Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 65344VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel 30 km zone Heideparkweg en instellen voorrangskruispunt.

Logo Barneveld

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende:

Dat de Heideparkweg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Barneveld;

 

 

Dat de Heideparkweg in beheer zijn bij de gemeente Barneveld;

Dat de bovengenoemde weg is zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de WVW 1994;

Dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

Dat de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in het mandaat en volmachtregister van 1 juni 2017 is gemandateerd aan het afdelingshoofd Vastgoed & Infrastructuur;

Dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente Barneveld maatregelen zijn opgenomen om de bereikbaarheid en veiligheid van de wegen in de gemeente Barneveld te verbeteren;

Dat gelet op de inrichting van de Heideparkweg (gedeeld gebruik van de weg door fiets , auto en bus richting station Barneveld Noord, erfaansluitingen, kiss & ride, taxiparkeerplaatsen, trein-vervangend vervoer bushalte, haaks parkeren op de rijbaan, rijbaanbreedte van max. 4,80m breed) de verblijfsfunctie belangrijker wordt geacht dan de verkeersfunctie;

 

Dat ter voorbereiding op het invoeren van een 30 km zone overleg heeft plaatsgevonden met bewoners, waarbij de volgende maatregelen zijn voorgesteld:

Voorrangskruispunt op de Heideparkweg;Een 30 km – poort bij de entree van de straat (komend vanaf Binnenveld);Een parkeerverbodszone Dat het gelet op bovenstaande argumenten wenselijk is om op de Heideparkweg een 30 km zone in te stellen; Dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord model A1 (begin en einde zone 30) van bijlage 1 van het RVV 1990;  Dat het gelet op bovenstaande argumenten wenselijk is om op de Heideparkweg een voorrangskruispunt in te stellen; Dat de enige zijstraat op de Heideparkweg is een ondergeschikte weg met minimale verkeersintensiteiten, erfaansluitingen, haaksparkeren en lijkt daardoor meer op een uitweg dan een openbare weg. Onbekend verkeer komend vanaf het station rijdt vaak de zijstraat in.  Dat het gelijkwaardige kruispunt is compact vormgegeven en het zicht is door (hoge) particuliere bebouwing beperkt. Wanneer er voldoende zicht is kan verkeer van rechts de bocht niet maken waardoor in de praktijk geen voorrang verleend kan worden. Hierdoor wordt de huidige voorrangssituatie vaak niet nageleefd.  Dat om de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van het gelijkwaardige kruispunt te verbeteren is besloten dat verkeer vanaf de zijstraat met erfaansluitingen voorrang moet verlenen aan verkeer tussen station Barneveld Noord en Binnenveld.  Dat om deze voorrang kenbaar te maken aan de verkeersdeelnemers worden er haaientanden en de borden B4, B5 en B6 geplaatst. Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden model A1 en A2, B4,B5 en B6 (begin en einde zone 30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist; Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het instellen van een 30 km zone strekt tot het verzekeren van de veiligheid van de weg; Dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie (C. van Triest), eenheid Oost Nederland; Dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.  

 

 

Barneveld, 25-11-2019,     burgemeester en wethouders,namens dezen,S.J.P. van Ee-Looijmanshoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarclausule:

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 28 november 2019 t/m 9 januari 2020 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.