 

Per tankmix

€ 2.100,–

 

Extra dRR

€ 9.520,–

 

Evalueren van samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

Werkelijke

kosten

 

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

€ 3.920,–

 

Toepassing Guidance bedekte teelt (per 5 teelten)

€ 560,–

 

Toepassing Guidance relevance of metabolites in groundwater (B10) – per metaboliet

€ 980,–

 

GAP inperking gedurende aanvraag

€ 1.120,–

 

Beoordelen brugstudie, per brugstudie

€ 560,–

 

Extra te beoordelen:

 
 

Volgens Guidance Birds & Mammals

€ 1.680,–

 

Volgens Guidance Aquatische organismen

€ 1.260,–

 

Effect Combinatie van stoffen – ecotoxicologie

€ 1.120,–

 

Volgens Guidance niet-doelwit (non-target) organismen

€ 1.120,–

 

Statistische analyse Complexe (veld)studies

€ 2.240,–

 

Evaluatie ecotoxicologie model

€ 7.000,–

 

Humane Toxicologie beoordeling importtolerantie

€ 21.000,–

 

Maximum Residu Limiet beoordeling relevante metabolieten

€ 3.640,–

 

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

 
 

CA 1: Intake

€ 840,–

 

Landbouwkundige beoordeling: per toepassing

€ 715,–

 

CA 2: Risico beoordeling

Werkelijke

kosten

4. Tarieven afleiding maximale residulimiet (MRL)

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

 
 

Aanvraagkosten

€ 2.660,–

 

Beoordelingskosten

 
 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 1.120,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.240,–

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.960,–

 

Projectbegeleiding

€ 2.660,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Additionele tarieven

 
 

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden en humane toxicologie

Werkelijke

kosten

HOOFDSTUK 8C – TARIEVEN GEWASBESCHERMING OVERIGE AANVRAGEN

Dit betreft aanvragen en beoordelingen op basis van een vast tarief.

 • 1. Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarbij geen beoordeling plaatsvindt

 • 2. Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het aanvraag tarief

tevens beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

1. Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarbij geen beoordeling plaatsvindt

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

 

Administratieve wijzigingen

 

WNT

Wijziging naam toegelaten middel

€ 280,–

WNAW

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

€ 280,–

OT

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf, per bedrijf

€ 280,–

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

 

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 910,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

NLWATG

Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied.

(waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is)

€ 280,–

 

Overige type toelatingen

 
 

Afgeleide aanvragen

 

AG

Nieuwe afgeleide toelating

€ 910,–

VAG

Verlenging afgeleide toelating

€ 910,–

UAG

Uitbreiding afgeleide toelating

€ 910,–

NLWERGV

Administratieve verlenging van een toelating verkregen via een Wederzijdse erkenning

€ 910,–

 

Parallel aanvragen

 

PAG

Parallel vergunning

€ 910,–

VPAG

Verlenging parallel vergunning

€ 910,–

UPAG

Uitbreiding parallel vergunning

€ 910,–

 

Proefontheffing

 

PGN

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen worden gebracht

€ 280,–

PGR

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen in de voedselketen worden gebracht, basisbedrag

€ 350,–

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewastoepassingen waarbij het behandelde gewas

in de voedselketen wordt gebracht (regels in de tabel)

€ 140,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 560,–

 

Bemiddeling bij uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke

kosten

TT

Aanvraag tot goedkeuring van een toevoegingsstof

€ 910,–

TT-W

Aanvraag voor het wijzigen van een toevoegingsstof

€ 280,–

EXV

Exportverklaring

€ 280,–

ART38

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009:

Werkelijke

kosten

2. Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het aanvraagtarief tevens beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 420,–

WYG-AG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering van afgeleide toelatingen

€ 280,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 1.820,–

PWSGC

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC.

€ 280,–

MTR

Aanvraag tot afleiden norm in het kader van de KRW (afleiden AA-EQS/MAC-EQS)

€ 2.100,–

IKV

In kennisstellingsverplichting

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid

€ 280,–

Beoordeling Aspect

Bedrag

Werkzaamheid

€ 1.260,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 1.120,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.240,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.960,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.520,–

Ecotoxicologie

€ 4.900,–

Projectbegeleiding

€ 2.660,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

Additionele tarieven

 

Evalueren (openbare) literatuur, (openbare) gegevens, nieuwe informatie, samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotoxicologie ecotoxicologie)

Werkelijke kosten

HOOFDSTUK 8D – JAARLIJKSE VERGOEDING GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

 

Jaarlijkse Vergoeding

Bedrag

JV

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

€ 1.635,–

HOOFDSTUK 9A – TARIEVEN BIOCIDEN (BPR)

Algemeen

Voor de aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen, aanvragen tot Unietoelating, aanvragen tot vereenvoudigde toelating én aanvragen tot nationale toelating onder de BPR, waarbij het Ctgb als evaluerende lidstaat optreedt, is gekozen voor een voorschottarief en nacalculatie.

Bij deze aanvragen is vooraf lastig in te schatten hoeveel uren de beoordeling in beslag gaat nemen en is er een grote spreiding in benodigde beoordelingstijd tussen de aanvragen. Aan het begin van de aanvraag brengt het Ctgb het voorschot in rekening. Indien nodig wordt een aanvullend voorschot in rekening gebracht.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 • 1. Tarieven voor aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

 • 2. Tarieven voor aanvragen tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Ctgb de evaluerende autoriteit is (eCA).

 • 3. Tarieven voor aanvragen tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Nederland als betrokken lidstaat optreedt.

 • 4. Tarieven voor overige of administratieve aanvragen

1. Tarieven voor aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

(goedkeuring en verlenging van werkzame stoffen, alsmede opname in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 van werkzame stoffen)

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP

Omschrijving

Bedrag

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraag tot (verlenging van) goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Dit aanvraagtarief geldt voor één producttype (PT)

€ 25.000,–

Indien goedkeuring van dezelfde stof voor meerdere PT’s wordt aangevraagd, aanvullend tarief per PT

€ 5.000,–

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Evaluatie van een eenvoudig dossier of een dossier voor aanvraag tot inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 100.000,–*

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Gemiddelde evaluatie

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 200.000,–*

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Evaluatie van een complex dossier

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 250.000,–

   

Werkzaamheden m.b.t. EU-besluitvorming

 

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Werkzaamheden ten behoeve van de Europese besluitvorming van aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

2. Tarieven voor aanvragen tot toelating van ene middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Ctgb de evaluerende autoriteit is (eCA).

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-UTN, B-UTH

UA-APP

Aanvraag tot Unietoelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 70.000,–*

B-UTFN,

B-UTFH

UA-APP

Aanvraag tot Unie toelating biocidenfamilie (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 100.000,–*

B-TN, B-TH

NA-APP

Aanvraag tot nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 45.000,–*

B-TFN, B-TFH

NA-APP

Aanvraag tot nationale toelating biocidenfamilie (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–*

B-ET

SA-APP

Aanvraag tot vereenvoudigde toelating biocide

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 10.000,–*

B-ETF

SA-APP

Aanvraag tot vereenvoudigde toelating biocidenfamilie

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 17.000,–*

B-TPR

NA-APP

Aanvraag tot voorlopige toelating biocide

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 45.000,–*

B-TPRF

NA-APP

Aanvraag tot voorlopige toelating biocidenfamilie

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–*

B-TR,

NA-RNL

Aanvraag tot verlenging van een toelating biocide

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 45.000,–*

B-TRF

NA-RNL

Aanvraag tot verlenging van een toelating biocidenfamilie

Werkelijke kosten met voorschot van

75.000,–*

B-ETN

SA-APP

Aanvraag tot verlenging van een vereenvoudigde toelating biocide

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 10.000,–*

B-ETFN

SA-APP

Aanvraag tot verlenging van een vereenvoudigde toelating biocidenfamilie

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 17.000,–*

B-GW,

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Aanvraag tot grote wijziging van een toelating biocide

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 45.000,–*

B-GWF

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Aanvraag tot grote wijziging van een toelating biocidenfamilie

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–*

B-MRL

 

MRL biociden

Werkelijke kosten

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft. Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

3. Tarieven voor aanvragen tot toelating van een middel, of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Nederland als betrokken lidstaat optreedt (CMS).

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-TWENP,

B-TWEHP

NA-MRP

Aanvraag tot wederzijdse erkenning in parallel van een middel (geen familie)

 
   

Starttarief

€ 3.780,–

   

Evaluatietarief

€ 7.560,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

Type

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-TWEFNP

NA-MRP

Aanvraag tot wederzijdse erkenning in parallel van een biocidenfamilie

 
   

Starttarief

€ 5.180,–

   

Evaluatietarief

€ 9.380,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-TWENS

NA-MRS

Aanvraag tot opeenvolgende wederzijdse erkenning van middel (geen familie)

 
   

All-in tarief

€ 11.340,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-TWEFNS

NA-MRS

Aanvraag tot opeenvolgende wederzijdse erkenning van een biocidenfamilie

 
   

All-in tarief

€ 14.560,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-TWER

NA-RNL

Aanvraag tot verlenging van de toelating van een middel

 
   

Starttarief

€ 3.780,–

   

Evaluatietarief

€ 7.560,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-TWERF

NA-RNL

Aanvraag tot verlenging van de toelating van een biocidenfamilie

 
   

Starttarief

€ 5.180,–

   

Evaluatietarief

€ 9.380,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-GWC

NA-MAC

Aanvraag tot grote wijziging van een toelating (biocide)

 
   

Starttarief

€ 3.780,–

   

Evaluatietarief

€ 7.560,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

B-GWFC

NA-MAC

Grote wijziging van een toelating (familie)

 
   

Starttarief

€ 5.180,–

   

Evaluatietarief

€ 9.380,–

   

Additionele tarieven

 
   

Comparative assessment

€ 1.400,–

   

Extra werkzame stof

€ 700,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 980,–

   

Extra PT

€ 980,–

4. Tarieven voor overige of administratieve aanvragen biociden waarvoor naast het aanvraag tarief ook extra beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht.

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-FL

NA-NPF, SA-NPF, UA-NPF

Aanvraag tot toevoeging van een product aan een biocidenfamilie

€ 1.400,–

B-AW, B-AWF

NA-ADC, NA-TRS, NA-CCL, NA-MRG, SA-ADC, SA-TRS, US-TDC, UA-TRS

Aanvraag tot administratieve wijziging van een enkel middel of biocidenfamilie volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 280,–

B-KW, B-KWF

NA-MIC, SA-MIC, UA-MIC

Aanvraag tot kleine wijziging van een enkel middel of biocidenfamilie * volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 1.260,–

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 560,–

PAB,VPAB, UPAB,

PP-APP

Aanvraag voor vergunning voor parallelhandel

€ 840,–

IKV-B

UE-NOT

NE-NOT

SE-NOT

Aanvraagtarief In Kennisstelling Verplichting Biociden (melding nieuwe informatie)

€ 280,–

   

Beoordelingskosten

 
   

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen,

analysemethoden, werkzaamheid,

humane toxicologie en

milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

Werkelijke kosten

* Indien nodig kunnen beoordelingskosten in rekening worden gebracht

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-EM

SN-NOT

Notificatie van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 280,–

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Bedrag

B-ST, B-STF

NA-BBS, NABBP, SA-BBP

Aanvraag tot toelating van een middel of een biocidenfamilie via de procedure in Uitvoeringsverordeningen (EU) 414/2013 en (EU) 1802/2016 (Same biocidal product)

 
   

Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging

 
   

Aanvraagkosten

€ 1.400,–

   

Registratie productfamilies (per 5 producten)

€ 630,–

   

Additionele tarieven

 
   

Gelijktijdige administratieve wijziging

€ 280,–

HOOFDSTUK 9B – TARIEVEN BIOCIDEN (OVERGANGSRECHT)

Algemeen

Dit betreft aanvragen en beoordelingen op basis van vaste tarieven. Voor aanvullende en/of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 • 1. Tarieven voor middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

 • 2. Overige of administratieve aanvragen

1. Tarieven voor middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

TB, UB, WSB, TVB

Aanvraag tot toelating, uitbreiding, wijziging en verlenging

 
 

Aanvraagkosten

€ 3.220,–

 

Beoordelingskosten

 
 

Werkzaamheid

€ 2.100,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel

€ 980,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 1.540,–

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.540,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.100,–

 

Projectbegeleiding

€ 2.520,–

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.400,–

 

Beoordelingskosten indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling (tarief per aspect)

€ 1.400,–

 

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

Werkelijke

kosten

KB

Aanvraag tot vaststellen kaderformulering

€ 2.800,–

2. Overige of administratieve aanvragen

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Overige aanvragen

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden.

Deze kosten worden vooraf ingeschat.

Werkelijke kosten

AB, VAB, UAB

Aanvraag tot toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide

€ 840,–

TVBA

Aanvraag tot administratieve verlenging biocide

€ 840,–

WWGGA

Aanvraag tot wijziging WG/GA toegelaten biocide (redactioneel)

€ 280,–

WSBNW

Aanvraag tot niet-wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

€ 840,–

PAB, VPAB, UPAB

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

€ 840,–

WNT, WNAW, OT

Aanvraag tot wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 280,–

WYB

Aanvraag tot wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

€ 420,–

EXV

Exportverklaring

€ 280,–

VIB

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 560,–

 

Evaluatie aanvullende werkzaamheidsgegevens

Werkelijke kosten

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

Wijziging productielocatie middel onder overgangsrecht

 

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

HOOFDSTUK 9C – JAARLIJKSE VERGOEDING BIOCIDEN

Jaarlijkse vergoeding biocide

JV

Jaarlijkse vergoeding

Bedrag

 

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 
 

Toelating biocide

€ 1.250,–

 

Toelating biocidenfamilie

€ 1.060,–

 

Additioneel per familielid

€ 205,–

 

Het tarief dat maximaal voor één familie in rekening wordt gebracht is € 5.050,– per jaar.

 
Naar boven