Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 65626Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2019, kenmerk 1611989-198659-BPZ, houdende de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en artikel 12, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw prof. dr. J.G. van der Bom wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek, waar zij het medisch-wetenschappelijk onderzoek zal beoordelen vanuit haar deskundigheid op het gebied van de methodologie voor een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2020.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge