Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2019, kenmerk 1596789-197231-Z, houdende vaststelling van een tweede nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2019 (Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2019 is voor de beheerskosten Wlz van de Wlz-uitvoerders en de Sociale verzekeringsbank € 5,812 miljoen meer beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 3,709 miljoen bestemd voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 2,103 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken van Wlz-uitvoerders.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

In de onderhavige tweede nadere aanwijzing wordt het bedrag van de voor 2019 beschikbaar gestelde middelen voor de beheerskosten van Wlz-uitvoerders en de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), verhoogd met € 5,812 miljoen. Die middelen bedragen met de bovenbedoelde verhoging een totaalbedrag van € 216,095 miljoen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel voorziet in de verhoging van het beschikbare bedrag voor de beheerskosten van Wlz-uitvoerders met € 5,812 miljoen.

Artikel 2

Artikel 2 bevat de op basis van artikel 4.3, tweede lid, van het Besluit Wfsv, vereiste onderverdeling van het bedrag van € 5,812 miljoen. Een bedrag van € 3,709 miljoen is bestemd voor zorgkantoortaken van Wlz-uitvoerders (artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz). Een bedrag van € 2,103 miljoen is bestemd voor de overige bij of krachtens de Wlz geregelde taken van Wlz-uitvoerders. Er volgt nu een onderbouwing van de aanpassingen.

1. Aanpassingen op het terrein van de taken als bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, Wlz

PGB 2.0 Portal

In 2019 is verder gebouwd aan het PGB 2.0 systeem. De doelstelling van het programma ‘Bouw en invoering PGB 2.0-systeem’ is om op gerichte en effectieve wijze inkleuring te geven aan een verbeterde ondersteuning van de circa 115.000 budgethouders, door het vergaand standaardiseren en digitaliseren van alle processen en systemen die worden gebruikt voor het ondersteunen van de uitvoering van het trekkingsrecht PGB. Het werken met dit nieuwe portaal brengt implementatiekosten met zich mee voor zorgkantoren. Hiervoor is reeds incidenteel € 3,000 miljoen beschikbaar gesteld in 2019. Aanvullend hierop wordt € 0,712 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het PGB 2.0 systeem en € 0,255 miljoen voor coördinatiekosten.

Bewuste keuze gesprekken

De zorgkantoren zijn nieuwe budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) persoonlijker gaan benaderen onder andere door het voeren van bewuste-keuze-gesprekken. Voor 2018 is uitgegaan van 7.500 gesprekken. Inmiddels wordt verwacht dat het aantal gesprekken voor 2019 zal uitkomen op 8.000. Een bijstelling van 500. Deze bijstelling betekent een correctie op de besteedbare middelen. Deze bijstelling bedraagt € 0,143 miljoen en zit structureel verwerkt in de verhoging van het beschikbare bedrag. De bijstelling is gelijk aan het hogere geraamde aantal gesprekken (500) vermenigvuldigd met € 285,01 per gesprek.

Huisbezoeken

Vanaf 2015 ontvangen zorgkantoren via het beheerskostenbudget een vergoeding voor huisbezoeken aan PGB-ers. Daarbij is rekening gehouden met € 548,02 per huisbezoek. Het verwachte aantal huisbezoeken bedroeg 13.500. Inmiddels wordt verwacht dat het aantal huisbezoeken voor 2019 zal uitkomen op 15.000. Een opwaartse bijstelling van 1.500. Deze bijstelling betekent een structureel opwaartse correctie op de beschikbaar gestelde middelen. Deze opwaartse correctie bedraagt € 0,822 miljoen en wordt structureel verwerkt in het bedrag. De bijstelling is gelijk aan het te laag geraamde aantal gesprekken (1.500) vermenigvuldigd met € 548,02.

Te goeder trouw

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om fouten en fraude met het pgb-Wlz in te perken. Indien een budgethouder te goeder trouw is wordt geprobeerd de ten onrechte verkregen gelden bij de veroorzaker te verhalen. Hierover zijn afspraken gemaakt met zorgkantoren zodat zij in die gevallen niet meer bij de budgethouder vorderen, maar zich richten op de veroorzaker. Ook zijn afspraken gemaakt met zorgkantoren om zich bij vorderingen die zijn ontstaan toen die budgethouders nog minderjarig waren te richten op ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers. Die hebben het pgb voor hen aangevraagd en beheerd. Het vorderen bij voorheen minderjarige budgethouders is een onwenselijke situatie. De bovenbedoelde afspraken vergen de nodige extra inspanningen van zorgkantoren. Voor 2017 en 2018 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Ook voor 2019 worden incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. In 2019 is € 0,656 miljoen aanvullend beschikbaar.

Overige kosten pgb

In 2019 wordt veel gevraagd aan zorgkantoren op het gebied van het pgb. Dit leidt tot krapte op het gebied van de beschikbaar gestelde beheerskosten. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten op het gebied van het terugvorderen van openstaande pgb vorderingen. Om zorgkantoren tegemoet te komen in de totale kosten wordt incidenteel aanvullend € 1,121 miljoen beschikbaar gesteld.

2. Aanpassingen in verband met de taken van Wlz-uitvoerders anders dan zorgkantoortaken

Volwaardig Leven

In het kader van het project ‘Volwaardig leven’ worden verschillende pilots gestart door Wlz-uitvoerders. Voor de pilot ‘Ondersteuning van naasten’ wordt in 2019 in het totaal incidenteel € 0,600 miljoen beschikbaar gesteld.

In het kader van de actielijn ‘Meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen’ wordt incidenteel € 0,369 miljoen beschikbaar gesteld. In het totaal komt hiermee het bedrag in het kader van ‘Volwaardig Leven’ op € 0,969 miljoen.

Zorgchallenge

In 2019 heeft de challenge Verpleeghuizen van de Toekomst plaats gevonden. In deze challenge implementeren verpleeghuizen innovaties en helpen elkaar hierbij op weg. Voor 2020 wordt deze challenge georganiseerd door de Wlz-uitvoerders. Voor deze challenge is in het totaal € 1,200 miljoen incidenteel beschikbaar. Van dit bedrag is € 0,400 miljoen beschikbaar voor 2019 en is € 0,800 miljoen beschikbaar voor 2020.

Openstellen Wlz voor de GGZ

Met ingang van 2021 wordt de Wlz opengesteld voor cliënten met een psychische stoornis.

Wlz-uitvoerders zetten in 2019 eerste stappen om zich voor te bereiden op deze uitbreiding van de Wlz. Voor deze extra werkzaamheden is incidenteel € 0,734 miljoen beschikbaar gesteld.

Artikel 3

Deze nadere aanwijzing resulteert in een verhoging van het bedrag van de voor het jaar 2019 beschikbare middelen voor de beheerskosten ter uitvoering van de Wlz. Dit besluit werkt daarom terug tot en met 1 januari 2019.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven