Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 65722Verkeersbesluitenverkeersbesluit – Verkeersmaatregelen Hooiweg reconstructie

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Is het gewenst om

De volgende verkeersmaatregelen uit te voeren bij de reconstructie van de Hooiweg:

 • Verplaatsen van het bestaande voetpad

 • Het aanleggen van een fietspad en fietsoversteek in twee richtingen

 • Het verwijderen van een fietspad en oversteek

 • Het vervangen van een middengeleider door een asstreep

 • Het opheffen van het verbod op vrachtverkeer

 

Motivering

Voetpad

Het bestaande voetpad leidt naar een bushalte die al enige tijd is opgeheven. Om een nieuwe en logische verbinding te maken met de woonwijk en de carpoolplaats wordt het voetpad verlegd.

 

Fietspaden

Het fietsverkeer richting de Hooiweg komt van een tweerichtingenfietspad aan de overzijde van de Oude Rijksweg. In de bestaande situatie moeten fietsers eerst de Hooiweg voorbij rijden om de Oude Rijksweg over te steken om vervolgens de Hooiweg op te rijden. Met het nieuwe fietspad maken we een directe route naar de Hooiweg waardoor de fietsers niet meer hoeven om te rijden.

 

Met het verwijderen van het fietspad, verwijderen we ook de fietsoversteek op de Oude Rijksweg. Dit zorgt voor een conflictpunt minder tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. Dit komt de verkeerveiligheid ten goede.

 

Middengeleider

In de bestaande situatie ligt er een middengeleider op het kruispunt Hooiweg – Oude Rijksweg. Nu de Hooiweg niet langer de verbinding is naar de Vleut is het aandeel verkeer hier minimaal. Alleen bestemmingsverkeer hoeft in de Hooiweg te zijn. Met de lage verkeersaantallen is het niet langer noodzakelijk om een middengeleider toe te passen. De middengeleider wordt verwijderd en vervangen door een doorgetrokken asstreep.

 

Vrachtverkeer

Nu de Hooiweg niet langer de verbinding is naar de Vleut is het aandeel verkeer hier minimaal. Alleen bestemmingsverkeer hoeft in de Hooiweg te zijn. Daarmee is deze route voor het doorgaande vrachtverkeer ook niet meer mogelijk. Het verbod voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer is dan ook niet langer noodzakelijk.

Belangenafweging

Met de verplaatsing van het voetpad ontstaat een logische en directe verbinding naar de woonwijk en carpoolplaats, waarmee we de bruikbaarheid van het voetpad verbeteren.

 

Met de aanpassingen in de fietspaden verzekeren we de veiligheid op de weg en beschermen we de weggebruikers en passagiers (met name de fietsers) door een conflictpunt weg te nemen. Door een nieuwe logische en directe fietsroute te maken verbeteren we de bruikbaarheid van het fietspad.

 

Door het opheffen van het vrachtwagenverbod waarborgen we de vrijheid van het verkeer.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Het verplaatsen van het bestaande voetpad;

 • 2.

  Het aanleggen van een tweerichtingenfietspad met daarbij verkeersbord B06 met daarbij horende haaientanden uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 3.

  Het verwijderen van het fietspad aan de oostzijde van de Hooiweg met daarbij:

  • a.

   Het verwijderen van verkeersbord B06 en de haaientanden uit bijlage I van het RVV 1990;

  • b.

   Het verwijderen van verkeersbord G11 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 4.

  Het vervangen van de middengeleider door een doorgetrokken asstreep op het kruispunt Hooiweg – Oude Rijksweg door:

  • a.

   Het opheffen van de verplichte rijrichting door het verwijderen van verkeersbord D02ro-BB22 uit bijlage I van het RVV 1990;

  • b.

   Het aanbrengen van een doorgetrokken asstreep uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 5.

  Het opheffen van het verbod op vrachtverkeer door het verwijderen van verkeersbord C07 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 6.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 7.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 8.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Beroep

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

 

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

26-10-2019

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best