Besluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243809, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling LNG

De Minister voor Milieu en Wonen,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 21 november 2019, referentienummer MD201942INSTHH;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De bijlage bij bet Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel C – milieu wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

  • Subsidieregeling LNG.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister voor Milieu en Wonen, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Inleiding

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: het algemene mandaatbesluit) geeft de bevoegdheid aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluiten te nemen.

Onderdeel C van de bijlage bij het algemene mandaatbesluit is gewijzigd in verband met de totstandkoming van de Subsidieregeling LNG. De uitvoering van deze regeling wordt gemandateerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl).

RVO.nl voert vele subsidieregelingen uit voor diverse departementen, waaronder die van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RVO.nl heeft de benodigde ervaring met beleidsrijke regelingen en de daarbij behorende beoordelingsprocessen.

Subsidieregeling

De Subsidieregeling LNG voorziet in een juridische grondslag voor het verstrekken van subsidie aan ondernemers die LNG (Liquefied Natural Gas) verkopen aan wegvervoerders. Onder LNG wordt in deze regeling ook bio-LNG verstaan dat naar verwachting op termijn beschikbaar zal zijn in Nederland. Deze subsidie wordt aangewend om de verkoopprijs per kilo LNG te verlagen ten behoeve van wegvervoerders die LNG tanken bij een LNG-tankpunt. De regeling bouwt voort op de per 1 januari 2019 vervallen regeling van de Minister van Financiën op grond waarvan ondernemers om een teruggave van op LNG betaalde accijns konden verzoeken (vervallen artikel 71i van de Wet op de accijns). Deze subsidieregeling sluit aan op het Klimaatakkoord waarin is aangegeven dat gestreefd wordt naar de verduurzaming van het wegvervoer. De subsidieregeling is indirect ondersteunend aan het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen.

Administratieve lasten en andere gevolgen

Dit wijzigingsbesluit brengt geen administratieve lasten of bedrijfseffecten met zich mee.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op dezelfde datum in werking als de Subsidieregeling LNG. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat, zodra de regeling in werking treedt, RVO.nl met de uitvoering ervan kan starten.

De subsidieregeling treedt op 1 januari 2020 in werking.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven