Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 6548VerkeersbesluitenVerkeersbesluit N372 - HOV Leek - Pakket A - Locatie 1 t/m 5

Logo Groningen

 

Provincie Groningen, 13 februari 2019

Zaaknummer: K12639

Inleiding:

De provincie Groningen en de gemeente Leek verbeteren de busverbindingen tussen Leek en Groningen. Dat is het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek. Voor de dienstregeling is het belangrijk de totale reistijd ruim binnen het half uur te houden. Daarom moet het nog iets sneller, comfortabeler en betrouwbaarder. Dit project is onderverdeeld in pakket A t/m E. Dit verkeersbesluit gaat inhoudelijk in op Pakket A dat in 5 locaties is onderverdeeld. Namelijk:

Locatie 1: Bus afrit A7

Locatie 2: P+R bij de A7

Locatie 3: Rotonde Midwolde

Locatie 4: Bushalte Oude Zuiderweg

Locatie 5: Rotonde N372-Euroweg

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Met het verkeersbesluit worden de navolgende doelstellingen beoogd:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Motivering:

Locatie 1 - Bus afrit A7: aanleg busafrit vanaf de A7; deze zorgt voor verbetering van de reistijden voor de bussen voor het openbaar vervoer. En comfort verhoging voor de reiziger. Deze afrit is alleen voor lijnbussen en hulpverleningsdiensten met spoedopdrachten.

Locatie 2 - P+R bij de A7: op deze locatie wordt de huidige P+R gereconstrueerd. Om de nieuwe P+R veilig te laten ontsluiten wordt in de huidige toerit een rotonde geplaatst. Vanaf die rotonde is het mogelijk om de toerit naar de A7 richting Groningen te nemen. Deze nieuwe rotonde wordt middels een nieuwe verbindingsweg aangesloten op de bestaande rotonde in de N372. Langs deze nieuwe verbindingsweg komen nu twee nieuwe bushaltes met eigen opstelruimte. Tenslotte worden er twee bypasses aangelegd langs de bestaande rotonde in de N372 ten zuiden van de A7 om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Locatie 3 - Rotonde Midwolde: Er worden nieuwe bushaltes gerealiseerd bij de rotonde Midwolde - N372. Deze vervangen de oude bushaltes. De bussen krijgen een eigen losliggende baan met haltevoorzieningen waardoor zij beter kunnen doorstromen in het verkeer en minder hinder veroorzaken voor het overige verkeer. De oversteken voor fietsers en voetgangers worden veilig aangesloten op deze busbanen. De nieuwe haltes worden toegankelijk gemaakt door veilig ingerichte voetpaden.

Locatie 4 - Bushalte Oude Zuiderweg: Doordat bij locatie 5 twee nieuwe bushaltes worden aangebracht, vervallen de bushaltes bij de oude Zuiderweg. De bestaande infohalte komt ook te vervallen (deze is nu gecombineerd met de bushalte aan de westkant). De bestaande oversteek die aansluit op de Oude Zuiderweg wordt veiliger gemaakt door het aanbrengen van een middengeleider in de N372.

Locatie 5 - Rotonde N372 - Euroweg: Er worden twee nieuwe bushaltes gerealiseerd bij de rotonde Euroweg-N372. De bussen krijgen een eigen losliggende baan met haltevoorzieningen waardoor zij beter kunnen doorstromen in het verkeer en minder hinder veroorzaken voor het overige verkeer.

 

Overleg:

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Politie Eenheid Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij brief van 21 augustus 2018, kenmerk #2882 - 20180815000503, heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de heer Theo Vlaming, werkzaam als verkeerskundige bij de gemeente Leek.

Zienswijzen:

Het ontwerp van dit besluit is op donderdag 8 november 2018 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de digitale Staatscourant via de website www.officielebekendmakingen.nl.  Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om over het voornemen tot dit verkeersbesluit hun zienswijze kenbaar te maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

BESLUIT

Op grond van de voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie Groningen tot het besluit gekomen om het navolgende te doen overeenkomstig op de bij dit besluit behorende tekening van 13 juli 2018, blad 15, genummerd D_1512_03A en blad 16, genummerd D_1512_04.

Locatie 1

Busafrit A7: de nieuw aan te leggen busafrit wordt aangesloten op de gemeentelijke weg Pasop nabij de rotonde. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord F13, een gebodsbord (rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen);

- Bord A1-050, maximum snelheid van 50 km/u;

- Bord G2, wordt de einde van de autosnelweg aangegeven.

- Bord C2- OBF705, wordt een eenrichtingsweg aangegeven, met onderbord met de tekst 'ga terug'.

Aansluiting busafrit op de Pasop: de aansluiting op de gemeentelijk weg Pasop wordt zodanig ingericht dat het verkeer op de Pasop voorrang heeft. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord C2, wordt een eenrichtingsweg aangegeven, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

- Bord C16, een verbodsbord(gesloten voor voetgangers);

- Bord B6, een waarschuwingsbord (verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Bord F14: een gebodsbord (einde rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende gemeentelijke weg Pasop te regelen.

Kruising fietspad/busafrit: Deze (brom)fietsverbinding verbindt het (brom)fietspad met de busafrit. (Brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan busverkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord G12a: een gebodsbord (verplicht fiets/bromfietspad);

- Bord B6, een waarschuwingsbord aan de fietsers (verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Haaientanden om de voorrang op het kruisende fietspad te regelen.

Aansluiting fietspad op de gemeentelijke weg Pasop: Deze (brom)fietsverbinding verbindt het (brom)fietspad met de gemeentelijke weg Pasop). (Brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan al het kruisende verkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

 

 • 1.

  Bord G12a: een gebodsbord (verplicht fiets/bromfietspad);

 • 2.

  Bord G12b: een gebodsbord (einde verplicht fiets/bromfietspad);

 • 3.

  Bord B6, een waarschuwingsbord (verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg).    

Aanbrengen middengeleider: De aansluiting op de Pasop wordt hier voorzien van een middengeleider. Op deze middengeleider worden verkeersborden om de voorrangsituatie aan te duiden. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden B6: een waarschuwingsbord(Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Bord D2, een gebodsbord(alle bestuurders moeten het bord voorbijgaan(passeren) aan de zijden die de pijlen aangeven.

 

Locatie 2:

Aanleg twee bypasses: Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen worden er twee bypasses aangebracht. Een bypass aan de westzijde van de N372 om de Kapteynlaan rechtstreeks op de N372 aan te sluiten voor het verkeer richting centrum van Leek. En parallel aan deze bypass wordt een verplicht (brom)fietspad aangelegd. Een bypass aan de oostzijde van de N372 om het verkeer uit de richting van het centrum rechtstreeks op de P+R en de A7 aan te sluiten. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

 

Bypass westzijde (Kapteynlaan - N372): Om de belasting op de rotonde door het verkeer afkomstig van de Kapteynlaan te verlagen, wordt er een bypass gerealiseerd in de richting van het centrum. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord D3: een gebodsbord (alle bestuurders moeten het bord voorbij gaan(passeren) aan de zijden die de pijlen aangeven).

 

Bypass oostzijde (N372 - P+R - A7): Om de belasting op de rotonde door het verkeer afkomstig van uit het centrum van Leek richting de P+R en A7 te verlagen, wordt er een bypass gerealiseerd. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord D3: een gebodsbord (alle bestuurders moeten het bord voorbij gaan(passeren) aan de zijden die de pijlen aangeven).

 

Aanleg rotonde: Voor een veilige ontsluiting van de P+R wordt er een rotonde geplaatst. Het verkeer op de rotonde heeft voorrang. Vanaf deze rotonde is het mogelijk de P+R te bereiken en de toerit naar de A7. Ook wordt er een (brom)fietspad aangelegd vanaf de gemeentelijke weg Pasop om de P+R te bereiken. Alle aansluitingen op de rotonde worden zodanig ingericht dat het voorrang moet worden verleend aan het verkeer op de rotonde. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

 

- Drie borden D1BB12R: een gebodsbord(Rotonde, verplichte rijrichting);

- Drie borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg te regelen.

 

Toerit naar A7(vanaf rotonde): Voor het verkeer richting de A7 wordt er een toerit aangesloten op de rotonde. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord G1: (autosnelweg).

 

(Brom)fietspad (P+R - Pasop): Deze (brom)fietsverbinding verbindt de gemeentelijke weg de Pasop met de met de P+R. (Brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan al het kruisende verkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Bord G11: een gebodsbord(verplicht fietspad);

- Twee borden G12a: een gebodsbord(verplicht fiets/bromfietspad);

- Drie borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

Aanleg verbindingsweg: de nieuw aan te leggen verbindingsweg verbindt de nieuwe rotonde en de P+R met de bestaande rotonde in de N372. Langs deze nieuwe verbindingsweg worden twee bushaltes aangelegd met eigen opstelruimte. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden D2: een gebodsbord(alle bestuurders moeten het bord voorbijgaan(passeren) aan de zijden die de pijlen aangeven;

- Twee borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg).

 

Aanleg busbaan/bushalte: Door de aanleg van deze busbaan wordt de doorstroming van het overige verkeer niet gehinderd. Passagiers kunnen rustig in - en uitstappen. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden L3b(bushalte);

- Verkeerstekens op de weg (busbaan - busstrook).

 

Reconstructie P+R: Op de plaats van de bestaande P+R langs de oprit van de A7 komt een nieuwe P+R met 200 parkeerplaatsen. Ook zijn er 4 bredere plekken voor minder validen, 40 fietsenrekken, 8 oplaadplekken voor elektrische auto's en 4 oplaadplekken voor elektrische fietsen. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

 • 1.

  Vier borden E6: een parkeerplaats voor minder valide;

 • 2.

  Vier borden E8: een parkeerplaats voor auto's.

  

Aansluiting busafrit vanaf A7 op bestaande rotonde: De busafrit wordt aangesloten op de bestaande rotonde. Bussen moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Drie borden C2, wordt een eenrichtingsweg aangegeven, (in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee);

- Bord C16, een verbodsbord(gesloten voor voetgangers);

- Bord F14: een gebodsbord( einde rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg te regelen.

 

(Brom)fietsverbinding (Kapteynlaan - P+R): Deze (brom)fietsverbinding verbindt de Kapteynlaan met de P+R. (Brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan al het kruisende verkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Zeven borden G12a: een gebodsbord(verplicht fiets/bromfietspad);

- Zeven borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Bord C13: een verbodsbord(gesloten voor brom- snorfietsers);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

(Brom)fietsverbinding (Kapteynlaan - Centrum Leek): Deze (brom)fietsverbinding verbindt de Kapteynlaan met de aansluiting N372 richting het centrum. (Brom)fietsers moeten voorrang verlenen aan al het kruisende verkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

 • 1.

  Twee borden G12a: een gebodsbord(verplicht fiets/bromfietspad);

 • 2.

  Bord B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

 • 3.

  Haaientanden om de voorrang op de aansluitende bypass te regelen.

 

Locatie 3

Vrij liggende haltekommen: De haltekommen worden alleen toegankelijk gemaakt voor OV-bussen door het realiseren van twee busbanen aan weerszijden van de hoofdrijbaan ten zuiden van de rotonde. De huidige twee bushaltes worden circa 50 meter verplaatst in noordelijke richting, zodat ze langs de nieuwe busbanen komen te liggen. De bussen moeten voorrang geven aan het verkeer op de rotonde en op de hoofdrijbaan. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

 

- Twee gebodsborden F13, (rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen);

- Drie borden B6, een waarschuwingsbord (verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitingen te regelen;

- Twee borden L3b (Bushalte);

- Verkeerstekens op de weg (busbaan - busstrook).

 

(Brom)fietsverbinding (Midwolderweg - N372): De huidige (brom)fietsoversteek die de gemeentelijke parallelstructuur met elkaar verbindt wordt volledig vrij liggend aangelegd. (Brom)fietsverkeer zal voorrang moeten geven aan het verkeer op de busbanen en aan het gemotoriseerde verkeer op de provinciale hoofdrijbaan. De hoofdrijbaan is niet toegankelijk voor (brom)fietsverkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Vijf borden B6, een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

 • 1.

  Drie borden G12a, een gebodsbord(verplicht fietspad/bromfietspad);

- Bord C15: een verbodsbord(gesloten voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

Locatie 4

Het laten vervallen van bushaltes bij de Oude Zuiderweg: De twee bushaltes ten noorden van de aansluiting met de Oude Zuiderweg komen te vervallen. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens verwijderd:

- Twee borden L3: (bushalte).

 

Reconstructie oversteek Oude Zuiderweg: De huidige (brom)fietsoversteek die gemeentelijke parallelstructuur met elkaar verbind, wordt veiliger gemaakt door het toepassen van een middengeleider. Het (brom)fietsverkeer afkomstig van de Oude Zuiderweg, zal voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de N372. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden D2: een gebodsbord(alle bestuurders moeten het bord voorbijgaan(passeren) aan de zijden die de pijlen aangeven;

- Drie borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Twee borden G12a: een gebodsbord(verplicht fiets/bromfietspad);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

Locatie 5

Het realiseren van twee nieuwe bushaltes: Er worden twee nieuwe bushaltes gerealiseerd met eigen opstelruimte en haltevoorzieningen voor een betere doorstroming in het verkeer. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden F13: (rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen);

- Twee borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Verkeerstekens op de weg (busbaan - busstrook);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitingen te regelen.

 

Het realiseren van (brom)fiets en voetgangers oversteken: Er worden oversteken gerealiseerd direct ten noorden van de rotonde Euroweg voor (brom)fiets en voetgangers, voor een veilige oversteek richting de bushaltes. Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- Twee borden G12a: een gebodsbord(verplicht fiets/bromfietspad);

- Twee borden B6: een waarschuwingsbord(verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg);

- Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

  

Groningen, 13 februari 2019

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen,

R. Bosma

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

Kennisgeving en ter inzage legging

Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (zie https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten) en het gemeentelijke streekblad ' het Westerkwartier'. Het besluit en de bekendmaking zijn ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met ons besluit? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het instellen van beroep schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Meer informatie over het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.