Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 65278VergunningenVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Achterste Groes ong. te Heesch

Logo Bernheze

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

Realisatie zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Het besluit is genomen na een tussenuitspraak van de rechtbank. Het besluit omhelst onder meer een nadere onderbouwing, een aanpassing van de landschappelijke inpassing en het verbinden van aanvullende voorschriften aan de vergunning.

De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.OVZonneparkHSC-vg02).

 

 

Verzenddatum: 18-11-2019

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Besluiten

Heesch, 27 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze