Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmelandStaatscourant 2019, 65496Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Nes-Buren 2019

Logo Ameland

Burgemeester en wethouders van Ameland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 28 november 2019, gedurende zes

weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Recreatieterrein Nes-Buren 2019’. Het plangebied beslaat een terrein met recreatiewoningen dat noordelijk van de kernen Nes en Buren is gelegen. Het plangebied is gelijk aan het plangebied van het bestemmingsplan 'Recreatieterrein Nes-Buren 2007'. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit planregels en een verbeelding en is voorzien van een toelichting. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging tot en met 8 januari 2020 een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Fysieke leefomgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Ballum, 27 november 2019

College van burgemeester en wethouders van Ameland,

Namens deze:

G. van Klaveren, burgemeester

I. Valk, secretaris-directeur