Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 65563VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel Heideparkweg en Spoorlijnpad in Barneveld

Logo Barneveld

Verkeersmaatregelen:

 

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbodszone op de Heideparkweg en Spoorlijnpad door het plaatsen van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 

De bovengenoemde maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig tekening ““Parkeerverbodszone Heideparkweg, 22 november 2019”..

 

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wetgeving:

 

 • 1.

  Artikel 15, eerste lid WVW 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat. In artikel 12 BABW staat voor welke verkeerstekens dit geldt.

 • 1.

  Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit.

 • 1.

  Artikel 24 BABW. Hierin staat vermeld dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de Politie.

 • 1.

  De Mandaatregeling Gemeente Barneveld, vastgesteld op 21 juli 2014. Het nemen van verkeersbesluiten is hierin gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur.

 

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1, sub a);

 • 1.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1, sub b);

 • 1.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid (lid 1, sub c);

 • 1.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1, sub d).

   

Barneveld, 25-11-2019,

    

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

S.J.P. van Ee-Looijmans

hoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur

 

Overwegingen ten aanzien van het verkeersbesluit:

  

 • 1.

  Om de bereikbaarheid van de Heideparkweg en Spoorlijnpad te waarborgen wordt een parkeerverbodszone ingesteld om te voorkomen dat er voertuigen worden geparkeerd buiten de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

 

 • 1.

  Het komt nu voor dat geparkeerde voertuigen de vrije doorgang voor zowel bewoners, bezoekers en eventueel hulpdiensten blokkeren.

 

 • 1.

  Het komt nu voor dat geparkeerde voertuigen het in –en uitrijden van percelen bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

 

 • 1.

  Het komt nu voor dat trein vervangend vervoer over het trottoir moet rijden.

 

 • 1.

  Het komt nu voor dat trein vervangend vervoer moet keren omdat door geparkeerde voertuigen niet rondgereden kan worden op de Heideparkweg.

 

 • 1.

  Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers bij de woningen, bij het station en aan de overzijde van het spoor is een Transferium met voldoende capaciteit welke middels een traverse zowel per trap als lift te bereiken is.

 

 • 1.

  Voor bovenstaande maatregel is een verkeersbesluit vereist.

 

 • 1.

  Conform artikel 24 BABW heeft er overleg plaats gevonden met de gemandateerde van de Korpschef, Eenheid Oost Nederland, district Gelderland Midden. Die kan instemmen met het voorgenomen verkeersbesluit.

 

 • 1.

  De Heideparkweg is in eigendom en beheer bij de gemeente Barneveld.

 

 • 1.

  Het Spoorlijnpad is in eigendom van NS vastgoed en in beheer bij de gemeente Barneveld.

 

 • 1.

  Het verkeersbesluit moet worden gepubliceerd in de Staatscourant waarbij belanghebbenden op de mogelijkheid wordt gewezen binnen zes weken een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in te dienen.

  

Verkeersbesluit Heideparkweg en Spoorlijnpad

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben besloten:

 

- Door middel van het plaatsen van de borden model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een `parkeerverbodszone in te stellen op de Heideparkweg en Spoorlijnpad.

 

Bezwaarclausule:

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 28 november 2019 t/m 9 januari 2020 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.